עורך דין הסכם ממון


מה עושים כשאין הסכם ממון ?
חוק יחסי ממון, בסעיף 3 (א), צופה אפשרות לפיה לא הגיעו הצדדים להסכם ממון, ואזי מחיל עליהם חוק יחסי ממון את ההנחה לפיה יראו אותם כמסכימים להסדר איזון המשאבים הנקוב בפרק השני לחוק, והסדר משאבים זה, אשר עיקרו בחלוקה שוויונית של נכסיהם, ייחשב בעיני הדין, כבא במקומו של הסכם הממון ויחייב אותם לכל דבר וענין. יחד עם זאת מתיר החוק לצדדים, בסעיף 5 (א)(3) שלו, להסכים בכתב על דבר קיומו של הסדר שונה מהסדר איזון המשאבים הנקוב בו, בכל הנוגע לנכסים ששוויים לא יאוזן ביניהם (למידע נוסף יש ליצור קשר עם עורך דין הסכם ממון). 1. עיקול רכב הסכם ממון

 2. ערעור על תשלום חודשי לפי הסכם ממון

 3. הסכם ממון בין גבר נשוי לידועה בציבור

 4. ביטול הסכם ממון שקיבל תוקף של פסק דין


אישור הסכם ממון
על-פי סעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג– 1973, כל הסכם ממון בין בני זוג נשואים יאושר על ידי בית המשפט (או כב' בית הדין הרבני, הכול לפי הנסיבות ורצון הצדדים).

בפסיקה נקבע שהסכם ממון בין בני זוג נשואים אינו תקף אלא אם כן אושר על ידי בית המשפט, לפיכך האישור שניתן על-ידי בית משפט להסכם מלמד על תוקפו והכל בהתאם להוראות סעיף 2(ב) לחוק. בע"א4/80שנקבע:

"...בפנינו חוק מיוחד שיש בו משום תוספת על דיני החוזים הכלליים... בגלל היחסים המיוחדים, העדינים והמורכבים הקיימים בין בעל ואישה, קבע המחוקק כי אין תוקף להסכם ביניהם אלא אם משתכנעת ערכאה שיפוטית שההסכם נעשה מתוך רצון חופשי, ללא לחץ, וששני הצדדים הבינו בדיוק במה המדובר, ומהן התוצאות האפשריות של חתימתם על אותו הסכם". (ראו: ע"א 4/80 מונק נ' מונק, פ"ד לו(3),421). (למידע נוסף יש ליצור קשר עם עורך דין הסכם ממון).

תביעת מימוש הוראות הסכם ממון שנחתם בין בני זוג
בין הצדדים נכרת הסכם ממון על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג אשר אושר בהתאם להוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג על ידי נוטריון. בהסכם נקבע במפורש כי ביתה של יישאר בבעלותה הבלעדית , הן במהלך הנישואים והן בעת פירוד או גירושין , ושוויו לא יאוזן בין הצדדים, כמו כ כן פירות הבית יהיו של האישה בלבד. עוד נקבע כי מוסכם בזה כי אם אחד מן הצדדים יחליט כי רצונו בפירוד, יפנה הבעל את הבית בתוך שישים יום מיום שהצד החפץ בפירוד הודיע על כך בכתב לצד השני. היה והבעל לא יעזוב את הבית כאמור, יהיה עליו לשלם לאישה סכום של חמישים דולר ארה"ב בגין כל יום שבו יישאר לאחר שישים היום האמורים. היה והצדדים ישקיעו במהלך הנישואים כסף משותף או כסף של הבעל בשיפוץ הבית או בתוספת בניה בו, ירשמו הצדדים את סכום הכסף אשר הושקע בשיפוץ או בבניה ואת מקורו, והבעל יקבל את חלקו בהשקעה, בתוספת הצמדה וריבית ממועד השקעת הכסף בבית, יתר על חלקו ברכוש אשר יאוזן בין הצדדים. הבעל יקבל את חלקו האמור במועד שבו יאוזנו נכסי הצדדים בין אם על ידיהם ובין אם על ידי בית המשפט המוסמך (למידע נוסף יש ליצור קשר עם עורך דין הסכם ממון).

טענות הבעל כנגד תקפותו של הסכם הממון
בית המשפט קבע כי את טענותיו לחתימה על ההסכם מתוך לחץ ואילוץ, לבד מדיבורים בעלמא כי כך נעשה לא תמך הבעל בכל תמיכה שהיא. כמו כן נקבע כי אין דרישת האישה לציין בהסכם את נושא הדירה, מהווה אילוץ במובן עושק או ניצול אשר בהתקיימם ניתן לטעון לביטול חוזה. חלוקת רכוש בהסכם ממון שלא שווה בשווה בין בני הזוג, או ויתור על רכוש על ידי צד אחד מבני הזוג הינה דבר שביום יומו מעשה הנעשה מתוך שיקוליו של כל אחד מבני הזוג ובלבד שנעשה מתוך רצון חופשי. לסיכום נקבע כי הבעל לא עמד בנטל הראייה להוכיח כי חתימתו לא נעשתה מתוך רצון חופשי. הוא בחר לחתום על ההסכם לאחר ששקל שיקוליו ובחר בדרך הרצויה לו וזאת מתוך רצון חופשי (למידע נוסף יש ליצור קשר עם עורך דין הסכם ממון).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם ממון פיקטיבי

 2. הסכם ממון למראית עין

 3. עיקול רכב הסכם ממון

 4. יחסי ממון בין בני זוג

 5. ביטול הסכם ממון בהתנהגות

 6. ביטול הסכם ממון מחמת עושק

 7. חוק יחסי ממון – איזון משאבים

 8. עורך דין הסכם ממון

 9. נישואים לפני חוק יחסי ממון

 10. שיתוף בנכסים - חוק יחסי ממון בין בני זוג

 11. אישור הסכם ממון - - סעיף 2 לחוק יחסי ממון

 12. ערעור על תשלום חודשי לפי הסכם ממון

 13. בעלות משותפת בנכס - חוק יחסי ממון

 14. הסכם ממון בין גבר נשוי לידועה בציבור

 15. חובת השופט להסביר על משמעות הסכם ממון

 16. ביטול הסכם ממון שקיבל תוקף של פסק דין

 17. האם הסכם ממון יוצר זכויות כלפי צד שלישי ?

 18. האם צריך אישור בית משפט כדי לשנות הסכם ממון ?

 19. תביעה לשמירת זכויות על פי סעיף 11 לחוק יחסי ממון בין בני זוג

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון