תקנה בת פועל תחיקתי

מהי תקנה בת פועל תחיקתי ?

בפסק-דין שניתן זה לא מכבר נקבע שנוכח מהותה של תקנה בת-פועל תחיקתי מזה והדין החל על תכנית בנין עיר בקשר לפרסומה מזה לא ניתן לראות בתכנית כזו מן המפורסמות שאינן צריכות ראיה [תו"ב (קריות) 27303-08-10 ועדה מקומית לתכנון ובנייה חבל אשר נ' אבו אל היג'א (טרם פורסם, 14.6.2011)]. וכך נאמר שם בהקשר זה:

סימני ההיכר של תקנה בת פועל תחיקתי הן שתיים: ראשית, כי תקבע התקנה נורמה משפטית ותביא בדרך זו לשינוי במשפט הנוהג במדינה ושנית כי תהא זאת נורמה כללית או 'מופשטת' היינו נורמה המופנית אל הציבור כולו או לפחות אל חלק בלתי מסוים ממנו - רע"פ 1127/93 מ"י נ' יוסי קליין פ"ד מח(3) 485. במובן זה עונה תוכנית בניין עיר אשר הוכנה מכוח הוראות חוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965, על הגדרה זו של תקנה בת פועל תחיקתי. עם זאת לא ניתן בנסיבות העניין לראות בתוכנית בניין עיר - דין שהוא מן המפורסמות שאינן צריכות ראיה שהרי קובעת באופן מפורש הוראת סעיף 119(ג) לחוק שכותרתו 'תחילתה של תוכנית' כי: 'אין חובה לפרסם את מסמכי התוכנית והוראותיה ברשומות'.

יש עוד לציין כי על אף שעל פי הוראת סעיף 119(א) לחוק 'תחילתה של תוכנית שאושרה לפי סימן זה היא בתום 15 ימים מיום פרסום הודעה ברשומות', תוקפה של תוכנית היא מיום אישורה ע"י הועדה המוסמכת לכך או ע"י שר הפנים, לפי העניין. ראו: סעיפים 108, 109 לחוק. הפרסום ברשומות הינו איפה לצורך מתן הודעה ויידוע הציבור לעניין הפקדתה ואישורה של תוכנית.

בנסיבות אלה - כאשר אין חובה לפרסם ברשומות תוכנה של תוכנית וכאשר פרסום זה איננו אלא הודעה כללית כמבואר, חייבת המאשימה הטוענת כלפי נאשם כי השתמש במקרקעין שימוש החורג מן המותר על פי תוכנית בניין עיר תקפה, להוכיח זאת או על דרך של הצגת התוכנית כפי שמגישים תעודות ציבוריות בהתאם להוראת סעיף 32 לפקודת הראיות [נוסח חדש] תשל"א 1971 או באמצעות הגשת תעודת עובד ציבור.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקנה 84א

 2. תקנת השוק רכב

 3. תקנת השוק במשכון

 4. תקנה 36 החמרת מצב

 5. תקנה 9 נכות מוסבת

 6. תקנה 480 לתקסד"א

 7. תקנה בת פועל תחיקתי

 8. תקנת השוק במטלטלין

 9. תקנה 14 לתקנת האגרות

 10. תקנה 15 ביטוח לאומי

 11. תקנה 15 שיקום מקצועי

 12. תקנה 65 לתקנות התעבורה

 13. תקנה 44 לתקנות התעבורה

 14. תקנות בדבר הרמת משקל יתר

 15. תקנה 15 פתיחת עסק עצמאי

 16. תוקף תקנות שירותי הכבאות

 17. תקנה 67 א לתקנות התעבורה

 18. תקנה 308 ד לתקנות התעבורה

 19. תקנות נסיעה אחורה (רוורס)

 20. תקנה 28 א לתקנות התעבורה

 21. חובת ההתייעצות - תקנה 15

 22. תקנות התעבורה יציאה מחניה

 23. הערה על אי התאמה תקנה 29

 24. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 25. תקנות שמאי מכריע שכר טרחה

 26. תקנה 22 (א) לתקנות התעבורה

 27. שיקולי גיל בהפעלת תקנה 15

 28. הפעלת תקנה 15 המשך לימודים

 29. תקנה 5 לתקנות התכנון והבניה

 30. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 31. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 32. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 33. תקנה 402 - מועד קבלת פסק הדין

 34. דרגה תקנית מנהל במשרד המשפטים

 35. תקנות רדיוס מגן על קידוחי מים

 36. תקנה 122 לתקנות סדר הדין האזרחי

 37. תקנה 380 - בקשה לאישור עיקול

 38. תקנות הירושה - אגרות הרשם לעניני ירושה

 39. תקנה 156 לתקנות סדר הדין האזרחי

 40. תקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי

 41. תקנה 482 לתקנות סדר הדין האזרחי

 42. תקנה 477 לתקנות סדר הדין האזרחי

 43. תקנה 255 לתקנות סדר הדין האזרחי

 44. תקנה 222: מחיקת הודעה לצד שלישי

 45. תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי

 46. הפעלת תקנה 15 - חובת ההתייעצות

 47. תקנה 399 לתקנות סדר הדין האזרחי

 48. תקנה 45 לתקנות סדר הדין האזרחי

 49. תקנה 100 לתקנות סדר הדין האזרחי

 50. תקנה 457 לתקנות סדר הדין האזרחי

 51. תקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי

 52. תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי

 53. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 54. תקנה 112 לתקנות סדר הדין האזרחי

 55. תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי

 56. ההגבלות בתקנות על בעלים של כלבים מסוכנים

 57. תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי

 58. תקנה 124 לתקנות סדר הדין האזרחי

 59. תקנה 462 לתקנות סדר הדין האזרחי

 60. תקנה 100 לתקנות סדר הדין האזרחי

 61. תקנה 19 לתקנות תובענות ייצוגיות

 62. תקנת השוק במקרקעין - רישום בתרמית

 63. תקנה 500(4) לתקנות סדר הדין האזרחי

 64. תקנה 500(7) לתקנות סדר הדין האזרחי

 65. תקנה 500(5) לתקנות סדר הדין האזרחי

 66. תקנה 500(10) לתקנות סדר הדין האזרחי

 67. תקנה 241(ג1) לתקנות סדר הדין האזרחי

 68. תקנה 93(ב) חובת פירוט רקע עובדתי בערעור

 69. תקנות טיסות שכר - דחיית בקשה לדיון נוסף

 70. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 71. כתב תביעה יכיל את שמו של הנתבע ומספר תעודת זהות

 72. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 73. תקנה 67 א לתקנות התעבורה - זכות קדימה במעבר חציה

 74. תקנה 83ב א לתקנות התעבורה (נהיגה ללא חגורת בטיחות)

 75. תקנה 15 ביטוח לאומי - פוליסת ביטוח תאונות אישיות

 76. תקנה 15: האם ירידה של 20% הינה ירידה ניכרת בהכנסות

 77. תקנה 519 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי: בקשה להפקדת ערובה

 78. תקנה 466: הגשת ערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה שעליה מערערים

 79. תקנה 64 לתקנות התעבורה - רכב המתקרב או נכנס לצומת או דרך

 80. תקנה 130: משקל חוות דעת מטעם הצדדים במינוי מומחה ביהמ"ש

 81. תקנה 18 לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות): תשלום האגרה מקום בו לא התקבל פטור לתשלומה

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון