גוש 10108

מידע על גוש 10108 פרדס חנה:

לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע.
מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן:

וע (חי') 18232-05-11 ברמן ושות' מסחר והשקעות בע"מ נ' מנהל משרד מיסוי מקרקעין באיזור חדרה


ביום 21/10/1977 (להלן "יום הרכישה"), רכשה העוררת מקרקעין שונים המצויים באזור חדרה וביניהם את שלושת החלקות נשוא הדיון. המדובר בחלקה 44 בגוש 10108 בשטח של 14,569 מ"ר, חלקה 64 בגוש 10108 בשטח של 6,963 מ"ר, וחלקה 58 בגוש 10108 בשטח של 11,446 מ"ר (להלן "החלקות"). על חלק מחלקה 44 (5 דונם) ועל כל חלקות 58 ו-64 היו נטועים אותה עת עצי הדר (להלן "הפרדס"). יתרת חלקה 44 שלא הייתה נטועה הייתה אדמת בור.
בשנת 2010 מכרה העוררת את שלושת החלקות. חלקה 44 נמכרה ביום 20/7/10, חלקה 64 נמכרה ביום 12/12/10 וחלקה 58 נמכרה ביום 23/2/11.
העוררת הגישה הצהרות ושומות עצמיות למנהל מיסוי מקרקעין בהם כללה את שווי הרכישה המלא של החלקות (השומות סומנו נספחים ג/1 – ג/3 לתצהירו של מר בריר). המשיב בדק את השומות העצמיות אך לא אישרן אלא הוציא שומות בהתאם לסעיף 78(ב) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן "השומות"). על שומות אלו הגישה העוררת השגות ומשאלו נדחו הוגשו על ידה העררים שבפנינו שהדיון בהם אוחד. הערר בתיק 18232-05-11 הוגש על החלטת המשיב בהשגה על השומה בחלקות 44 ו-64 ואילו הערר בתיק 46641-06-11 הוגש על החלטה בהשגה על השומה בחלקה 58.

תא (חד') 4319-03 בית משפט השלום בחדרה נ' "ב" חברה להנדסה ובניה בע"מ


עסקינן, בתביעת ליקויי בנייה, שסכומה ליום הגשתה, בתאריך 4.11.03, הינו סך של 181,385 ש"ח.
הנתבעת, חברה בע"מ, עסקה בכל המועדים הרלוונטים לנו בעבודות בניה, ואף בנתה יחידות דיור בפרדס חנה בגוש 10108.
בתאריך 19.2.97, רכשו התובעים, בני זוג, דירת מגורים בת 5 חדרים בפרדס חנה בגוש 10108, בהתאם לחוזה מכר שנחתם בין הצדדים שנחתם באותו יום, שצורף כנספח א' לכתב התביעה (להלן: "הדירה").
לטענת התובעים, הם מצאו בדירה ליקויי בניה שונים, שפורטו בחוות דעת מומחה מטעמם, האדריכלית איריס בן עזרא, מתאריך 15.10.01, שצורפה לכתב התביעה.
הנתבעת הגישה כתב הגנה, במסגרתו טענה כי, לאחר מסירת החזקה בדירה ביצעה תיקוני ליקויים שנטענו ע"י התובעים, ובכל מקרה לגבי חלק אחר מהליקויים, חלפה תקופת האחריות.
תא (חי') 16112/01 סוזן זאבי נ' דב גראו חברה לבנין ופיתוח בע"מ


החברה הקבלנית הקימה שלושים ואחד בתים צמודי קרקע במקרקעין הידועים כחלקה 2 בגוש 10108 והמצוים בשכונת נווה הדרים בפרדס חנה. ביום 7.11.93 נכרת חוזה בינה לבין התובעים לפיו התחייבה למכור לאחרונים בית צמוד קרקע שעתידה היתה להקים בשכונה (להלן: הבית).
בחודש יוני 1994 נמסרה לתובעים החזקה בבית. חודשים אחדים לאחר מכן הבחינו התובעים כי הפינה הצפון-מערבית החלה לשקוע ובקיר הדרומי הופיעו סדקים שמקורם בשקיעת היסוד.
הגורם לשקיעת היסוד לא הוברר כדבעי. לגרסת התובעים במהלך הקמת שלד הבניין פגע כלי הנדסי כבד ביסוד הצפון-מערבי. פגיעה זו גרמה לזעזוע המבנה ולשקיעת היסוד בהמשך. אף כי לפי עדותו, בשלבי הבנייה שמע גראו על אירוע בו היה מעורב כלי מכני כבד, הכחיש כי הפגיעה גרמה לליקוי. מעדותו משתמע, שלדעתו הגורם לתופעה נעוץ בתזוזות בקרקע החולית עליה הוקם הבית. כפי שיוברר להלן, אין למחלוקת זו נפקות.
עם גילוי השקיעה הזמינו התובעים את גראו, אשר ביקר בבית והציע להם להזמין מומחה לפי בחירתם, כאשר החברה הקבלנית תבצע את התיקון לפי תוכניתו של מומחה זה ובפיקוחו.
עתמ (חי') 28321-04-12 א.א.ר. אנרגיה בע"מ נ' ועדת הערר של הועדה לשמירה על קרקע חקלאית


העותרת הינה הבעלים של מקרקעין הידועים כחלק מגוש 10107 חלקה 9, וחלק מגוש 10108, חלקות 52, 53, והמצויים בסמוך לכביש 65, בתחומי הישוב פרדס-חנה (להלן "המקרקעין"). העותרת הגישה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה השומרון בקשה לאישורה של תכנית מפורטת ש/מק/1221/א', שמטרתה שינוי היעוד במקרקעין מיעוד חקלאי ליעוד של תחנת תדלוק ושטחי מסחר (להלן "התוכנית המפורטת"). בבקשה לאישור התכנית המפורטת צוין כי התכנית מצויה בסמכות ועדה מקומית, כאמור בסעיף 62א(א) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965. הבקשה נסמכה גם על תכנית המתאר הארצית לתחנות תדלוק תמא/18. בתכנית המוצעת צוין כי בחלקה מצויה דרך מאושרת, דרך מס' 7.
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שומרון (להלן "הוועדה המקומית") דנה בבקשה ביום 9/11/09 והחליטה לאשר את הפקדתה של התכנית המפורטת בתנאים, ובין היתר היתנתה את האישור בקבלת אישור הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (להלן "הולקחש"פ").
הולקחש"פ דנה בבקשת העותרת וביום 7/6/10 החליטה לסרב לבקשה (נספח "ג" לעתירה). בהחלטתה ציינה הוועדה מספר נימוקים לסירוב.


התכנית המוצעת מצויה בלב שטח המוגדר בתכנית המתאר המחוזית המופקדת, תמ"מ/6 כשטח חקלאי/נוף כפרי פתוח המהווה חיץ בין פרדס-חנה לחדרה.
הוועדה מצאה שיש לשמר את הייעוד החקלאי וכי קיומם של מבנים אחרים באזור אינו מצדיק שינוי הייעוד.
הוועדה לא השתכנעה בנחיצותה של תחנת התדלוק המוצעת.
הוועדה סברה שיש להעדיף הקמת תחנת תדלוק באזורי תעשייה ובשטחים המיועדים לפיתוח.פרק (י-ם) 6311-09


ביום 8.4.10 הוגשה בקשת בנק מזרחי טפחות (להלן: "הבנק") ליתן היתר לנקוט בהליכי הוצאה לפועל כנגד החייבות, חב' צמרות בוני הארץ בע"מ (בהקפאת הליכים) ואולימפיה בניה השקעות ופיתוח (1994) בע"מ (להלן: "החברות") ולממש שטר משכנתא שיצר חנוביץ (להלן: "הממשכן") על זכויותיו במקרקעין הידועים כגוש 10108 חלקות 22 ו- 23 בפרדס חנה (להלן: "המקרקעין") להבטחת חובות החייבות. ביום 21.6.10 הודיע הממשכן כי אינו מתנגד לבקשה ובלבד שתישמרנה זכויותיו כנגד החברות או הבנק. החייבות התנגדו לבקשה בטענה כי השעבוד לא נרשם. אולימפיה טענה גם כי פרעה את חובה לבנק.

עא (חי') 2567/02 שקדי מיכה נ' מחמוד עסלי


ב- 25.4.93 נכרת בין הצדדים הסכם על פיו מסר המערער, הוא התובע, לנתבעים, בצוע עבודות כריית עפר בחלקה 72 בגוש 10108. ב3.6.93- נחתם נספח להסכם (ת5/ ות8/).
הנתבעים החלו לעבוד על פי ההסכם, אך ב11.10.93- נדרשו לפנות את החלקה, לתקן דרך וקו מים, זאת לאור טענות התובע להפרת ההסכם. ב - 13.10.93, הגיש התובע תביעה זו וקיבל צו מניעה האוסר על הנתבעים להכנס לחלקה. ב2.2.94- התקשר התובע עם קבלן אחר בשם פרטוש (ת20/) לבצוע החפירה. הנתבעים הגישו תביעה שכנגד.
בין הצדדים שררה מחלוקת שעיקרה בשאלת הכמות שהספיקו הנתבעים לחפור, בשאלה האם מי מהם הפר את ההסכם ובשאלת זכותם לאיזה מהכספים שתבעו.
בימ"ש השלום הגיע לכלל מסקנה כי הנתבעים לא הפרו את ההסכם, כי כמות החפירה שבוצעה בפועל היא כ11,000- קוב בתוספת 671 קוב שנחפרו בחריגה, כי הנתבעים חייבים לשלם עבור כמות זו על פי האמור בהסכם. לגישת ביהמ"ש, מי שהפר את ההסכם ומנע מהנתבעים להשלים אותו הוא התובע ע"י צו המניעה שקיבל.נ
פשר (חי') 38166-01-11 צמרות בוני הארץ בע"מ נ' אולימפיה בניה השקעות ופיתוח (1994) בע"מ


במסגרת הבקשה שהגישה המבקשת, עתרה המבקשת לקבלת אישור להמשך נקיטת הליכים בתביעה אשר הגישה כנגד החייב, שכן לטעמה, הסעד שהתבקש ביחס לחייב הינו סילוק יד מהמקרקעין, הידועים כגוש 10108, חלקה 21 (להלן: "המקרקעין"), וכן סעד הצהרתי, המורה כי החייב הפר את הסכם המכר שנחתם בין המבקשת לחייב.
אכן, ככלל סילוק יד של חייב ממקרקעין אינו חוב בר תביעה, ואולם קביעה זו התייחסה ככלל לסילוק ידו של חייב ממושכר בשל אי תשלום דמי שכירות. ראה: ע"א 1516/99, מרים לוי ו-3 אח' נ' נזיה חוגאזי ואח', וכן לוין וגרוניס, "פשיטת רגל", מהדורה שלישית, התש"ע-2010, עמוד 119.
במקרה דנן, תחת הסעד, שעניינו סילוק יד של החייב מהמקרקעין, ניצבת מחלוקת הקיימת בין הצדדים, באשר להשלמת המכר על פי הסכם, ולא זו בלבד שטרם הוכח כי לחייב אין זכות במקרקעין, אלא שבלב המחלוקת ניצב הסכם שהופר כאשר לשני הצדדים טענות באשר להפרה הנטענת.
תפ (חד') 5465/00 ו.ל.בניה שומרון נ' סנדר תמר


המאשימה, הועדה המקומית לתכנון ובניה – השומרון, הגישה כתב אישום נגד 6 נאשמים, וייחסה להם ביצוע עבודות בניה ושימוש במקרקעין הידועים כחלקה 107 בגוש 10108. ביצוע חפירה וכרייה, ובאי קיום צו הפסקה שיפוטי (בניגוד לסעיף 240 לחוק התכנון והבניה ואי קיום צו הפסקה מינהלי בניגוד לסעיף 237 לחוק).
עמק (חד') 1889/05 מדינת ישראל הוועדה המקומית לתכנון ובנייה שומרון נ' השמשוני רות


ביום 30.4.06 הורשעה הנאשמת עפ"י הודאתה בביצוע עבודות בנייה של הצבת קרוואן למגורים בשטח של 60 מ"ר על המקרקעין שבחלקה 17 גוש 10108 שבפרדס חנה, וזאת ללא היתר בנייה;
עבודות הבנייה בוצעו ללא היתר בנייה ובסטיה מתכנית המיתאר ש/1 לפיה ייעוד המקרקעין הוא למבני ציבור;
בו ביום מתן גזר הדין ציווה ביהמ"ש על הנאשמת לפנות מבנה הקרוואן מהמקרקעין, במצבו ביום הפינוי וזאת תוך 12 חודשים מיום מתן גזה"ד.
ביום 2.5.07 האריך ביהמ"ש את המועד לביצוע צו ההריסה למשך חצי שנה, וכעת מתבקש ביהמ"ש להאריך פעם נוספת את המועד לביצוע צו ההריסה בשנה נוספת.
בש (חד') 2197/00 תמר סנדר נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה השומרון


בתאריך 19.3.00 הוגשה ע"י הועדה המקומית לתכנון ובנייה - השומרון ויו"ר אותה ועדה מר איתמר בן עזר, בקשה למתן צו הפסקה שיפוטי כנגד מר נאור ליובין, וזאת לאחר שלטענת הועדה, מר ליובין ביצע עבודות של כריית אדמה בקרקע חקלאית ללא היתר כנדרש בדין.
כב' השופטת סלע נתנה ביום 19.3.00 צו, שציווה על מר ליובין להימנע מכל עבודות עפר, שינוי פני הקרקע וכריית אדמה תוך העמסתה על משאיות בחלקה 107 בגוש 10108 (להלן: "החלקה").
ביום 2.4.00 הגישו בעלי הקרקע (מבקשים 1-4) וחוכר הקרקע (מבקש מס' 5) בקשה לביטול הצו השיפוטי שניתן ע"י כב' השופטת סלע.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גוש 6048

 2. גוש 6045 חולון

 3. גוש 6050 חולון

 4. גוש 6052 חולון

 5. גוש 6751 חולון

 6. גוש 6757 חולון

 7. גוש 6048 חולון ח-500

 8. גוש 6657 הוד השרון

 9. גוש 6413 הוד השרון

 10. גוש 6444 הוד השרון

 11. גוש 6572 הוד השרון

 12. גוש 6409 הוד השרון

 13. גוש 6410 הוד השרון

 14. גוש 6590 הרצליה

 15. גוש 6605 הרצליה

 16. גוש 6606 הרצליה

 17. גוש 6524 הרצליה

 18. גוש 6606

 19. גוש 6607 הרצליה

 20. גוש 6608 הרצליה

 21. גוש 6591 הרצליה

 22. גוש 10108

 23. גוש 10209 בנימינה

 24. גוש 10214 בנימינה

 25. גוש 10224 בנימינה

 26. גוש 10161 בנימינה

 27. גוש 3727 פתחיה

 28. גוש 3743 בית חנן

 29. גוש 3940 ראשון לציון

 30. גוש 3944 ראשון לציון

 31. גוש 3947 חלקה 12

 32. גוש 3947 חלקה 6

 33. גוש 3947 ראשון לציון

 34. גוש 6285 ראשון לציון

 35. גוש 7692 חרוצים

 36. גוש 10040 חדרה

 37. גוש 10404 חדרה

 38. גוש 7730 חדרה

 39. גוש 10097 פרדס חנה

 40. גוש 10094 פרדס חנה

 41. גוש 10100 פרדס חנה

 42. גוש 10136 גבעת עדה

 43. גוש 11194 חיפה

 44. גוש 11275 זכרון יעקב

 45. גוש 11323 זכרון יעקב

 46. גוש 11339 זכרון יעקב

 47. גוש 13700 ראש פינה

 48. גוש 17527 נצרת עילית

 49. גוש 1935 אשקלון

 50. גוש 1936 אשקלון

 51. גוש 2061 אשדוד

 52. גוש 29540 אבו גוש

 53. גוש 29945 מטה יהודה

 54. גוש 5504 ראש העין

 55. גוש 6090 נחלת יהודה

 56. גוש 6369 גבעת שמואל

 57. גוש 6391 פתח תקווה

 58. גוש 6429 כפר סבא

 59. גוש 6430 כפר סבא

 60. גוש 7595 כפר סבא

 61. גוש 7623 כפר סבא

 62. גוש 6443 הוד השרון

 63. גוש 6453 הוד השרון

 64. גוש 6455 הוד השרון

 65. גוש 6573 הוד השרון

 66. גוש 6597 רמת השרון

 67. גוש 6609 תל אביב

 68. גוש 6617 רמת השרון

 69. גוש 6632 תל אביב

 70. גוש 7650 רעננה

 71. גוש 7660 רעננה

 72. גוש 7661 רעננה

 73. גוש 7667 רעננה

 74. גוש 7676 שדה ורבורג

 75. גוש 7695 חוף השרון

 76. גוש 8022 אבן יהודה

 77. גוש 8023 אבן יהודה

 78. גוש 8024 אבן יהודה

 79. גוש 8212 בית יצחק

 80. גוש 8212 חלקה 90 בית יצחק

 81. גוש 8216 נורדיה

 82. גוש 10107 פרדס חנה

 83. גוש 10108 פרדס חנה

 84. גוש 10168 בנימינה

 85. גוש 12080 בנימינה

 86. גוש 15059 הזורעים

 87. גוש 17030 כפר תבור

 88. גוש 191 אשדוד

 89. גוש 3630 ראשון לציון

 90. גוש 3640 נס ציונה

 91. גוש 3643 ראשון לציון

 92. גוש 3645 רחובות

 93. גוש 3650 רחובות

 94. גוש 3688 רחובות

 95. גוש 3691 רחובות

 96. גוש 3692 רחובות

 97. גוש 3693 רחובות

 98. גוש 3696 רחובות

 99. גוש 3699 רחובות

 100. גוש 3792 רחובות

 101. גוש 5574 אלעד

 102. גוש 6675 רשפון

 103. גוש 6588 רעננה

 104. גוש 7658 רעננה

 105. גוש 7696 שפיים

 106. גוש 7708 נתניה

 107. גוש 7710 יקום

 108. גוש 7799 תל מונד

 109. גוש 7814 קדימה צורן

 110. גוש 7815 קדימה צורן

 111. גוש 8034 קדימה צורן

 112. גוש 8025 אבן יהודה

 113. גוש 8026 אבן יהודה

 114. גוש 9001 תל אביב

 115. גוש 8243 נתניה - מתחם לב המטרופולין

 116. גוש 8244 נתניה

 117. גוש 9043 נתניה

 118. גוש 9133 נתניה

 119. גוש 7934 נתניה

 120. גוש 10005 חדרה

 121. גוש 10006 חדרה

 122. גוש 10007 חדרה

 123. גוש 10008 חדרה

 124. גוש 10010 חדרה

 125. גוש 10012 חדרה

 126. גוש 10015 חדרה

 127. גוש 10020 חדרה

 128. גוש 10021 חלקה 26 חדרה

 129. גוש 10025 חדרה

 130. גוש 10030 חדרה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון