גוש 6573 הוד השרון

מידע על גוש 6573 הוד השרון:

לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע.
מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן:


ערר (מרכז) 432/06 נווה ירק מושב עובדים ואח' נ' ועדה מקומית לתו"ב דרום השרון

ערר 219/07 - גוש 6573, חלק מחלקה 164 וחלק מחלקה 2
לפי תכנית מנדטורית 6R- ייעוד חקלאי. לפי תמ"מ 3- ייעוד חקלאי. לפי תכנית הר/160, שפורסמה להפקדה בשנת 1982- ייעוד חקלאי, לפי תמ"א 31- ייעוד שטח עירוני בנוי.
על פי תמ"מ 21/3- הייעוד הוא נחל וסביבותיו.
דין הערר להידחות על הסף בשל כך, כי הוא אינו מבסס עילת תביעה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.
נטענו טענות כלליות לקיומו של פוטנציאל תכנוני. כמובא בהרחבה לעיל, לא די בהעלאת טענות כלליות לקיומו של פוטנציאל תכנוני לשם ביסוס עילת תביעה לירידת ערך בשל פגיעה בפוטנציאל תכנוני.
העוררים בערר זה טוענים את אותן טענות אשר נטענו על ידי העוררים בערר 258/07 ביחס לתוכנית הר/1500, ולפיכך האמור ביחס לתוכנית זו בערר האמור יפה גם ביחס לערר שבפנינו.
כמו כן טוענים כי האיזור מיועד על פי תכנית האב הוד השרון, מיוני 2002 לאיזור למגורים.
תוכנית אב שאושרה לאחר הפקדת תמ"מ 21/3 אינה יכולה לבסס טענה לקיום פוטנציאל תכנוני ערב אישור התוכנית.
לפיכך אנו דוחים את הערר משום שהוא אינו מבסס עילת תביעה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.


תא (נת') 5018-07 מנהל מקרקעי ישראל נ' רמת-הדר כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ

תביעה שהוגשה על ידי התובעים מינהל מקרקעי ישראל (להלן: "המינהל"), רשות נחל הירקון (להלן:"הרשות") ועיריית הוד השרון כנגד רמת הדר כפר שיתופי להתיישבות חקלאית וכנגד מספר חברים באגודה לסילוק יד ופינוי מחלקה 14, גוש 6573 וכן חלקות 5,6,9,12 (להלן:"המקרקעין"). כן התבקש סעד הצהרתי לפיו ביטל המינהל כדין את הסכם השכירות לגבי מקרקעין אלה.


הפ (ת"א) 10204-07-10 מנחם קליין עו"ד נ' נוה גן מגד נכסים בע"מ

בפני בקשת סעד בדרך של טען ביניים.
המבקש, עו"ד במקצועו, מחזיק בידיו, בנאמנות, סך של 120,000 ₪, שנמסרו לו על ידי משיבה 2.
משיבה 1 היא בעלת זכויות במקרקעין המצויים בגוש 6573 – 6574, בהוד השרון.
ביום 30.12.2009 נתנה משיבה 1 למשיבה 2 אופציה לרכישת המקרקעין (נספח א' לבקשה). תנאי לכניסת האופציה לתוקף היה הפקדת סך של 120,000 ₪ בחשבון המבקש. תקופת האופציה נקבעה למשך 120 ימים מיום חתימת כתב האופציה (סעיף 4). אם משיבה 2 תחזור בה ולא ייחתם הסכם מכר בגין המקרקעין, יחולט הסך שהופקד בידי המבקש וישולם למשיבה 1 (סעיף 5 לכתב האופציה). תקופת האופציה עברה והסכם המכר לא נחתם.
לאחר הגשת סיכומי הצדדים, המבקש הגיש הודעה לפיה: המקרקעין נשוא האופציה נמכרו על ידי משיבה 1 לחברה הכלכלית לפיתוח הדרים בע"מ, באמצעות מורשה החתימה מר מעוז יקותיאל. חוזה המכר צורף להודעה.


תק (כ"ס) 20295-01-11 אביהו ברגמן נ' עיריית הוד השרון

התובע הגיש תביעה כספית על דרך תביעה קטנה, ובה הוא עותר כי ביהמ"ש יורה לחייב את הנתבעת, עיריה המאוגדת עפ"י פקודת העיריות לשלם לו סך של 12,060 ₪ המורכבים מנזק שעניינו עוגמת נפש, הוצאת לשון הרע, בטול זמן וטלפונים 8,000 ₪ ועוד 4,060 ₪ שכ"ט עו"ד הכוללים מע"מ.
מתברר כי התובע בעלים של המקרקעין הידועים כחלקה 99 בגוש 6573 המצויים בתחומה המוניציפאלי של הנתבעת.
את המקרקעין רכש התובע על דרך ירושה מדודתו המנוחה בלה סנדלר ז"ל, זאת בשנת 2001.
התובע מספר כי משך שנים לא נדרש לשלם מאומה לעיריה הנתבעת, עד שבשנת 2009 התקשר אליו מאן דהוא מהעיריה לברר אם הוא הבעלים של המקרקעין.
משניתנה תשובה חיובית, נשלחה אליו דרישת תשלום בסך 3,923 ₪.
התובע פנה בדרישה בכתב לקבל הסברים על מהות החוב, ובמקום לקבל תשובה עניינית קבל עקולים על 3 חשבונות בנק המתנהלים על שמו בשלושה בנקים שונים.


ערר (מרכז) 133/09 חיים זקן ואח' נ' הוועדה המקומית הוד השרון

הועדה המקומית לא רשאית היתה לדון בבקשה ולאשרה בהיעדר חתימת בעלי הזכויות בנכס. הועדה המקומית הציגה את חתימת ממ"י כבעל הזכות בנכס, אלא שלעוררים בעלות בחלקות פרטיות בתחום התוואי המתוכנן – חלקה 164 בגוש 6573 וחלקה 2 בגוש 6573 (להלן: "המקרקעין").
הטענה לפיה מתחם שבילי האופניים הינו נכס אחד הכולל חלקות רבות, מופרכת מעיקרה שכן מדובר בנכסים הרשומים במרשם המקרקעין, ופרשנותה של המשיבה מסכלת את מטרת התקנות שלא ליתן היתר בניה על נכס שלמבקש אין זכויות בו, תוך פגיעה בזכויות הקניין. נכס לעניין זה הינו חלקה.
מדובר במחטף תוך עקיפה של דיני הקניין והפקעת המקרקעין. בהקשר זה יש לדחות את טענת המשיבות לפיה מאחר והייעוד ציבורי, יש ממילא לעירייה זכות בקרקע. טענה זו מתעלמת מדיני ההפקעה ומנושא הפיצוי הדו-שלבי וברי כי הרשות לא קונה כל זכות קניינית במקרקעין לפני הפקעתם.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גוש 6048

 2. גוש 6045 חולון

 3. גוש 6050 חולון

 4. גוש 6052 חולון

 5. גוש 6751 חולון

 6. גוש 6757 חולון

 7. גוש 6048 חולון ח-500

 8. גוש 6657 הוד השרון

 9. גוש 6413 הוד השרון

 10. גוש 6444 הוד השרון

 11. גוש 6572 הוד השרון

 12. גוש 6409 הוד השרון

 13. גוש 6410 הוד השרון

 14. גוש 6590 הרצליה

 15. גוש 6605 הרצליה

 16. גוש 6606 הרצליה

 17. גוש 6524 הרצליה

 18. גוש 6606

 19. גוש 6607 הרצליה

 20. גוש 6608 הרצליה

 21. גוש 6591 הרצליה

 22. גוש 10108

 23. גוש 10209 בנימינה

 24. גוש 10214 בנימינה

 25. גוש 10224 בנימינה

 26. גוש 10161 בנימינה

 27. גוש 3727 פתחיה

 28. גוש 3743 בית חנן

 29. גוש 3940 ראשון לציון

 30. גוש 3944 ראשון לציון

 31. גוש 3947 חלקה 12

 32. גוש 3947 חלקה 6

 33. גוש 3947 ראשון לציון

 34. גוש 6285 ראשון לציון

 35. גוש 7692 חרוצים

 36. גוש 10040 חדרה

 37. גוש 10404 חדרה

 38. גוש 7730 חדרה

 39. גוש 10097 פרדס חנה

 40. גוש 10094 פרדס חנה

 41. גוש 10100 פרדס חנה

 42. גוש 10136 גבעת עדה

 43. גוש 11194 חיפה

 44. גוש 11275 זכרון יעקב

 45. גוש 11323 זכרון יעקב

 46. גוש 11339 זכרון יעקב

 47. גוש 13700 ראש פינה

 48. גוש 17527 נצרת עילית

 49. גוש 1935 אשקלון

 50. גוש 1936 אשקלון

 51. גוש 2061 אשדוד

 52. גוש 29540 אבו גוש

 53. גוש 29945 מטה יהודה

 54. גוש 5504 ראש העין

 55. גוש 6090 נחלת יהודה

 56. גוש 6369 גבעת שמואל

 57. גוש 6391 פתח תקווה

 58. גוש 6429 כפר סבא

 59. גוש 6430 כפר סבא

 60. גוש 7595 כפר סבא

 61. גוש 7623 כפר סבא

 62. גוש 6443 הוד השרון

 63. גוש 6453 הוד השרון

 64. גוש 6455 הוד השרון

 65. גוש 6573 הוד השרון

 66. גוש 6597 רמת השרון

 67. גוש 6609 תל אביב

 68. גוש 6617 רמת השרון

 69. גוש 6632 תל אביב

 70. גוש 7650 רעננה

 71. גוש 7660 רעננה

 72. גוש 7661 רעננה

 73. גוש 7667 רעננה

 74. גוש 7676 שדה ורבורג

 75. גוש 7695 חוף השרון

 76. גוש 8022 אבן יהודה

 77. גוש 8023 אבן יהודה

 78. גוש 8024 אבן יהודה

 79. גוש 8212 בית יצחק

 80. גוש 8212 חלקה 90 בית יצחק

 81. גוש 8216 נורדיה

 82. גוש 10107 פרדס חנה

 83. גוש 10108 פרדס חנה

 84. גוש 10168 בנימינה

 85. גוש 12080 בנימינה

 86. גוש 15059 הזורעים

 87. גוש 17030 כפר תבור

 88. גוש 191 אשדוד

 89. גוש 3630 ראשון לציון

 90. גוש 3640 נס ציונה

 91. גוש 3643 ראשון לציון

 92. גוש 3645 רחובות

 93. גוש 3650 רחובות

 94. גוש 3688 רחובות

 95. גוש 3691 רחובות

 96. גוש 3692 רחובות

 97. גוש 3693 רחובות

 98. גוש 3696 רחובות

 99. גוש 3699 רחובות

 100. גוש 3792 רחובות

 101. גוש 5574 אלעד

 102. גוש 6675 רשפון

 103. גוש 6588 רעננה

 104. גוש 7658 רעננה

 105. גוש 7696 שפיים

 106. גוש 7708 נתניה

 107. גוש 7710 יקום

 108. גוש 7799 תל מונד

 109. גוש 7814 קדימה צורן

 110. גוש 7815 קדימה צורן

 111. גוש 8034 קדימה צורן

 112. גוש 8025 אבן יהודה

 113. גוש 8026 אבן יהודה

 114. גוש 9001 תל אביב

 115. גוש 8243 נתניה - מתחם לב המטרופולין

 116. גוש 8244 נתניה

 117. גוש 9043 נתניה

 118. גוש 9133 נתניה

 119. גוש 7934 נתניה

 120. גוש 10005 חדרה

 121. גוש 10006 חדרה

 122. גוש 10007 חדרה

 123. גוש 10008 חדרה

 124. גוש 10010 חדרה

 125. גוש 10012 חדרה

 126. גוש 10015 חדרה

 127. גוש 10020 חדרה

 128. גוש 10021 חלקה 26 חדרה

 129. גוש 10025 חדרה

 130. גוש 10030 חדרה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון