גוש 6045 חולון

מידע על גוש 6045 חולון:

לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע.
מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן:
רעא 196/88 טדאוש טומשבסקי נ' משה פאול אופנהיימר, אליעזר הנס רוזנפלד, מרים הלינה רוזנפלד


המשיבים 1 בבקשה לרשות ערעור המונחת לפנינו, היו הבעלים של מגרש בגוש 6045 חלקה .391 ביום 4.1.83 נכרת חוזה מכר לגבי המגרש האמור עם עדי נגר, שהוא המשיב 2בבקשה לרשות ערעור. התמורה המוסכמת הייתה 000, 210שקלים ישנים, שערכם דאז היה 287, 6דולר, ואשר היו צריכים להשתלם שיעורין. נרשמה גם הערת אזהרה לזכות המשיב .2שני שיעורי התשלום הראשונים כובדו; בתשלום השלישי (600, 66שקלים ישנים שהיו רק 585דולרים במקום החיוב לשלם 197, 1דולר) חל איחור של 11חודש ( 11.1.84במקום 31.2.83).
עתמ (ת"א) 1194/07 אהרון זהר נ' ועדת ערר לתכנון ובניה


עתירה זו מופנית כנגד החלטת ועדת ערר מחוזית – מחוז מרכז, מיום 28.01.07 (ערר מס' 351/06) לפיה נדחה ערר העותר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה פתח תקוה, אשר על פי הנטען סירבה לבחון מחדש בקשה אותה ביקש להגיש והמתייחסת לבניה מעל מבנה מסחרי קיים ברחוב רחל המשוררת 29, חלקה 200 בגוש 6045, עין גנים פתח תקוה (להלן: "החלקה").
העותר הינו הבעלים של החלקה נשוא הבקשה. על פי הנטען בעתירה, לפי תכניות המתאר החלות באזור מסווגת החלקה כאזור מגורים ב'. אולם, למרות האמור לעיל, נדחתה בקשתו לקבלת היתר בניה שיאפשר לו לממש זכויותיו בנכס.
בשנת 2003 הגיש העותר בקשה להיתר בניה להקמתו של בית משותף בן ארבע קומות מעל קומה מסחרית קיימת בחלקה. בקשתו נבחנה ונדחתה על ידי המשיבה בהחלטה מיום 29.06.03, וזאת בהסתמך על חוות דעת משפטית לפיה כל זכויות הבניה בחלקה נוצלו.
תא (ת"א) 1523-05 אפרת (הלנה) ירדני רשבסקי נ' דוד פור


עניינה של התובענה בחוזה מכר מגרש, ובטענה כי במצבה הרפואי של המוכרת היא נעדרה כושר שיפוט בעת חתימתה על החוזה. על כן נתבקש בית המשפט להצהיר "כי לא נעשה דבר" (non est factum), וכי חוזה המכר בטל.
המנוחה ילידת שנת 1930 (להלן: "גב' יערי") היתה בעלים של מגרש בחולון הידוע כחלקה 438 בגוש 6045 (להלן: "המגרש"); נסח מקרקעין צורף כנספח ו/1 למוצגי התובעים (להלן: "נסח המגרש").
הנתבעים מס' 1 ו-2, בני הזוג דוד ורחל פור (להלן: "דוד", "רחל" ו"בני הזוג פור", לפי העניין), שביקשו לעצמם נכס מקרקעין להשקעה, התוודעו למגרש ולפרטיו בתיווך של נתבע מס' 3, רפאל מעודה (להלן: "מעודה"). אל מעודה הגיעו בני הזוג דרך חבר שרכש זמן קצר קודם לכן מבנה בתיווכו.
תא (ת"א) 20210/06 רבקה יאגר נ' חיים שניידרמן


המקרקעין נשוא התביעה הינם מגרש בשטח של 539 מ"ר המצוי בעיר חולון והידוע כחלקה 501 בגוש 6045 (להלן: "הנכס").
הנכס נמנה על נכסי עזבונו של דב שניידרמן ז"ל, אביהם של הנתבע ושל המנוחה (להלן: "האב המנוח"), אשר הלך לבית עולמו ביום 17/4/72 והוריש את נכסיו לשני ילדיו, הלוא הם הנתבע ורחל. העיזבון כלל גם מגרש נוסף בחולון וכן דירה בגבעתיים.
תא (ראשל"צ) 24439-09-09 איגוד ערים אזור תל אביב -יפו - חולון (בתי מטבחיים) נ' מייסטר הבשר בע"מ


לפני תביעה במסגרתה עותר התובע כי בית המשפט יורה לנתבעים להוסיף ולשלם לידיו דמי שכירות בגין שימוש במקרקעין המצויים באזור המיועד לבית מטבחיים והידועים כחלק מגושים 6045, 6052 ו- 6055 בחולון (להלן: "המקרקעין" או "המושכר").
בכתב התביעה טען התובע כי ביום 13.10.93 נחתם בין התובע לבין הנתבעת 2 הסכם שכירות להפעלת בית המטבחיים.
בשנת 2001, נכנסה הנתבעת 1 לחלק מן המקרקעין והפעילה בתוכו את בית עסקה תוך שהיא משלמת דמי שכירות באופן חלקי בלבד.
ביום 1.9.2003 פונו המקרקעין והושבו לידי התובעת.
תביעתה של התובעת הינה בגין אי תשלום דמי שכירות ביחס לתקופה שבין 1.12.2002 וכלה ביום 31.8.2003.
עתמ (ת"א) 5945-09-12 יאלי הרן נ' עיריית חולון


בקשה לצו לגילוי מסמכים לפי תקנה 11 לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים, התשס"א 2000 (להלן: "תקנות בית המשפט לעניינים מינהליים") שהוגשה על ידי העותרים, בגדרה מתבקשת המשיבה לגלות "מסמכים הכוללים סיכומי ישיבות, פרוטוקולים ו/או החלטות, הנוגעות לחלקות 54, 193, 347, 382, 547-532 בגוש 6045, זאת בתוך 7 ימים" (סעיף 6.2 לבקשה), וכן "מסמכים מטעם המשיבה 1, הקשורים להליכים בין המשיבה 1 למשיבה 2 (עיריית תל-אביב – ה.ש) הנוגעים, בין היתר, לחלקה 543, וזאת בתוך 7 ימים" (סעיף 6.3 לבקשה).
עניינה של העתירה בבקשת העותרים להכיר בזכויותיהם במקרקעין אשר בעבר היוו חלק מחלקה היסטורית: 23 בגוש: 6045 בעיר חולון (להלן: "המקרקעין"), זאת מכוח זכויות שהיו לטענתם במקרקעין למנוחה, בסי (פשה) יהודה גבריאלוביץ ז"ל (להלן: "המנוחה"), שאותם העבירה אליהם בירושה. לטענת העותרים המנוחה הייתה בעלת המקרקעין עד לשנת 1946, אז נרשמו המקרקעין על שם המשיבה 1, עיריית חולון (להלן: "העירייה") מכוח תכנית חלוקה. בהתאם לאותה תכנית, התפצלה חלקה ל-23 לחלקות 54, 193, 347, 382 547-532.
בתמצית האומר, טוענים העותרים כי המקרקעין הועברו לעירייה ללא תמורה, במטרה שישמשו לצרכי ציבור בלבד. דא עקא, מהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים ביום 11.7.2012 בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' ח/500 (להלן: "תכנית ח/500") הם למדו ששונה ייעודם מצרכי ציבור למגורים. לכן, ובהתאם לעקרונות שהותוו בחקיקה ובפסיקה, הם זכאים לקבל חזרה לבעלותם את המקרקעין ומבקשים שבית המשפט יצהיר על כך. לחילופין, הם מבקשים להצהיר על זכות קדימה הנתונה להם לפי סעיף 195(2) לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") לרכוש חזרה את המקרקעין.
ערר (מרכז) 351א/06 זהר אהרון נ' הוועדה המקומית לתו"ב פ"ת


בפנינו ערר אשר הוגש בגין סירובה של המשיבה לבחון את הבקשה להיתר, אותה ביקש העורר להגיש, לבניה מעל מבנה מסחרי קיים ברחוב רחל המשוררת 29, חלקה 200 בגוש 6045 עין גנים פ"ת.
הועדה המקומית מסרבת, לטענת העורר, לקבל את הבקשה להיתר שכן לטענתה הוגשה הבקשה בעבר אשר סורבה עוד בשנת 2003 על פי חוות דעת משפטית. העורר טוען כי בהתאם למצב התכנוני ולנסיבות והאישורים שניתנו במקרקעין בעבר יש לראות בחלקה 200 כחלקה עצמאית באשר לזכויות הבניה שלה, ויש לפרש את המצב התכנוני באופן שלפיו מיועדת החלקה למגורים ב' ולהקמת בניין של 4 קומות ובניצול של 120% בניה דהיינו 466 מ"ר בניה למגורים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גוש 6048

 2. גוש 6045 חולון

 3. גוש 6050 חולון

 4. גוש 6052 חולון

 5. גוש 6751 חולון

 6. גוש 6757 חולון

 7. גוש 6048 חולון ח-500

 8. גוש 6657 הוד השרון

 9. גוש 6413 הוד השרון

 10. גוש 6444 הוד השרון

 11. גוש 6572 הוד השרון

 12. גוש 6409 הוד השרון

 13. גוש 6410 הוד השרון

 14. גוש 6590 הרצליה

 15. גוש 6605 הרצליה

 16. גוש 6606 הרצליה

 17. גוש 6524 הרצליה

 18. גוש 6606

 19. גוש 6607 הרצליה

 20. גוש 6608 הרצליה

 21. גוש 6591 הרצליה

 22. גוש 10108

 23. גוש 10209 בנימינה

 24. גוש 10214 בנימינה

 25. גוש 10224 בנימינה

 26. גוש 10161 בנימינה

 27. גוש 3727 פתחיה

 28. גוש 3743 בית חנן

 29. גוש 3940 ראשון לציון

 30. גוש 3944 ראשון לציון

 31. גוש 3947 חלקה 12

 32. גוש 3947 חלקה 6

 33. גוש 3947 ראשון לציון

 34. גוש 6285 ראשון לציון

 35. גוש 7692 חרוצים

 36. גוש 10040 חדרה

 37. גוש 10404 חדרה

 38. גוש 7730 חדרה

 39. גוש 10097 פרדס חנה

 40. גוש 10094 פרדס חנה

 41. גוש 10100 פרדס חנה

 42. גוש 10136 גבעת עדה

 43. גוש 11194 חיפה

 44. גוש 11275 זכרון יעקב

 45. גוש 11323 זכרון יעקב

 46. גוש 11339 זכרון יעקב

 47. גוש 13700 ראש פינה

 48. גוש 17527 נצרת עילית

 49. גוש 1935 אשקלון

 50. גוש 1936 אשקלון

 51. גוש 2061 אשדוד

 52. גוש 29540 אבו גוש

 53. גוש 29945 מטה יהודה

 54. גוש 5504 ראש העין

 55. גוש 6090 נחלת יהודה

 56. גוש 6369 גבעת שמואל

 57. גוש 6391 פתח תקווה

 58. גוש 6429 כפר סבא

 59. גוש 6430 כפר סבא

 60. גוש 7595 כפר סבא

 61. גוש 7623 כפר סבא

 62. גוש 6443 הוד השרון

 63. גוש 6453 הוד השרון

 64. גוש 6455 הוד השרון

 65. גוש 6573 הוד השרון

 66. גוש 6597 רמת השרון

 67. גוש 6609 תל אביב

 68. גוש 6617 רמת השרון

 69. גוש 6632 תל אביב

 70. גוש 7650 רעננה

 71. גוש 7660 רעננה

 72. גוש 7661 רעננה

 73. גוש 7667 רעננה

 74. גוש 7676 שדה ורבורג

 75. גוש 7695 חוף השרון

 76. גוש 8022 אבן יהודה

 77. גוש 8023 אבן יהודה

 78. גוש 8024 אבן יהודה

 79. גוש 8212 בית יצחק

 80. גוש 8212 חלקה 90 בית יצחק

 81. גוש 8216 נורדיה

 82. גוש 10107 פרדס חנה

 83. גוש 10108 פרדס חנה

 84. גוש 10168 בנימינה

 85. גוש 12080 בנימינה

 86. גוש 15059 הזורעים

 87. גוש 17030 כפר תבור

 88. גוש 191 אשדוד

 89. גוש 3630 ראשון לציון

 90. גוש 3640 נס ציונה

 91. גוש 3643 ראשון לציון

 92. גוש 3645 רחובות

 93. גוש 3650 רחובות

 94. גוש 3688 רחובות

 95. גוש 3691 רחובות

 96. גוש 3692 רחובות

 97. גוש 3693 רחובות

 98. גוש 3696 רחובות

 99. גוש 3699 רחובות

 100. גוש 3792 רחובות

 101. גוש 5574 אלעד

 102. גוש 6675 רשפון

 103. גוש 6588 רעננה

 104. גוש 7658 רעננה

 105. גוש 7696 שפיים

 106. גוש 7708 נתניה

 107. גוש 7710 יקום

 108. גוש 7799 תל מונד

 109. גוש 7814 קדימה צורן

 110. גוש 7815 קדימה צורן

 111. גוש 8034 קדימה צורן

 112. גוש 8025 אבן יהודה

 113. גוש 8026 אבן יהודה

 114. גוש 9001 תל אביב

 115. גוש 8243 נתניה - מתחם לב המטרופולין

 116. גוש 8244 נתניה

 117. גוש 9043 נתניה

 118. גוש 9133 נתניה

 119. גוש 7934 נתניה

 120. גוש 10005 חדרה

 121. גוש 10006 חדרה

 122. גוש 10007 חדרה

 123. גוש 10008 חדרה

 124. גוש 10010 חדרה

 125. גוש 10012 חדרה

 126. גוש 10015 חדרה

 127. גוש 10020 חדרה

 128. גוש 10021 חלקה 26 חדרה

 129. גוש 10025 חדרה

 130. גוש 10030 חדרה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון