יחסי עובד מעביד קבלן משנה

בדב"ע נב/142- 3אלהרינאת - כפר רות ואח', דן בית-הדין הארצי לעבודה בשאלה - האם הועסקו העובדים ישירות ע"י הנתבעות, או שהועסקו באמצעות קבלן משנה. בדב"ע נב/142- 3אמר בית הדין הארצי:נ
"מתוך סימני ההיכר לזיהוי המעביד, העולים בעיקרם מן ההלכה הפסוקה ובחלקם מטבע הדברים, ניתן לשאוב אינדיקציות בדבר הצדדים הנכונים להתקשרות למתן עבודה בתמורה, לרבות מכוח התנהגותם של הצדדים באתר העבודה (בעניין זה ראה מאמרו של מ' גולדברג [9] "עובד ומעביד תמונת מצב", בעיקר בפרק "מיהו מעביד" בע' 59- והאסמכתאות בהערות השוליים). אכן, כל סימן היכר בנפרד - לא תמיד הוא חד-משמעי אולם בהצטברם, כולם או מקצתם, הם עשויים לסייע באיתור המעביד הנכון הנושא בחובות המוטלות עליו כלפי עובדיו" (שם, בע' 541).

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא יחסי עובד מעביד קבלן משנה:

.1התובעים הגישו לבית-הדין תביעה, ובה תבעו לחייב את הנתבעים לשלם לכל אחד מהם סך של -. 1 700 ש"ח בגין עבודתם מיום 28.6.95ועד יום .21.7.96
.2א. בכתב הגנתו טען הנתבע מס' 1כי לא התקיימו יחסי עובד-מעביד בינו לבין התובעים, וכי היה עובד בלבד, אשר עבד ביחד עמם. עוד נטען בכתב ההגנה כי שעות העבודה, תנאי העבודה והשכר סוכמו בין התובע (?) לנתבע מס' 2, וכי יש לדחות את התביעה על הסף בשל חוסר יריבות.
ב. הנתבע מס' 2טען בכתב הגנתו כי לא הוא המעביד של התובעים, אלא
נתבע מס' 1, ולפיכך יש למחוק את התביעה נגדו על הסף. לטענתו היה הסכם בינו לבין הנתבע מס' 1על ביצוע העבודה; הנתבע מס' 1הוא אשר סיכם עם התובעים על גובה שכרם ואף קיבל עבורם תשלום בסך של -. 600, 3ש"ח. לאור טענותיו אלה ביקש הנתבע מס' 2כאמור, לדחות את התובענות נגדו על הסף; אם לא יידחו התובענות מבקש הנתבע מס' 2לחייב את הנתבע מס' 1לשפותו על כל סכום שייפסק נגדו. עוד טוען הנתבע מס' 2לזכות קיזוז נגד התובעים בגין נזקים שגרמו.
.3מאחר שכל חמשת התיקים עוסקים בתקופת עבודה ובנסיבות זהות אוחד הדיון
בתיקים אלה, והדיון הועבר ממסלול של דיון מהיר למסלול של דיון רגיל, בשל
העובדה שבתיקים אלה מתעוררת השאלה האם התקיימו יחסי עובד-מעביד בין התובעים
לבין הנתבעים. יש לציין עוד כי ביום הדיון להוכחות עצמו הגיש הנתבע מס' 2הודעה לצד ג' נגד הנתבע מס' .1מובן שלא היתה כל משמעות להודעה זו משלא הוגשה במועד, ומשלא ניתנה הזדמנות לצד ג' להגיש כתב הגנה.
.4בדב"ע נב/142- 3אלהרינאת - כפר רות ואח' (פד"ע כ"ד 535), ובדב"ע
נד/96- 3מ.ב. תשלובת הבניה של הקיבוץ הארצי בע"מ - חליל עבד אל רחמן עאבד ואח' (ניתן ב- 4.95) דן בית-הדין הארצי לעבודה בשאלה דומה - האם הועסקו העובדים ישירות ע"י הנתבעות, או שהועסקו באמצעות קבלן משנה. בדב"ע נב/142- 3אמר בית הדין הארצי:נ
"מתוך סימני ההיכר לזיהוי המעביד, העולים בעיקרם מן ההלכה הפסוקה ובחלקם מטבע הדברים, ניתן לשאוב אינדיקציות בדבר הצדדים הנכונים להתקשרות למתן עבודה בתמורה, לרבות מכוח התנהגותם של הצדדים באתר העבודה (בעניין זה ראה מאמרו של מ' גולדברג [9] "עובד ומעביד תמונת מצב", בעיקר בפרק "מיהו מעביד" בע' 59- והאסמכתאות בהערות השוליים). אכן, כל סימן היכר בנפרד - לא תמיד הוא חד-משמעי אולם בהצטברם, כולם או מקצתם, הם עשויים לסייע באיתור המעביד הנכון הנושא בחובות המוטלות עליו כלפי עובדיו" (שם, בע' 541).
בדיקת סימני ההיכר השונים בענייננו, בהצטברם מעידה כי הנתבעים 1
ו- 2היו מעבידים במשותף של התובעים.
.5ואלה העובדות העולות מעדויות הצדדים בבית-הדין:ב
א. התובעים סיכמו את תנאי העבודה:ו תקופת העבודה, וגובה השכר עם הנתבע מס' .1בעדותו אמר התובע מס' 1, אשר בהסכמת הצדדים העיד בשם התובעים כולם, כי סוכם עם הנתבע מס' 1על עבודה של התקנת מדפים במשרד ראש הממשלה בתלפיות, במשך חמישה שבועות בשכר של -.700, 1ש"ח (פ' ע' 2). עם זאת, במהלך החקירה הנגדית אמר התובע מס' 1"ירון הסביר לנו מה תהיה העבודה" (ע' 3). עוד העיד התובע מס' 1על שיחות שונות שהתנהלו בין התובעים לבין אייל וירון, היינו הנתבעים מס' 1ו-2, וכי שני הנתבעים נתנו לתובעים הוראות. כך, אייל אמר מתי להגיע, ואסף את התובעים ברכבו, ולעיתים הודיע להם ירון מתי מסתיימת העבודה (ע' 3לפ'). ירון ואייל היו נוכחים שניהם במקום העבודה ונתנו לתובעים הוראות (ע' 4), התובעים ביקשו חופשה הן מירון והן מאייל (ע' 4בסוף העמוד), ושניהם העירו להם כאשר היה צורך בכך (ע' 5). גם לעניין התשלום הפנו ירון ואייל את התובעים מן האחד לשני (ע' 5בסוף העמוד).
ב. לעניין היחסים בין שני הנתבעים עולה כי בין הנתבע מס' 2לבין מר בועז אריאל נעשה הסכם "על-פיו הנתבע מס' 2יבצע עבודה של התקנת מדפים במשרד ראש הממשלה שאותה קיבל מר אריאל. לפני בית-הדין הוצג ההסכם (נ/1), ואולם חתימות שני הצדדים בסופו מחוקות. הנתבע מס' 2טען בכתב הגנתו כי נעשה הסכם בינו לבין הנתבע מס' 1על-פיו זה האחרון "לוקח על עצמו את כל האחריות לביצוע העבודה" (סעיף 4ב' לכתב ההגנה). דבר זה אינו משתמע מחומר הראיות. ההיפך הוא הנכון.
מעדות התובע מס' 1והנתבעים עולה בבירור כי הנתבע מס' 2היה מעורב כל העת בביצוע העבודה, והיה לו קשר ישיר עם התובעים. דבר זה עולה מדברי התובע מס' 1כאמור לעיל, ומעדותו של הנתבע מס' , 1אשר העיד כי:נ "ירון דיבר איתם על העבודה" (ע' 6).
יש לציין כי עדותו של התובע מס' 1היתה אמינה מהימנה ומשכנעת. אינני מקבלת את דברי הנתבע מס' 2בחקירה הנגדית כי לא היה לו קשר עם העובדים אלא רק עם הנתבע מס' .1כאמור לעיל העידו גם התובע מס' 1וגם הנתבע מס' 1על קשרים מתמשכים עם הנתבע מס' 2במהלך כל תקופת העבודה, עדותם היתה מהימנה ומשכנעת ביותר, ובגרסאותיהם הציגו תמונה מלאה וברורה של מערכת היחסים בין הצדדים. יש לציין במאמר מוסגר כי דברי הנתבע מס' 2במהלך החקירה הנגדית (ע' 9) הנוגעים לדיווחים לשלטונות המס מעלים תהיות רבות, אם לא למעלה מזה.
.6א. כבר בע"א 158/68(כונס הנכסים הרשמי נ' ויוה אינטרנשיונל בע"מ,
פ"ד כב(2) 871, 874קבע כב' השופט ברנזון כי:ב "אין כל מניעה חוקית או מעשית שאדם יעבוד באותו זמן כשכיר אצל יותר ממעביד אחד". בית-הדין הארצי לעבודה הבחין בין מעבידים "במקביל" ו"מעבידים במאוחד" (דב"ע מו/150- 3אלכסנדר'ס בע"מ - חילו, פד"ע יח 415, 418), ועל-פי עובדות המקרה בענייננו, כפי שפורטו לעיל, היו התובעים "מעבידים במאוחד" של התובעים, שכן פעלו במשותף כדי לקבל עבודה מן התובעים (שם, ע' 418).
ב. אמנם הנתבע מס' 1הוא אשר קיבל את התובעים לעבודה והסיע אותם לעבודה, אולם תנאי עבודתם נקבעו ע"י שני הנתבעים, שניהם נתנו להם הוראות, והנתבע מס' 2הוא שפיטר את התובעים. בנסיבות העניין, כאשר מדובר בתקופת עבודה קצרה, די באלה כדי לקבוע כי שני הנתבעים גם יחד היו מעבידים של התובעים, ושניהם חייבים לשלם את שכרם.
ג. איני מקבלת את טענת ב"כ הנתבע מס' 1בסיכומיו כי תפקידו של הנתבע מס' 1הסתיים בכך שקיבל את התובעים לעבודה. הנתבע מס' 1הסיע את התובעים לעבודה מדי יום, והיה נוכח במקום לפחות חלק מהזמן. יתר על כן, אין כל ספק כי תפקידו של הנתבע מס' 1לא הסתיים ב"הצעת העבודה עם תנאים כלליים", אלא שהקשר בין התובעים לנתבע מס' 1נמשך במהלך העבודה, והם פנו אליו פעמים אחדות גם לעניין תשלום שכרם.
ד. ב"כ הנתבע מס' 1הפנה לדב"ע נב/142- 3הנ"ל בציינו כי שם נקבע כי אדם שהביא עובדים לעבודה אינו המעביד. ואולם נסיבות המקרה בענייננו, כפי שפורט לעיל, אינן זהות לנסיבות המקרה בדב"ע נב/142-3, ומחומר הראיות עולה בבירור כי תפקידו של הנתבע מס' 1לא הסתיים ביצירת הקשר בין התובעים לנתבע מס' .2
.7מכל האמור לעיל עולה כי על הנתבעים לשלם את שכר התובעים. מאחר שהתובעים עצמם העידו כי סוכם עמם על שכר עבודה בסך של -.700, 1ש"ח עבור כל תקופת העבודה, (חמישה שבועות). והם עבדו כ- 3שבועות, הם זכאים לכ- % 60מן השכר בלבד, היינו לסך של 020, 1ש"ח כל אחד. מאחר שהתובעים נפלו קרבן למחלוקת בין הצדדים, אשר לא נגעה להם כלל ועיקר, ואין כל מחלוקת כי אכן היו זכאים לשכרם, ישולם שכרם בתוספת פיצויי הלנה כחוק מיום 1.8.96ועד ליום התשלום המלא בפועל.
.8א. מכתב ההגנה של הנתבע מס' 2עולה כי הנתבע מס' 1קיבל סך של

-.600, 3ש"ח מהנתבע מס' 2, על מנת לשלמו לתובעים, אולם הסכום לא שולם. לכתב ההגנה של הנתבע מס' 2צורף מסמך המעיד על כך, והנתבע מס' 1לא הכחיש זאת. לפיכך על כל נתבע לשלם לתובעים סך של -.550, 2ש"ח בצירוף פיצויי הלנה כחוק מיום 1.8.96ועד יום התשלום המלא בפועל. מהסכום שעל הנתבע מס' 2יש לנכות סך של -.600, 3ש"ח, סכום זה ישולם ע"י הנתבע מס' .1
ב. הנתבע מס' 2העלה טענות קיזוז, אולם טענתו זו לא זכתה לביסוס כלשהו. ראשית, לא הוכח כי התובעים אכן גרמו לנזק, ובודאי שלא הוכח שיעורו. לפיכך נדחית הטענה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קבלן לא רשום

 2. ערר רשם הקבלנים

 3. העסקת קבלן עצמאי

 4. הסכם עם קבלן שלד

 5. חוב לקבלן בפירוק

 6. לשון הרע נגד קבלן

 7. רישיון קבלן שירות

 8. תשלום לקבלן פיתוח

 9. ביטול חוזה עם קבלן

 10. מחיקה מפנקס הקבלנים

 11. רטיבות בדירה מקבלן

 12. זכות עיכבון של קבלן

 13. הסכם לרישום קבלנים

 14. חוזה עם קבלן בפירוק

 15. החזר תשלום יתר לקבלן

 16. זכות התיקון של הקבלן

 17. השוואת תנאי עובדי קבלן

 18. העלמת מס של קבלן בניין

 19. פירוק שותפות בין קבלנים

 20. עורך דין רכישת דירה מקבלן

 21. תביעה של קונים נגד קבלן

 22. עובד שכיר או קבלן עצמאי

 23. איחור במסירת דירה מקבלן

 24. בקשה לרישיון קבלן שירות

 25. יחסי עובד מעביד קבלן משנה

 26. קבלן משנה יחסי עובד מעביד

 27. עובד מדינה או קבלן עצמאי

 28. עורך דין קניית דירה מקבלן

 29. תאונת עבודה של קבלן עצמאי

 30. הסכם עם קבלן כפוף למשכנתא

 31. תביעה לפי חוק חוזה קבלנות

 32. ערר על רישום בפנקס הקבלנים

 33. יחסי עובד מעביד קבלן עצמאי

 34. פיצוי מקבלן בגין אי נוחות

 35. התקנת תשתית גז ע''י הקבלן

 36. ליקויים בדירה מקבלן בחולון

 37. יחסי קבלן עצמאי מזמין עבודה

 38. תביעה נגד קבלן - דירה חדשה

 39. רישום קבלנים - עתירה לבג''צ

 40. בקשה לקבלת רישיון קבלן שירות

 41. סכסוך עם קבלן משנה - בוררות

 42. אישור מהבנק לקבלן למכירת דירה

 43. יחסי קבלן לקוח או עובד מעביד

 44. בעיות בריצוף בדירה חדשה מקבלן

 45. סתימה בצנרת בדירה חדשה מקבלן

 46. חשבוניות מס פיקטיביות של קבלן

 47. נטישת קבלן משנה באמצע העבודה

 48. טענת ביצוע עבודה רשלנית של קבלן

 49. תביעה של קבלן עבודות אלומיניום

 50. חשבוניות קבלן שיפוצים לא רשום

 51. הודעת מזמין לקבלן על פגם בעבודה

 52. גמלאות שירות המדינה לעובדי קבלן

 53. תאונת עבודה באתר בניה - רשלנות קבלנים

 54. סכסוך בין מזמין עבודה לבין קבלן

 55. ביטול זכרון דברים עם קבלן בניה

 56. רכישת מחסן מקבלן - שינויים בגודל

 57. דירה מקבלן שלא נרשמה על שם הקונים

 58. פיצוי מקבלן על אי התקנת קו טלפון

 59. זכויות קבלן עצמאי שעובד לפי עמלות

 60. מסירת דירה לא ראויה למגורים מקבלן

 61. הקשר בין בנק מלווה לבין קבלני משנה

 62. פיטורי עובד קבלן סמוך לפני 9 חודשים

 63. תביעה נגד קבלן במסגרת תביעות קטנות

 64. תביעה כספית לתשלום קבלן לקבלן משנה

 65. ביטול צ'ק לקבלן עקב אי השלמת העבודה

 66. קרבה משפחתית לקבלן בעסקת קומבינציה

 67. איחור במסירת דירה מקבלן של 5 חודשים

 68. קבלן פושט רגל - סכסוך על מקומות חניה

 69. אי תשלום שכר לקבלן ע''י מזמין העבודה

 70. קבלת דירה מקבלן ללא חיבור לחשמל ומים

 71. יחסי עובד מעביד קבלן עצמאי פועלי בניין

 72. תביעה נגד קבלן בגין אי אספקת מחסן בדירה

 73. איחור במסירת דירה מקבלן בעסקת קומבינציה

 74. פיצויי פיטורים לעובד קבלן בחילופי מעבידים

 75. תביעת רוכשי דירות נגד הקבלן בתביעות קטנות

 76. פיצוי בגין הפרת הסכם לביצוע עבודות קבלנות

 77. אחריות בנק מלווה עקב קשיים כלכליים של הקבלן

 78. כישלון עסקת קומבינציה בגלל קשיים כלכליים של הקבלן

 79. דחיית מועד תשלום חובות קבלנים עבור החזר הוצאות פיתוח

 80. הסכמה חוזית עם קבלן הכוללת הסכמה לביצוע דבר שהוא מעבר לנדרש

 81. תביעה בגין נזקי הוצאות מימון לחברה הקבלנית כתוצאה מעיכובים בתשלום

 82. תשלום לקבלן משנה כאשר לא נערך הסכם בכתב ואף לא הוצאה הזמנת עבודה

 83. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון