גוש 7661 רעננה

מידע על גוש 7661 רעננה:

לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע.
מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן:


עתמ (מרכז) 7040-12-12 אני זגר נ' עיריית רעננה

ביום 12.1.10 רכשו העותרים 5-2 (להלן: "העותרים") מהעותרת 1 חלק מנכס מקרקעין הידוע כחלקה 54 בגוש 7661 בעיר רעננה (להלן: "הנכס" או "המקרקעין").

במועד הרכישה היו המקרקעין בייעוד חקלאי, בהתאם לתכנית בניין עיר שהייתה בתוקף באותה עת. כעבור כשנתיים וחצי, ביום 23.5.12, פורסמה בילקוט הפרסומים הודעה על אישור תכנית רע/2015, אשר לפיה שונה ייעוד המקרקעין לבניית דירות מגורים. הצדדים חלוקים באשר למועד המדויק שבו קיבלה התכנית תוקף. כפי שניתן יהיה לראות בהמשך, לפרט זה אין חשיבות מיוחדת בענייננו, ולכן אינני רואה צורך לקבוע את המועד המדויק.

ביום 23.4.12 פנו העותרים אל המשיבות בבקשה לקבל תעודה לפי סעיף 324 לפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן: "התעודה"). מדובר בתעודה המעידה על העדר חובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לאותו נכס. תעודה זו נחוצה לעותרים לצורך רישום הנכס על שמם בפנקסי המקרקעין. תשובת המשיבות לבקשת העותרים התעכבה. לאחר התכתבות נוספת, התקבלה תשובת העירייה ביום 24.10.12, שלפיה תעודה כאמור תינתן בכפוף לתשלום היטל ההשבחה, החל על המקרקעין בגין תכנית רע/2015.ע"א 2680/90

לפנינו ערעור על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (השופטת ה' בן-עתו), אשר קבע כי יש לבטל את רישום הבעלות על שמה של המערערת בחלקה 45בגוש 7661המצויה ברעננה (להלן - המגרש) ולהחזיר על כנו את רישום הבעלות על שם המנוח מוקטרן חוסיין ז"ל, שעיזבונו הוא המשיב 10, והמשיבים 3- 9שהם יורשיו. כמו כן חויבה המערערת, בפסק הדין, לשאת בהוצאות המשיבים.
תיאור הרקע העובדתי
ביום 2.11.78רכש המנוח, מוקטרן חוסיין ז"ל (להלן - המנוח), את המגרש הנדון מהאחים להבי, שהיו בעליו של המגרש באותה עת.
את האחים להבי ייצג עו"ד יצחק חי הלוי, אשר חתם על הסכם המכר בשמם. המנוח לא היה מיוצג על-ידי עורך-דין באותה עיסקה, ועל-מנת שיוכל להעביר את רישום הבעלות במגרש על שמו, החתים אותו עורך-דין הלוי על טופס סטנדרטי של ייפוי-כוח, שלא מולאו בו פרטים חשובים הטעונים השלמה, דהיינו, המנוח חתם על הטופס הנ"ל "על החלק" ("בלנקו").
אין חולק היום שמטרת חתימת טופס ייפוי הכוח על-ידי המנוח הייתה אך ורק לצורך רישום המגרש על שמו בלשכת רישום המקרקעין. עורך-דין הלוי אכן דאג להעביר את רישום המגרש בלשכת רישום המקרקעין על שמו של המנוח, וזאת ביום .5.6.79


עא 7119/08 עזרי חיימי נ' ליאת שמיר

המשיבים 2-1 הינם בני זוג (להלן: שמיר) והמשיבים 4-3 הינם הוריה של המשיבה 1 (להלן ביחד: המשיבים). ביום 1.1.2008 טלפנו שמיר אל המערערים, ביקשו לשוחח עם המערער 1 (להלן: חיימי) והזדהו כמי שקנו ממנו בשנת 1981 מקרקעין בשטח של 750 מ"ר ברעננה (המהווים חלק מחלקה 45 בגוש 7661 ולהלן: המקרקעין או הנכס). חיימי השיב כי הוא "לא זוכר דבר כזה" ועל עמדתו זו חזר לאורך השיחה כולה. המשיב 2 (להלן: ציון) ציין מצדו באותה שיחה כי דרושה למשיבים חתימתו של חיימי לצורך העברת הזכויות במקרקעין על שמם בלשכת רישום המקרקעין והשניים קבעו להיפגש בשבוע שלאחר מכן על מנת שציון יציג בפני חיימי את המסמכים המצויים ברשותו ואשר יש בהם לגישתו כדי להעיד על ההתקשרות בעסקת המכר הנטענת. במהלך הפגישה הציג ציון בפני חיימי מסמכים שונים עליהם נעמוד בהמשך, אך הסכם מכר כתוב וחתום לא היה בידו להציג בפני חיימי. לאחר אותה פגישה שלחה המשיבה 1 לחיימי בפקסימיליה ביום 8.1.2008 את המסמכים שהוצגו לו על ידי ציון במהלך הפגישה וביקשה את תגובתו בדחיפות מרבית "על מנת שנוכל להשלים סוף סוף את העסקה".


הפב (פ"ת) 3673-07 חיים שירי נ' דן פלג

בסעיף 4 בהסכם הפשרה נקבע כי המבקש ישלם לחברת דן פלג סך של 500,000 ₪ בשני מועדים: עד 16.11.02 סך של 350,000 ₪, ועד 16.1.03 סך של 150,000 ₪. הוסכם על הצדדים שהכספים הנ"ל ישמשו לפרעון חובות נושי החברה וכי המשיב ינהל מו"מ עם הנושים ויפרע מתוך הכספים את חובות חברת דן פלג, כשהכספים יימסרו למשיב לתשלום על פי שיקול דעתו הבלעדי.
בסעיף 8 בהסכם הפשרה נקבע, כי מתוך התשלום הראשון בסך 350,000 ₪ יועמד סך של 150,000 ₪ לעוה"ד המטפל בהעברת הזכויות במגרש ברעננה, גוש 7661 חלקה 27, להבטחת תשלום החובות עבור העסקה במגרש בבני ציון, וכן נקבע מה יעשה בכספים אלה, הכל כמפורט בסעיף 8 בהסכם הפשרה.
ביום 26.6.03 חתמו שני הצדדים על מסמך "אישור והסכם". במסמך זה נכתב כי לסילוק סופי ומוחלט של הסכם הפשרה מיום 7.11.02 ישלם המבקש למשיב סך של 100,000 ₪, וכנגד תשלום זה "אין למי מהצדדים כנגד משנהו עוד טענות ותביעות בקשר עם קיום התשלום הנקוב בסעיף 4 בהסכם הפשרה הנ"ל. חתימת דן פלג על גבי הסכם זה מהווה אישור בדבר ביצוע התשלום הנ"ל" (מסמך האישור והסכם – נספח ד' לבקשה).


תא (ראשל"צ) 700275/05 עיריית רעננה נ' בק משה

התובעת עתרה לחייב את הנתבע בתשלומי ארנונה כללית, מים, ביוב, שמירה ואבטחה והיטל תיעול, בגין נכס ברח' ויצמן ברעננה (גוש 7661 חלקה 12), ובגין נכס בכביש חיפה ברעננה (גוש 7658 חלקה 6). תקופות החיוב וסכומי החיוב פורטו בסעיף 5 לכתב התביעה המתוקן. סך החיוב הנטען עומד על 53,967 ₪, לתקופה שראשיתה בפברואר 2002 ועד דצמבר 2005.
הנתבע קיבל רשות להתגונן (בש"א 1099/06). טענתו העיקרית היא כי הוא אינו מחזיק בנכסים נשוא התביעה. הנתבע טען כי מכר את הנכסים לצדדים שלישיים, כי הודיע על כך לעיריה ואף קיבל ממנה אישור ללשכת רישום המקרקעין, המעיד על העדר חובות. הנתבע הודה כי לאחר מכירת הנכסים קיבל הרשאה מהבעלים החדשים לעבד את הקרקע ואף עשה כן, ואולם זאת לטענתו רק עד לשנת 2001 – "אז נאלץ לצמצם משמעותית פעילותו החקלאית נוכח התדרדרות מצבו הבריאותי, ומשכך העביר את זכות השימוש בקרקע לצד ג', מר ישראל עוזרי" (ס' 7 לכתב ההגנה המתוקן).


תא (הרצ') 9161-06-09

התובע הינו עו"ד במקצועו, עפ"י עדותו מנהל משרד מזה עשרות שנים ומתמחה בנושא מקרקעין. הנתבעת מס' 1 הינה אמם של הנתבעות 2 ו-3 (להלן: "נתבעת 1" או "הגב' טוראן"), אזרחית ישראל כבת 84, וזכאית היתה במועד הרלבנטי להתקשרות ולהירשם כבעלים על 10 דונם בחלקה 62 בגוש 7661 ברעננה (להלן: "המקרקעין" ו/או "המתחם"). הנתבעת 2 היתה זכאית להירשם כבעלת 1 דונם באותו מתחם.
מדובר במתחם מקרקעין המצוי בשכנות לרח' ויצמן ברעננה בשטח של כ-800 דונם. מתחם זה צבוע בכחול בתשריט שצורף וסומן ת/3. ייעוד המקרקעין היה חקלאי. בשנת 1996 פנו בעלי חלקות סמוכות לחלקות הנתבעים (חלקה 49 ו-50) לתובע, וביקשו לייצגם מול העירייה במטרה לשנות את ייעוד הקרקע מחקלאי לבנייה. אותם בעלי חלקות סמוכות פנו גם בשנת 95 וגם בשנת 99 ליזום תב"ע חדשה. דרישותיהם נדחו, ואולם בדרך מקרה ותוך כדי הכנת הערר לבעלי החלקות הסמוכות, גילה התובע כי למתחם זה הוכנה תמ"א חדשה למסילות ברזל ורכבות, הידועה בשם תמ"א/23 א'.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גוש 6048

 2. גוש 6045 חולון

 3. גוש 6050 חולון

 4. גוש 6052 חולון

 5. גוש 6751 חולון

 6. גוש 6757 חולון

 7. גוש 6048 חולון ח-500

 8. גוש 6657 הוד השרון

 9. גוש 6413 הוד השרון

 10. גוש 6444 הוד השרון

 11. גוש 6572 הוד השרון

 12. גוש 6409 הוד השרון

 13. גוש 6410 הוד השרון

 14. גוש 6590 הרצליה

 15. גוש 6605 הרצליה

 16. גוש 6606 הרצליה

 17. גוש 6524 הרצליה

 18. גוש 6606

 19. גוש 6607 הרצליה

 20. גוש 6608 הרצליה

 21. גוש 6591 הרצליה

 22. גוש 10108

 23. גוש 10209 בנימינה

 24. גוש 10214 בנימינה

 25. גוש 10224 בנימינה

 26. גוש 10161 בנימינה

 27. גוש 3727 פתחיה

 28. גוש 3743 בית חנן

 29. גוש 3940 ראשון לציון

 30. גוש 3944 ראשון לציון

 31. גוש 3947 חלקה 12

 32. גוש 3947 חלקה 6

 33. גוש 3947 ראשון לציון

 34. גוש 6285 ראשון לציון

 35. גוש 7692 חרוצים

 36. גוש 10040 חדרה

 37. גוש 10404 חדרה

 38. גוש 7730 חדרה

 39. גוש 10097 פרדס חנה

 40. גוש 10094 פרדס חנה

 41. גוש 10100 פרדס חנה

 42. גוש 10136 גבעת עדה

 43. גוש 11194 חיפה

 44. גוש 11275 זכרון יעקב

 45. גוש 11323 זכרון יעקב

 46. גוש 11339 זכרון יעקב

 47. גוש 13700 ראש פינה

 48. גוש 17527 נצרת עילית

 49. גוש 1935 אשקלון

 50. גוש 1936 אשקלון

 51. גוש 2061 אשדוד

 52. גוש 29540 אבו גוש

 53. גוש 29945 מטה יהודה

 54. גוש 5504 ראש העין

 55. גוש 6090 נחלת יהודה

 56. גוש 6369 גבעת שמואל

 57. גוש 6391 פתח תקווה

 58. גוש 6429 כפר סבא

 59. גוש 6430 כפר סבא

 60. גוש 7595 כפר סבא

 61. גוש 7623 כפר סבא

 62. גוש 6443 הוד השרון

 63. גוש 6453 הוד השרון

 64. גוש 6455 הוד השרון

 65. גוש 6573 הוד השרון

 66. גוש 6597 רמת השרון

 67. גוש 6609 תל אביב

 68. גוש 6617 רמת השרון

 69. גוש 6632 תל אביב

 70. גוש 7650 רעננה

 71. גוש 7660 רעננה

 72. גוש 7661 רעננה

 73. גוש 7667 רעננה

 74. גוש 7676 שדה ורבורג

 75. גוש 7695 חוף השרון

 76. גוש 8022 אבן יהודה

 77. גוש 8023 אבן יהודה

 78. גוש 8024 אבן יהודה

 79. גוש 8212 בית יצחק

 80. גוש 8212 חלקה 90 בית יצחק

 81. גוש 8216 נורדיה

 82. גוש 10107 פרדס חנה

 83. גוש 10108 פרדס חנה

 84. גוש 10168 בנימינה

 85. גוש 12080 בנימינה

 86. גוש 15059 הזורעים

 87. גוש 17030 כפר תבור

 88. גוש 191 אשדוד

 89. גוש 3630 ראשון לציון

 90. גוש 3640 נס ציונה

 91. גוש 3643 ראשון לציון

 92. גוש 3645 רחובות

 93. גוש 3650 רחובות

 94. גוש 3688 רחובות

 95. גוש 3691 רחובות

 96. גוש 3692 רחובות

 97. גוש 3693 רחובות

 98. גוש 3696 רחובות

 99. גוש 3699 רחובות

 100. גוש 3792 רחובות

 101. גוש 5574 אלעד

 102. גוש 6675 רשפון

 103. גוש 6588 רעננה

 104. גוש 7658 רעננה

 105. גוש 7696 שפיים

 106. גוש 7708 נתניה

 107. גוש 7710 יקום

 108. גוש 7799 תל מונד

 109. גוש 7814 קדימה צורן

 110. גוש 7815 קדימה צורן

 111. גוש 8034 קדימה צורן

 112. גוש 8025 אבן יהודה

 113. גוש 8026 אבן יהודה

 114. גוש 9001 תל אביב

 115. גוש 8243 נתניה - מתחם לב המטרופולין

 116. גוש 8244 נתניה

 117. גוש 9043 נתניה

 118. גוש 9133 נתניה

 119. גוש 7934 נתניה

 120. גוש 10005 חדרה

 121. גוש 10006 חדרה

 122. גוש 10007 חדרה

 123. גוש 10008 חדרה

 124. גוש 10010 חדרה

 125. גוש 10012 חדרה

 126. גוש 10015 חדרה

 127. גוש 10020 חדרה

 128. גוש 10021 חלקה 26 חדרה

 129. גוש 10025 חדרה

 130. גוש 10030 חדרה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון