אחריות חברת שילוח מטענים

כאשר המכולה נפתחה על ידי עובדי המכס הישראלי בנמל חיפה, התברר כי חלק מן האריזות, בהן אוחסנה התכולה חסר. אריזות אחרות נפתחו וחלק מתוכנן נעלם. במכולה נשארו רק מספר פריטים בעלי ערך נמוך.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה נגד חברת שילוח מטענים בחו''ל:

.1תחילתו של ההליך השיפוטי בתביעה לפיצויים, שהגישה התובעת כנגד הנתבעת
ושתי חברות זרות נוספות. על אלה באה הודעה לצד שלישי כנגד צ"ים, חברת השיט הישראלית בע"מ. בהמשך הבירור המשפטי בקשה התובעת למחוק את תביעתה כנגד אותן שתי חברות זרות נוספות. במקביל נדונו בקשות הנתבעת וכן צד שלישי, למחוק את התביעה נגדן בעילת התישנות. בקשת הנתבעת נדחתה. מאידך גיסא, בקשת צד שלישי נתקבלה, וההודעה נגדה נמחקה. מכאן לתביעה של התובעת כנגד הנתבעת היא לבדה. החלטה ופסק דין חלקי בנושאים אלה שפורטו, נתנו בתיק זה ביום .9.9.97
.2יאמר מיד. יש לקרוא את שני פסקי הדין, זה החלקי וזה הנוכחי, כאחד. שכן
בפסק הדין החלקי באה התיחסות לנושאים שונים הצריכים גם לפסק דין זה, כגון:ו סמכות מקומית והדין החל.
.3הנתבעת הנה חברה לאריזה, העברה ושילוח שמרכזה בג'נבה, שוויץ. היא
עוסקת, בין היתר, במשלוח מטענים לרחבי תבל, זה שנים רבות.
.4התובעת ירשה עם אחיה, מר הירשהיימר, רכוש שהיה שייך לאמם המנוחה.
הירושה כללה, בין היתר, את תכולתה של הדירה בה התגוררה האם בעיר ג'נבה. התובעת בקשה להעביר לישראל את חלקה בתכולה. להלן "התכולה". לשם כך התקשרה עם הנתבעת.
.5ביום 18.1.90ארזו עובדי הנתבעת את התכולה. החפצים הארוזים הוכנסו
למכולה וננעלו בה. בסיכומיה מוסיפה הנתבעת ורושמת כי המכולה הועברה למחסן של הנתבעת ושם הושארה כשלושה שבועות. אז הונחה על קרון של רכבת והוסעה למסוף הרכבת בג'נבה. במסוף של ג'נבה קבלה המכולה את אישורם של שלטונות המכס השוויצריים ונשלחה לוונציה. ביום 6.2.90הגיעה המכולה לוונציה. ביום 13.2.90הועמסה המכולה על האניה "רקפת", המשייטת בשירות צי"ם, חברת השיט הישראלית בע"מ, וזו הגיעה לנמל חיפה ביום .19.2.90
.6אין חולק כי כאשר המכולה נפתחה על ידי עובדי המכס הישראלי בנמל חיפה,
התברר כי חלק מן האריזות, בהן אוחסנה התכולה חסר. אריזות אחרות נפתחו וחלק מתוכנן נעלם. במכולה נשארו רק מספר פריטים בעלי ערך נמוך.
.7ביום 3.7.91עתרה התובעת לבית המשפט המחוזי בחיפה, ובקשה לחייב את
הנתבעת לפצות את התובעת במלוא נזקיה שנגרמו לה, לרבות בהתיחס לתכולה שאבדה או
ניזוקה.
.8באה מחלוקת בשאלה אם התובעת ידעה או לא ידעה שהנתבעת עשויה להעזר בקבלני משנה. אני קובע כי התובעת ידעה ומכל מקום היתה יכולה לדעת שהנתבעת אינה מבצעת אישית את העברת המכולה מג'נבה עד לנמל חיפה. התובעת ידעה ומכל מקום היתה יכולה לדעת, שהנתבעת תבקש את שירותי הרכבת על מנת להוליך את המכולה עד לנמל בוונציה ומכאן באמצעות אניות תובלה, בדרך הים, עד לנמל חיפה.
.9אין כל ספק שהמכולה נפרצה וחלק מתוכנה נעלם בדרך מג'נבה עד לנמל חיפה. את שני אלה ניתן לקבוע בודאות. קרי:נ התכולה נארזה על ידי אורזים בשירות הנתבעת והוכנסה למכולה. אותה מכולה הועברה למחסני הנתבעת ונשארה שם פרק זמן. עוד ניתן לקבוע בודאות כי בהגיע המכולה לנמל חיפה, נפתחה זו על ידי שלטונות המכס של הנמל ונמצא שעיקר תוכנה נעלם. לא באה ראיה על פיה ניתן לקבוע היכן לאורך הנתיב בין ג'נבה לחיפה, נעלמה אותה תכולה. באה אמנם ראיה ששלטונות המכס השוויצריים נעלו אל המכולה בסגר וכי סגר זה נמצא פרוץ בהגיע המכולה לטרמינל בוונציה. דא עקא שעובדה זו, היא כשלעצמה, אין בה די כדי לקבוע שאותו חלק מן התכולה שנעלם, עשה את דרכו לידיהם של הפורצים בין נקודת הביקורת של המכס השוויצרי לטרמינל שבוונציה.
.10גם כך וגם כך. הנתבעת קיבלה על עצמה להעביר את התכולה מבית התובעת
בג'נבה עד לביתה שבחיפה.אורך כל הנתיב היתה המכולה ובתוכה התכולה, באחריותה של הנתבעת. וחד הוא לי אם הנתבעת נתנה את השירות בעצמה או, בקטעים מסויימים לאורך הנתיב, באמצעות אחרים מטעמה. בנסיבות אשר כאלה העובדות מדברות בעד עצמן. לא על התובעת להוכיח שהנתבעת התרשלה בתפקידה. נהפוך הדבר. בנסיבות אשר כאלה על הנתבעת לשכנע את בית המשפט כי היא לא התרשלה בתפקידה. נטל אשר כזה לא הורם.
.11עד כאן בדיני נזיקין. גם אם נבקש לבחון את אחריותה של הנתבעת מכח דיני החוזים, נגיע לאותה תוצאה.
סעיף 2(ב) לחוק השומרים התשכ"ז - 1967קובע לאמור:ב
"שומר שכר אחראי לאבדן הנכס או לנזקו, זולת אם נגרמו עקב נסיבות שלא היה עליו לחזותן מראש ולא יכול היה למנוע תוצאותיהן; אך כשהמטרה לשמור על הנכס היתה טפלה למטרה העיקרית של החזקתו, פטור השומר אם אבדן הנכס או נזקו נגרמו שלא ברשלנותו".
כך לפי חוק השומרים. אלא מאי. שבעניננו באה הוראה מכח סעיף 6(ב) (1) לחוק חוזה קבלנות תשל"ד - 1974:ו
"ב) אבד או נזוק הנכס בעודו בידי הקבלן - (1) אחראי הקבלן, לענין חוק השומרים, תשכ"ז - 1967, כשומר שכר ששמירת הנכס אינה טפלה למטרה העיקרית של החזקתו".
.12באה מחלוקת בשאלה אם להוראות סעיף 6(ב) (1) לחוק חוזה קבלנות חלות בעניננו. המשיבה טוענת כי המכולה נפרצה ותוכנה נעלם בשעה שהיתה ברשותו של קבלן המשנה ומכל מקום לא היתה ברשותו ובאחזקתו של הקבלן, ובעניננו הנתבעת.
טענה זו אינה מקובלת עלי. כבר רשמתי לעיל כי לא באו ראיות, היכן לאורך הנתיב, המכולה נפרצה ותוכנה נעלם. יתר על כן. המשיבה, הלא היא "הקבלן", היתה זו שקיבלה על עצמה להעביר את המכולה על תוכנה, מדלת התובעת בג'נבה לדלת התובעת בישראל. גם אם הנתבעת נעזרה בקבלני משנה בחלקים מן הנתיב בה עשתה המכולה את לבית התובעת בישראל, אין בכך כדי לשנות או לגרוע מחבות הנתבעת כלפי התובעת.
יתר על אלה. הנתבעת התרשלה כלפי התובעת גם בעצם העובדה שהניחה את המכולה בחלקים מן הנתיב בידי אחרים מטעמה, ולא עשתה מאומה כדי לבדוק, ולו רק בתחנות המעבר, שהמכולה עוברת מיד אל יד כשתוכנה בתוכה והיא נעולה.
.13אני קובע איפא כי הנתבעת אחראית למלוא נזקיה של התובעת.
.14גובה הנזק.
התובעת העלתה בתביעתה שלושה ראשי נזק. האחד, ערך החפצים שנגנבו. האחר,
הוצאות נילוות. אחרון, צער ועגמת נפש.
.15ערך החפצים שנגנבו.
התובעת ערכה רשימה מפורטת של אותם חפצים שירשה ואשר היו אמורים להשלח לישראל. על כל חפץ אשר כזה הודבקה מדבקה לבנה. מכיוון שתכולת הדירה כללה חפצים רבים בעלי ערך היה על הנוטריון דהתם להכין רשימה מפורטת לרשויות המס ובמקביל לקבוע את ערך אותה תכולה. את המלאכה בפועל מטעם הנוטריון עשה העד מר קריסטין.
משהוברר לתובעת כי עיקר התכולה נעלם ואיננו, היא שבה אל מר קריסטין עם רשימת החפצים שברשותה וביקשה ממנו להעריך את אותם חפצים. מר קריסטין העיד שהוא ראה את התכולה כמה וכמה פעמים וכי זו זכורה לו היטב. לתיק בית המשפט הוגש ת/ 8ובו פירוט של 66פריטים מתוך התכולה וערכם בפרנקים שוויצריים. במבוא ל- ת/ 8רשם מר קריסטין בשפה הצרפתית את הדברים הבאים, שתרגומם לעברית הוא זה:נ
"אני החתום מטה ג'ון קריסטין, פקיד בית המשפט על יד בתי המשפט
ברפובליקה ובקנטון ג'נבה, מאשר בזה כי נדרשתי לערוך רשימה ולהעריך דברים השייכים לגב' ברברה גולן, ברח' קידרון 24חיפה, ישראל, בתאריך .9.5.1990הדברים הנ"ל הוענקו לה בכתוצאה של חלוקה, שהגיעו אליה במסגרת חלוקת עזבון בג'נבה.
הנני מצרף בזה רשימה של הדברים האלה, שערכם הכללי מגיע ל- 040, 151פרנק שוויצרי.
ולראיה הכנתי את המסמך הזה שהוא דו"ח מאושר והליך משפטי בעל פה על
מנת לשמש כמסמך חוקי".
עדותה של התובעת, וכן עדותו של מר קריסטין נאמנות עלי. בשים לב לכל אלה אני קובע כי הפרטים שנעלמו וערכם, הינו כפי המפורט במוצג ת/ 8קרי לענין הערך 040, 151פרנקים שוויצריים נכון ליום .9.5.90לא באה התיחסות לענין הריבית מאז ועד הנה.
.16תשלומים נלווים.
באה טענה מפי התובעת שנגרם לה הפסד בגין מס קניה, מס ערך מוסף על השטיחים, הפסד הוא רעיוני מכיוון ששטיחים שהועברו בירושה פטורים ממס קניה. התובעת טוענת שאילו היתה קונה שטיחים חדשים במקום אלה שנגנבו, היתה חייבת לשלם מס קניה ומס ערך מוסף.
עוד היא טוענת שנגרם לה פסד בגין החזר הוצאות, שהן הוצאות המשלוח, האחסנה, דמי הטיפול והנסיעה לג'נבה, וזאת כמפורט בסעיפים 12ג' וכן 12ד' לכתב התביעה.
פרקליטה המלומד של התובעת לא פירט בסיכומיו את הדרך כיצד הוא מגיע לסכומים שפורטו בראש נזק זה. במקביל גם לא באו ראיות עליהן ניתן להשתית חיוב כספי לחובת הנתבעת. בנסיבות אלה לא אפסוק לתובעת אלא 000, 16ש"ח בלבד החזר הוצאות משלוח, ערך לחודש יולי .1991
.17עגמת נפש.
פרקליטה המלומד של התובעת העמיד את דרישת שולחתו, שהיא אימו, על סך 000, 50ש"ח, ערך ליום הגשת סיכומיו (חודש מרץ 1998). סכום זה נראה סביר בנסיבות.
.18התוצאה העולה היא זו.
אני מחייב בזה את הנתבעת לשלם לתובעת את הסכומים הבאים:ב
א. סכום בשקלים השווה ל- 040, 151פרנקים שוויצריים, כפי ערכם על פי השער היציג, נכון ליום מתן פסק דין זה.
ב. 000, 16ש"ח ערך לחודש יולי .1991
ג. 000, 50ש"ח נכון ליום מתן פסק דין זה.
הסכומים שפורטו לעיל ישאו ריבית והפרשי הצמדה כדין, בהתיחס לפסקאות א' וג' מיום מתן פסק הדין ואילך ופסקא ב' מחודש יולי 1991ואילך. בנוסף לכך אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הוצאות המשפט וכן 000, 35ש"ח שכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ, ריבית והפרשי הצמדה כדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחריות מפעיל חוף

 2. אחריות ביחד ולחוד

 3. אחריות על התחשמלות

 4. אחריות לתאונת שרשרת

 5. אחריות משרד הרישוי

 6. אחריות על סולם פגום

 7. אחריות הנוסעים ברכב

 8. אחריות מדריך טיולים לתאונות

 9. ערעור בשאלת האחריות

 10. אחריות משלח בינלאומי

 11. אחריות בעל רכב לתאונה

 12. אחריות מכון בדיקת רכב

 13. התיישנות ביטוח אחריות

 14. אחריות מפעיל בריכה לנזק

 15. אחריות נמל אשדוד לנזקים

 16. אחריות מוסך לנזקים לרכב

 17. אחריות חברת שילוח מטענים

 18. אחריות מע''צ לתאונת דרכים

 19. אחריות מוסך לגניבת מכונית

 20. אחריות מארגן טיול לתאונה

 21. אחריות על בטיחות בהופעות

 22. אחריות על נזקי גשם בחקלאות

 23. תאונת דרכים אחריות חברת ביטוח לפצות

 24. אחריות על נזקים למטען ימי

 25. אחריות על התחשמלות של עובד

 26. חלוקת אחריות על תאונת עבודה

 27. אחריות שוכר עסק ללא רישיון

 28. אחריות העירייה לתחזק פסלים

 29. אחריות ההורים לתאונות ילדים

 30. אחריות מדריך רכיבה על סוסים

 31. אחריות חברת הביטוח של המזיק

 32. אחריות על תאונה בשוק העירוני

 33. אחריות לתאונת עבודה עם מכונה

 34. אחריות מחזיק במקרקעין על פשע

 35. אחריות בעל הרכב לעבירות תנועה

 36. הובלת רכב כבד - אחריות לנזקים

 37. אחריות מפקח פרויקט בנייה לנזקים

 38. אחריות העירייה למפגעים בתחומה

 39. אחריות נהג הרכב שנכנסו בו מאחור

 40. אחריות העירייה לפיקוח על מפגעים

 41. אחריות בעל מקרקעין לתאונה בשטחו

 42. אחריות על נזילה בצינורות הבניין

 43. אחריות המשכיר על דליפת מים בצנרת

 44. אחריות סוכנות נסיעות לבעיות בטיול

 45. אחריות המינהל לעיכוב בעבודות פיתוח

 46. אחריות העירייה על כתם שמן על הכביש

 47. קריסת עץ על בית - אחריות חברת החשמל

 48. תביעת פיצויים בגין אחריות על התאבדות

 49. אחריות מוביל אווירי לגניבה של עובד

 50. בעיה במנוע רכב חדש עם אחריות ל-3 שנים

 51. אחריות עירייה ורשויות לתאונות בגנים ציבוריים

 52. אחריות מוגברת על המעביד בתאונת עבודה

 53. אחריות המעסיק על עבירת לכלוך של עובד

 54. אחריות מדריך טיולים של ילדים בבית ספר

 55. אחריות המעסיק למניעת חשיפת עובדים לשמש

 56. ביטוח אחריות נושאי משרה - הוצאות משפטיות

 57. אחריות חברת תעופה - פיצוי על טיול מאורגן

 58. הסכם היסוד הגדיר את תחומי האחריות של הצדדים

 59. אחריות על נזקים לרכב עקב ירידת מחסום בחניון

 60. חלוקת אחריות בין נהגים 60% - 40% תאונת דרכים

 61. האם יש אחריות לרכב נדחף קדימה על ידי רכב מאחור ?

 62. ערעור לעליון על חלוקת אחריות לתאונת עבודה באתר בניה

 63. עדות חמקנית, בלתי כנה תוך ניסיון ל"גמד" אחריות לתאונה

 64. לחברות השכרת רכב אחריות לפיצוי צדדי ג' כתוצאה מתאונות דרכים

 65. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון