התראה לפני התפטרות

אין עובד יכול להעמיד עצמו במצב של מפוטר על-ידי כך שיודיע למעבידו כי אם לא ינהג כלפיו בדרך מסוימת יראה את המעביד כמי שפיטרו מהעבודה, ואין מעביד יכול להעמיד עובד במצב של מי שהתפטר מהעבודה, על-ידי כך שיודיע לעובד כי אם לא ינהג בדרך מסוימת, יראוהו כמתפטר מהעבודה.

מעשיו של המפטר קובעים אם הוא פיטר, ומעשיו של המתפטר קובעים אם הוא התפטר; כיצד 'יראהו' הצד השני או כיצד 'ייחשב' בעיניו של הצד השני הוא חסר משמעות ונפקות.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התראה לפני התפטרות:

.1 זו תביעה לתשלום פיצויי פיטורים.
.2 התובע הועסק במלון של הנתבעת, תחילה כשוטף כלים ולאחר זמן - בקפטריה.
אין מחלוקת כי לאחר 31.7.1978 לא עבד עוד, וכי בעת שביקר במלון ביום 23.8.1978 קיבל את המכתב ת/1, בו מודיעה לו הנתבעת, שעל-פי ההסכם הקיבוצי היא רואה אותו כאילו התפטר מהעבודה.
.3 התובע טוען, שביקר וקיבל חופשה מיוחדת, לרגל פטירת אביו, החל ב-
1.8.1978ולמשך חודש וחצי. לדבריו ביקש חופשה מהממונה עליו, יצחק שוורץ (ענ/2) וכשזה סירב - פנה למנהל, מר טלמון (ענ/4), שאישר את בקשתו. עוד הוא אומר, כי ביום 12.8.1978, כשביקר במלון - איש לא אמר לו דבר בקשר לפיטורים.
.4 הממונה על התובע (ענ/2) מאשר בעדותו שהתובע פנה אליו בחדש יולי 78
וביקש חופשה, אך הוא סירב לאשרה לו בגלל שחודשים אלה הם העונה ה"בוערת" ואי-
אפשר לתת חופשות (ע' 7, שורות 24-26).
.5 המנהל, יחזקאל טלמון (ענ/4) אומר שלא אישר לתובע כל חופשה (ע' 9, שורות 16-19). ענ/ 3אומר, שלפני שהתובע עזב דיבר אתו ואמר לו שבשום אופן לא יוכל לקבל את החופשה בגלל עומס העבודה, אך התובע לא שעה לדבריו. ועוד אומר עד זה, כי בעת שהתובע בא אליו למלון בסביבות ה- 12באוגוסט כדי לקבל משכורת, אמר לו שעליו לחזור לעבודה (ע' 8, שורות 14-20).


.6 אנו מעדיפים את גרסת הנתבעת, לפיה לא אושרה לתובע חופשה, ומ-1.8.1978
חדל להופיע לעבודה על דעת עצמו, וכאשר ביום 12.8.1978נדרש לחזור לעבודה, הוא סירב.
.7 בסעיף 40(8) להסכם הקיבוצי הכללי (וינטרוב - פסטרנק [3], הסכמים קיבוציים, פרק 12.4.2.1; להלן - ההסכם) נאמר:ב
"עובד שאינו מופיע לעבודהבמשך שבוע ללא הודעה למלון וללא סיבה מספקת לאי-מתן ההודעה - יראו אותו כמתפטר מעבודה מרצונו".
.8 במספר פסקי-דין כבר נדונה השאלה בדבר אופן ראיית צד אחד את תוצאות מעשהו של הצד השני בקשר לסיום יחסי עובד ומעביד, ובאחד מהם אנו מוצאים, כי -
"אין עובד יכול להעמיד עצמו במצב של מפוטר על-ידי כך שיודיע למעבידו כי אם לא ינהג כלפיו בדרך מסוימת יראה את המעביד כמי שפיטרו מהעבודה, ואין מעביד יכול להעמיד עובד במצב של מי שהתפטר מהעבודה, על-ידי כך שיודיע לעובד כי אם לא ינהג בדרך מסוימת, יראוהו כמתפטר מהעבודה. מעשיו של המפטר קובעים אם הוא פיטר, ומעשיו של המתפטר קובעים אם הוא התפטר; כיצד 'יראהו' הצד השני או כיצד 'ייחשב' בעיניו של הצד השני הוא חסר משמעות ונפקות" (דב"ע לב/58- 3[1], בע' 302).
.9 אולם אין באמור לעיל שום דבר שיכול למנוע מעובד, שמעשה ההתפטרות נתון כולו בידיו, לומר למעבידו שאם ינהג בצורה מסוימת, הרי זה כאילו אמר לו -
העובד למעביד - שהוא מתפטר.
כך קרה במקרה שלפנינו.
סעיף 40(8) להסכם הוא הוראה בדבר סיום עבודה, ולכן בגדר הוראות אישיות שדינן "כחוזה עבודה בין כל מעביד וכל עובד שעליהם חל ההסכם" (סעיף 19, לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957). מכאן, שאין כאן מקרה בו מודיע המעביד שיראה את העובד כמתפטר אם ינהג - העובד - בדרך מסוימת, אלא הסכמה הדדית, שאם יעשה העובד מעשה מסוים ייראה הדבר כאילו הודיע העובד על התפטרות (מעין "התפטרות על תנאי").
.10הוראה דומה לזו שבסעיף 40(א) להסכם נדונה בדב"ע לה/45- 3[2] ושם נקבע, כי להוראה אין נפקות (שם, [2], ע' 77, מול האות ג), לדעתנו יש להבחין, בין אותו מקרה לענייננו:ו שם הופיע הסעיף בפרק הדן ב"משמעת בעבודה", ובית-הדין אומר שם, ש"ברור שהסנקציה על הפרת משמעת לא יכול שתהא התפטרות" (שם, [2], ע' 77, מול האות ה).


בענייננו מופיעה הוראה זו בפרק השישי להסכם שנושאו הוא:נ "פיטורים ופיצויים". כאן אין מדובר בסנקציה, אלא בקביעת נורמה חוזית, לפיה - בהתקיים תנאי מסוים, יראו בכך כאילו הודיע העובד על התפטרותו. כאמור, במקרה שלנו התנאי התקיים.
.11מן הראוי להוסיף, כי עצם הרעיון שהעדרות מהעבודה יכולה להראות כביטוי מצד העובד על רצונו לסיים את יחסי עובד-מעביד כבר הועלה על-ידי בית-הדין הארצי (דב"ע לה/45- 3[2], בע' 77, מול האות ו). מה גם שבענייננו אין מדובר בתנאי מכללא, אלא בדברים מפורשים שהוסכם עליהם.
.12לאור האמור לעיל, אנו קובעים שהתובע התפטר ואין הוא זכאי לתשלום פיצויי פיטורים.

.13התביעה נדחית.
.14התובע ישלם לנתבעת הוצאות משפט ושכר טרחת עורך-דין בסכום כולל של 500, 2ל"י, ולקופת בית-הדין - את האגרה הדחויה.

נמצאו 100 נושאים רלוונטיים נוספים

1. ערעור על אשפוז פסיכיאטרי על פי צו של בית משפט
2. חישוב הפסדי שכר לעתיד
3. אי התקנת מיגון לרכב שנגנב
4. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות
5. צו מניעה נגד הוצאת ילד לטיול
6. זיהום קרקע דלקים
7. תוספות שכר לעובד משרד הבריאות
8. תיקון כתב תביעה בתיק פלת''ד
9. ערעור על גזר דין בית משפט לנוער
10. ערעור על דחיית בקשה למתן צווי מניעה
11. תאונה במהלך החלפת גלגל
12. ועדת ערר ניידות - בקשת רשות ערעור
13. שיתוק גפיים תחתונות עקב תאונה
14. עתירה לבג''ץ לחקור נסיבות מוות
15. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי
16. זכאות סגן ראש מועצה לשכר
17. התייעצות עם נציגות העובדים לפני פיטורים
18. טופס תנאי פרישה
19. יציבות כלכלית של בנק
20. האם תקיפה (דקירה) בתוך רכב מהווה תאונת דרכים
21. בקשת מפרק למתן הוראות לחלוקת כספים
22. ערעור על חקירת יכולת
23. זכות קדימה רחוב משולב
24. הקשר בין בנק מלווה לבין קבלני משנה
25. התנאים למתן צו מניעה זמני
26. צריכת מים משותפת של עסק בבניין
27. מינויים והעלאות חברי סגל אקדמי
28. עצימת עיניים במשפט הפלילי
29. צ'ק של חברה
30. רשלנות במניעת הידרדרות במצב רפואי
31. סמכויות חיפוש ותפיסה לפי חוק ההגבלים העסקיים
32. עונש על אי קיום צו בית משפט
33. חובות של הגרוש
34. אישור הסכם גירושין בהעדר אחד מהצדדים
35. חתך עמוק בכף היד לאחר תאונה
36. קשר סיבתי בין נכות במל''ל לבין תאונת דרכים
37. גובה הפיצויים בתביעת רשלנות רפואית
38. סעיף 28 לחוק המכר
39. כשלון תמורה מלא בגין אי אספקת סחורה
40. תאונה עם מכסה תא מטען
41. יחסי עובד מעביד ללא חוזה עבודה
42. הכרה ביחסי עובד מעביד בין מורים לבין המדינה
43. שלילת רישיון טיס עקב בעיות רפואיות
44. הקלה בעונש על גניבת תיקים
45. פיטורים של עוזרת בית בהריון
46. דחיית תביעה ייצוגית לאחר הודעה על הפסקת גביית ארנונה
47. אי ציות לתמרור עצור
48. בקשה לפטור מאגרה בגלל גובה התביעה
49. ליקויי איטום גג בבית משותף
50. מע''מ על הוצאות הגנה של עורך דין
51. עונש על דריסת ילד
52. כניסה עם רכב לשמורת טבע
53. בוררות בין עורכי דין שותפים
54. פירוק חברה מטעמי צדק ויושר
55. הרשעה בעבירת ניסיון גניבת רכב
56. לשון הרע בעיתון מקומי
57. בניית מבנה ללא היתר מבלוקים
58. תביעה להחזרת כסף
59. כאב פתאומי בזמן הרמת חפץ כבד
60. חובת המעסיק לנהל משא ומתן
61. זכויות אלמנת עובד זר
62. איך ממנים שופטים בישראל
63. ביטול פסק בוררות של רשות השיפוט הארצית
64. טעות בהבנת החוק
65. אי קבלת תשובה להשגה בארנונה
66. תגמול מחוסר פרנסה
67. צו ביניים האוסר על אישור תוכנית בניה
68. הגשת תביעה של עובדים כתביעה ייצוגית
69. תאונה בגלל מוצר פגום
70. אישור הסדר הסתלקות תביעה ייצוגית
71. תאונת עבודה עם טרקטור
72. עסק על קרקע חקלאית
73. גביית כספים בבתי ספר עבור פעילות נוספת
74. שתי קצבאות שארים
75. תביעה ייצוגית בשטחים
76. הכרה כידועים בציבור בביטוח לאומי
77. החזר קנסות מס הכנסה
78. הפרה לא יסודית של חוזה שכירות מוגנת
79. הרשעה על סמך עדות שותף לעבירה
80. ביטול עסקה בשיטת מכירה אגרסיבית
81. מועד דיון בסכסוך קיבוצי
82. אזרחות ישראלית לאחר כניסה באשרת תייר
83. עישון בחדר מדרגות בבניין משרדים
84. הגשת בקשה באיחור עקב טעות של עורך דין
85. קצבה מיוחדת 150%
86. תביעה נגד רשות השידור להחזר אגרת טלוויזיה
87. מכה בראש ממשקוף נמוך
88. בקשה למחיקת הודעה לצד שלישי עקב תניית בוררות
89. ערעור על סכום הפיצוי
90. הוצאת שמאי מהלשכה עקב סירוב לשלם
91. מע''מ על הוצאות משפט לטובת המדינה
92. מיקרוטראומה בשורש כף היד
93. מכרז הסעות תלמידים
94. תביעה לפינוי קפיטריה
95. מכתב התראה דיני עבודה - חילופי מעבידים
96. הצעת עבודה לנכה המקבל קצבת נכות
97. אוכל כשר בכלא
98. הוכחת נזק
99. הקצאת מבנים למוסדות חינוך
100. התפטרות עובד מועצה מקומית


תוכן עניינים

תאונות דרכים
תאונת אופנוע
דיני תעבורה
דריסת הולך רגל
מוות בתאונה
רשלנות רפואית
תאונות עבודה
תאונות ילדים
תאונה ברחוב
נזקי גוף
דיני בנקאות
רישוי עסקים
דיני מכרזים
תביעה ייצוגית
דיני מיסים
הוצאה לפועל

מוצרים פגומים
חומרים מסוכנים
תקיפה
תקיפת כלב
לשון הרע
נזקי רכוש
פוליסות ביטוח
פגיעה בעבודה
מחלות מקצוע
נכות כללית
הגנת הצרכן
ארנונה
קרן פנסיה
דיני שטרות
משפט פלילי
פשיטת רגל

קצבת ניידות
נפגעי איבה
נפגעי פוליו
נפגעי גזזת
דיני עבודה
דיני חוזים
משפט מסחרי
נדל"ן / מקרקעין
ליקויי בניה
ירושה צוואה
משרד הביטחון
נישואין - גירושין
דיני מזונות
הסכם ממון
משמורת קטינים
תכנון ובניה
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון