גוש 6429 כפר סבא

מידע על גוש 6429 כפר סבא:

לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע.
מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן:


ערר (מרכז) 151/12 יונתן שוחט ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה כ"ס

ערר זה הוגש על החלטות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה כפר סבא (להלן הוועדה המקומית) להוציא היתרים (אשר יצאו לביצוען של עבודות אפר, תשתית, מערכות ניקוז וביוב, מים, תקשורת וחשמל במתחם כס/60/1/א וכן לתכנית פיתוח לשכונת הזמר העברי. הכול בנוגע למקרקעין בגוש 6429 בכפר סבא.
ההיתרים הוצאו והעבודות על פיהם בוצעו לאחרונה.
לאחרונה, התקבלה הודעת העוררים לפיה המשא ומתן שהתקיים בין הצדדים לא נשא פרי ולכן נדרשנו לערר זה עתה.
העוררים הינם בעלי זכויות, מקימי בית התמר ברחוב משה סנה 35 בכפר סבא ורוכשי יחידות בבית שבירו ברחוב משה סנה 31 בכפר סבא, שני הבתים מצויים בשכונה הירוקה.
לטענת העוררים ההיתרים נשוא הערר ניתנו בסטייה ניכרת מהוראות תכנית המתאר, כס/60/1/א ונספח התנועה מיום 20/08/06, התכנית כוללת נספח תנועה. סעיף 14 לתקנון התכנית קובע כי התכנית כוללת התוויית דרכים חדשות, ביטול דרכים קיימות, חלק ממחלף בין דרך 4 ודרך בגין. רוחב הדרכים כולל הדרכים המשולבות וקווי הבניין לאורכם יהיו כמסומן בתשריט ועל פי מסמך התנועה.עתמ (ת"א) 2612/05 רות דנון נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה כפר סבא

בבעלות העותרות 1 ו- 2 היו חלקות מס' 2232 ו- 2233 שנוצרו מחלקה 178 בגוש 6729; בבעלות העותר 3 הייתה חלקה מס' 229/10 וחלקה מס' 226/1 בגוש 6429 שנוצרו מחלקה 179 בגוש 6729. כיום ידועות החלקות בהתאמה כחלקה 209 וחלק מחלקה 231. (להלן: "החלקות"). החלקות מצויות בכפר סבא בסמוך לשטח ביה"ח "מאיר", השייך למשיבה 2.
ביום 25.4.91 פורסמה למתן תוקף תכנית כס/במ/3 (י.פ 3870) (נספח א 1 ו- א 2 לתגובת המשיבה 1) אשר חלה בין היתר על החלקות. אחת ממטרותיה של התכנית עפ"י סעיף 8 ג לתקנונה היא: "קביעת שטחים לצרכי ציבור שונים: ש.ב.צ, דרכים, ש.צ.פ".
בסעיף 9 לתקנון התכנית נקבע כי השטחים המיועדים לצרכי ציבור יירשמו על שם עיריית כפר סבא.
עובר לאישורה של התכנית, היו חלקות 178 ו- 179 שטח חקלאי. התכנית שינתה את ייעודן של החלקות, תוך שיתרת שטחן, שלא נועדה לצרכי ציבור יועדה למגורים; לשם כך, ליתרת כל חלקה הוקצו זכויות לבניית 20 יחידות דיור, בבניה רוויה.


הפ (ת"א) 621/07 שרייבמן יעקב נ' קרן קיימת לישראל

אלישע שרייבמן ז"ל רשום כחוכר של מקרקעין בגוש 6429 חלקה 4 בכפר סבא (להלן-"החלקה").
חוזה החכירה בין קרן קיימת לישראל (להלן-"קק"ל") נחתם ביום 18.05.42 ונרשם בלשכת רישום מקרקעין בשטר מס' 2032/42.
יעקב שרייבמן (להלן-"המבקש") הינו היורש של אביו אלישע שרייבמן ז"ל אשר ירש את החלקה מאביו מרדכי שרייבמן ז"ל (להלן:"המנוח"), בהתאם לצו קיום צוואה מיום 29.3.99 (נספח א' להמרצת הפתיחה).
תב"ע כס/60/1/א' מיום 21/12/05 קובעת כי הזכויות המגיעות בנחלה הינן זכות לבניית 76 יחידות דיור בשלושה מגרשי בנייה חדשים: 4/1, 4/2 ו-4/3.
המבקש מתנגד לתוכניות הנ"ל ודורש כי יוקצו לו יחידות דיור נוספות.
המבקש, טוען כי הוא בעל הזכויות הקנייניות מהותיות בקרקע, זאת משום שאביו רכש את הקרקע במחיר מלא.
המבקש הציג לביהמ"ש ראיות המוכיחות כי אביו, בעת רכישת הקרקע, שילם לקק"ל תשלום מלא עבור הקרקע.
שווי הקרקע הנ"ל היה 550 לא"י נכון ליום 18/4/42.


תא (מרכז) 7837-06-09 הלל שמשון נ' הרשקוביץ זיוה

נושא הבקשה לסעדים זמניים הוא סכסוך באשר לבעלות במקרקעין הידועים כחלקה 167 בגוש 6429, הנמצאים ברחוב טשרניחובסקי 43 כפר סבא (להלן: "החלקה").
התובעים טענו כי סמוך לפני הגשת הבקשה, נודע להם כי נכרת חוזה מכר בין יורשי מר יואל שצר ז"ל (אותם כיניתי לעיל יורשי שצר) לבין קידר, לפיו מכרו יורשי שצר את החלקה לקידר (להלן: "חוזה המכר"). יצוין כי לצורך חוזה המכר ייצג הנתבע 10 (להלן: "עו"ד וגנר") הן את קידר (הקונה) והן את יורשי שצר (המוכרים). טענתם המרכזית של התובעים היא כי הם בעליה האמיתיים של החלקה, שכן זו נמכרה בתחילת שנות החמישים של המאה הקודמת ע"י מר יואל שצר ז"ל, שהיה בעליה, למר צוויגנבאום ז"ל (ומסמכים בעניין זה לא היו בידי התובעים בסמוך ליום 15.7.08), והאחרון מכרהּ בשלהי שנות החמישים של המאה שעברה, למורישם של התובעים, מחפוד לוי ז"ל (ומסמכים בנושא זה היו בידי התובעים בסמוך להגשת הבקשה). מכאן, שליורשי שצר אין כל חלק ונחלה בחלקה, לפי שמורישם מכר את זכויותיו בה.


הפ (ת"א) 1630/04 יעקב בירן נ' הבר שולמית

כל הצדדים לתובענה שבפניי הם דיירי בית משותף ברחוב משה סנה 11 בכפר סבא (גוש 6429 חלקה 234 בכפר סבא) (להלן: "הבניין"). המשיבה דכאן, גב' שולמית הבר (להלן: "הבר" או "המשיבה"), היא בעלת דירה מספר 9, הנמצאת בקומות 3 ו-4 בבית המשותף (דירת דופלקס). המבקש 1 דכאן, מר יעקב בירן (להלן: "בירן") הוא בעל דירה מספר 10 בבניין, שהיא דירת הפנטהאוז. יתר המבקשים הם בעלי שאר הדירות בבניין. (להלן: "הדיירים").
בבניין מותקנות קורות היקפיות, היוצרות מעין מסתור דקורטיבי, שצורתו צורת מרפסת, אלא שהוא איננו מרוצף ואיננו מקורה. תחתיתה של ה"מרפסת" הזו היא קורות בטון אשר אינן יוצרות רצפה של ממש. הבר הפכה את המסתור הבלתי מרוצף למרפסת שירות, בכך שריצפה את השטח שבין הקיר החיצוני לקורה ההיקפית בקורות עץ, התקינה בו נקודות חשמל ואינסטלציה והתקינה מעליו סוכך ("מרקיזה"). כמו-כן הרחיבה הבר את החלון שהשקיף לאותו מסתור דמוי מרפסת והפכה אותו לדלת בגודל תקני. לאחר מכן הציבה הבר במרפסת שנוצרה מכונת כביסה ומייבש כביסה (להלן: "התוספת").


תא (מרכז) 5468-07-08 הלל שמשון נ' הרשקוביץ זיוה

ברקע הבקשה למתן סעדים זמניים וההליך שלפניי עומד סכסוך בין המבקשים למשיבים 1 עד 9 (להלן גם: "שצר") באשר לבעלות במקרקעין הידועים כגוש 6429 חלקה 167, הנמצאים ברחוב טשרניחובסקי 43, כפר סבא (להלן: "המקרקעין"). הבקשה למתן סעדים זמניים הוגשה לאחר שנודע למבקשים על חוזה מכר שנכרת בין שצר ובין קידר, לפיו מכרו שצר לקידר את המקרקעין. לצורך עסקת המכר ייצג המשיב 10 הן את קידר (הקונה) והן את שצר (המוכרים). טענתם המרכזית של המבקשים היא כי הם הבעלים האמיתיים של המקרקעין ולא המשיבים 1 עד 9. במסגרת הבקשה למתן סעדים זמניים עתרו המבקשים, בין היתר, למתן צו מניעה זמני שימנע את השלמת עסקת המכר ורישום הבעלות במקרקעין על שם קידר, עד להכרעה בתובענה לביטול העסקה שבכוונתם להגיש.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גוש 6048

 2. גוש 6045 חולון

 3. גוש 6050 חולון

 4. גוש 6052 חולון

 5. גוש 6751 חולון

 6. גוש 6757 חולון

 7. גוש 6048 חולון ח-500

 8. גוש 6657 הוד השרון

 9. גוש 6413 הוד השרון

 10. גוש 6444 הוד השרון

 11. גוש 6572 הוד השרון

 12. גוש 6409 הוד השרון

 13. גוש 6410 הוד השרון

 14. גוש 6590 הרצליה

 15. גוש 6605 הרצליה

 16. גוש 6606 הרצליה

 17. גוש 6524 הרצליה

 18. גוש 6606

 19. גוש 6607 הרצליה

 20. גוש 6608 הרצליה

 21. גוש 6591 הרצליה

 22. גוש 10108

 23. גוש 10209 בנימינה

 24. גוש 10214 בנימינה

 25. גוש 10224 בנימינה

 26. גוש 10161 בנימינה

 27. גוש 3727 פתחיה

 28. גוש 3743 בית חנן

 29. גוש 3940 ראשון לציון

 30. גוש 3944 ראשון לציון

 31. גוש 3947 חלקה 12

 32. גוש 3947 חלקה 6

 33. גוש 3947 ראשון לציון

 34. גוש 6285 ראשון לציון

 35. גוש 7692 חרוצים

 36. גוש 10040 חדרה

 37. גוש 10404 חדרה

 38. גוש 7730 חדרה

 39. גוש 10097 פרדס חנה

 40. גוש 10094 פרדס חנה

 41. גוש 10100 פרדס חנה

 42. גוש 10136 גבעת עדה

 43. גוש 11194 חיפה

 44. גוש 11275 זכרון יעקב

 45. גוש 11323 זכרון יעקב

 46. גוש 11339 זכרון יעקב

 47. גוש 13700 ראש פינה

 48. גוש 17527 נצרת עילית

 49. גוש 1935 אשקלון

 50. גוש 1936 אשקלון

 51. גוש 2061 אשדוד

 52. גוש 29540 אבו גוש

 53. גוש 29945 מטה יהודה

 54. גוש 5504 ראש העין

 55. גוש 6090 נחלת יהודה

 56. גוש 6369 גבעת שמואל

 57. גוש 6391 פתח תקווה

 58. גוש 6429 כפר סבא

 59. גוש 6430 כפר סבא

 60. גוש 7595 כפר סבא

 61. גוש 7623 כפר סבא

 62. גוש 6443 הוד השרון

 63. גוש 6453 הוד השרון

 64. גוש 6455 הוד השרון

 65. גוש 6573 הוד השרון

 66. גוש 6597 רמת השרון

 67. גוש 6609 תל אביב

 68. גוש 6617 רמת השרון

 69. גוש 6632 תל אביב

 70. גוש 7650 רעננה

 71. גוש 7660 רעננה

 72. גוש 7661 רעננה

 73. גוש 7667 רעננה

 74. גוש 7676 שדה ורבורג

 75. גוש 7695 חוף השרון

 76. גוש 8022 אבן יהודה

 77. גוש 8023 אבן יהודה

 78. גוש 8024 אבן יהודה

 79. גוש 8212 בית יצחק

 80. גוש 8212 חלקה 90 בית יצחק

 81. גוש 8216 נורדיה

 82. גוש 10107 פרדס חנה

 83. גוש 10108 פרדס חנה

 84. גוש 10168 בנימינה

 85. גוש 12080 בנימינה

 86. גוש 15059 הזורעים

 87. גוש 17030 כפר תבור

 88. גוש 191 אשדוד

 89. גוש 3630 ראשון לציון

 90. גוש 3640 נס ציונה

 91. גוש 3643 ראשון לציון

 92. גוש 3645 רחובות

 93. גוש 3650 רחובות

 94. גוש 3688 רחובות

 95. גוש 3691 רחובות

 96. גוש 3692 רחובות

 97. גוש 3693 רחובות

 98. גוש 3696 רחובות

 99. גוש 3699 רחובות

 100. גוש 3792 רחובות

 101. גוש 5574 אלעד

 102. גוש 6675 רשפון

 103. גוש 6588 רעננה

 104. גוש 7658 רעננה

 105. גוש 7696 שפיים

 106. גוש 7708 נתניה

 107. גוש 7710 יקום

 108. גוש 7799 תל מונד

 109. גוש 7814 קדימה צורן

 110. גוש 7815 קדימה צורן

 111. גוש 8034 קדימה צורן

 112. גוש 8025 אבן יהודה

 113. גוש 8026 אבן יהודה

 114. גוש 9001 תל אביב

 115. גוש 8243 נתניה - מתחם לב המטרופולין

 116. גוש 8244 נתניה

 117. גוש 9043 נתניה

 118. גוש 9133 נתניה

 119. גוש 7934 נתניה

 120. גוש 10005 חדרה

 121. גוש 10006 חדרה

 122. גוש 10007 חדרה

 123. גוש 10008 חדרה

 124. גוש 10010 חדרה

 125. גוש 10012 חדרה

 126. גוש 10015 חדרה

 127. גוש 10020 חדרה

 128. גוש 10021 חלקה 26 חדרה

 129. גוש 10025 חדרה

 130. גוש 10030 חדרה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון