קבלן פושט רגל - סכסוך על מקומות חניה

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא קבלן פושט רגל - סכסוך על מקומות חניה:

התובעים, יעקב מאיר ועוד שישה אחרים, מחזיקים כחוכרים לדורות, בדירות שרכשו בבנין ברחוב יהודה הלוי 5, בחולון.
במהלך המשפט כונה בנין זה "בנין ה'" וכך יכונה גם להלן.

בנין ה' הינו אחד מחמישה בניינים שהיוו ביחד פרוייקט הידוע כ-"לב חולון".
בנייתו של הפרוייקט החלה ע"י חברת ר.ס. קבלנים בע"מ.
החברה נקלעה לקשיים ובניית הפרוייקט נפסקה.
ביהמ"ש המחוזי בירושלים נתן צו לפירוקה של החברה ומינה את עו"ד גלעד חריש כמפרק.
המפרק הוסמך לטפל בהשלמת הבנייה ולביצוע הסדרים עם רוכשי זכויות, וכן מכירת זכויות בגין דירות שטרם נמכרו.
המפרק מינה את החברה הקבלנית "נווה חיים בן-בכור" חברה לקבלנות בע"מ, להשלמת בנייתו של הפרוייקט ולמכירת דירות בפרוייקט בתאום עם המפרק.
מטעם המפרק פעל גם עו"ד בן שושן.

בנין ה' הוקם ע"י החברה הקבלנית הנזכרת, מרבית הדירות נמכרו ע"י החברה הקבלנית בתיאום ופיקוח של המפרק ונציגו עו"ד בן ששון.
 
הנתבעים הינם בעלי זכויות כחוכרים לדורות בדירות שבבנין המכונה בנין ד' בפרוייקט.
 
התובעים טוענים כי בבנין ה' בו מצויות דירותיהם, יש 23 דירות ורק 17 חניות מקורות.
 
הואיל וחמישה הבנינים ב-"לב חולון" נבנו כפרוייקט אחד, תוכנן ע"י היזם ואושר ע"י רשויות התכנון, שבשטחי בנין ד', יוקצו חניות גם לבעלי דירות בבנין ה'.
שטחי חניה אלה שנועדו לבעלי דירות בבנין ה' מכונים בפי התובעים "שטח המריבה".
הנתבעים מנעו מהתובעים את האפשרות להחנות את כלי רכבם בשטח המריבה.
 
להוציא שניים מבין התובעים, הם לא רכשו חניות צמודות.
השניים: ברוכים אכטרם ומרים לוי, הם היחידים שאמנם רכשו עם דירותיהם גם חניות צמודות והובטח ע"י המוכרים לכל אחד מהשניים חניה צמודה בשטח בנין ד', שהוא בניינם של הנתבעים.
 
בתביעתם מבקשים התובעים:
א. לאסור על הנתבעים ביחד ולחוד להשתמש בשטח המריבה ולחילופין לאסור
עליהם למנוע מהתובעים את אפשרות השימוש בשטח המריבה להחניית
כלי רכבם.
 
ב. לאסור על הנתבעים למנוע מהתובעים גישה לשטח המריבה.
ג. לצוות על הנתבעים להרוס מחסום וגדר שהתקינו כדי להסיר את המכשול
להכנסת כלי רכב של התובעים לשטח המריבה.
ד. לשלם לתובעים סך של -.10,500 ₪ פיצויים בשל מניעת חנייה, לפי חישוב
של 40 ₪ לחודש לכל אחד מהתובעים, עד למועד הגשת התביעה.
 
בעת שהוגשה התביעה לא היו בנייני הפרוייקט רשומים בלשכת רישום המקרקעין כבתים משותפים, אך בינתיים בוצע הרישום והוגשו הנסחים.
 
בניין ה' בו מצויות דירותיהם של התובעים, נרשם כבית משותף בחלקה 223 בגוש 7171.
הבניין בו מצויות דירות הנתבעים (בנין ד') נרשם כחלקה 221 בגוש 7171 (לא כחלקה 222 כפי שפירט ב"כ הנתבעים בסיכומיו).
 
שלושה הבניינים, בחלקות 221, 222 ו - 224 נרשמו כבית משותף אחד.
 
לפי הרישום נוצרה הפרדה בין בנייני הפרוייקט, בנין התובעים נרשם כבית משותף בפני עצמו ולא כחלק מיתר בנייני הפרוייקט.
 
בתקנון של הבית המשותף הכולל את שלושה הבניינים בחלקות 221, 222 ו - 224, נקבע כי הרכוש המשותף בכל אחד משלושה המבנים, יוצמד לחלקת משנה שנמצאת באותו מבנה, לבד מהמקלט שהוא רכוש משותף לשלושה הבניינים.
 
מרישום הבית המשותף עולה כי בחלקה 221 (בנין הנתבעים), שטחי חניה שלא הוצמדו לחלקות משנה באותה חלקה, הינן רכוש משותף רק ושל בעלי הזכויות ביחידות שבחלקה 221 ואין כל זכות ברכוש משותף זה לבעלי זכויות אחרים בפרוייקט, או אפילו באותו בית משותף בחלקות האחרות.
יודגש כמו כן כי לא נרשמה כל זכות מעבר, לאף אחד לגבי החלקות 221, 222
ו - 224, גם לא לתובעים ברוכים אכטרם ומרים לוי.
 
למרות האמור , אין הנתבעים חולקים על כך שהתובעים ברוכים אכטרם ומרים לוי, רכשו זכויות לחניות צמודות בשטחי החנייה במבנה שלהם. יחד עם זאת מפנים התובעים את תשמת הלב לעדותו של עו"ד בן-ששון.
לפי עדות זו הותנתה זכותם של ברוכים אכטרם ומרים לוי בשני תנאים.
 
האחד: שישלמו לועד בנין ג' את החלק היחסי בהוצאות התקנת המחסום החשמלי בבנין ג' ובהוצאות הפעלתו והחזקתו השוטפת.
השני: שזכויות המעבר יהיו דרך בנין ג' ולא דרך הרכוש המשותף של בניין הנתבעים, שהוא בנין ד'.
 
אני קובעת כי כך אמנם עולה מעדותו של עו"ד בן ששון.
 
עובדה היא כי התובעים לא הוכיחו את קיומה של התחייבות או חובה של הנתבעים כלפיהם בכל הנוגע לזכויות חניה או מעבר.
לפיכך אין מקום למתן צו כלשהו שנועד לאכוף על הנתבעים התחייבות או חובה כלפי התובעים.
 
אם התובעים סבורים כי רכשו זכויות לחנייה ולמעבר ולא קיבלו אותן, היה עליהם לתבוע את מי שהתחייב להעניק להם זכויות כאלה ולא את הנתבעים.
 
מסקנה זו היתה נכונה גם לפני שנרשמו זכויותיהם של רוכשי הדירות בפרוייקט.
קל וחומר עתה משבוצע רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין.
 
הרישום כפי שהוא, מבטא את מלוא זכויות בעלי הדירות.
 
אין לתובעים זכויות מלבד אלו שנרשמו או מעבר להן.
 
כאמור, לא נרשמה זכות מעבר למי מן התובעים בחלקה 221, שהיא החלקה בה מצוי בנין ד', דהיינו בנין הנתבעים.
 
אין לתובעים יריבות כלשהי עם הנתבעים.
הנתבעים לא ביצעו את רישום הזכויות, לא התחייבו כלפי התובעים להעניק להם זכויות ואינם צד ראוי לערעור על אי נכונות הרישום.
 
למעט בכל הנוגע לזכויות חנייה של ברוכים אכטרם ומרים לוי, דין תביעה זו להדחות.
 
מטענות הנתבעים עולה כי אין הם מתנגדים ולא יפריעו לברוכים אכטרם ולמרים לוי להשתמש בחניות שמספריהם הסידוריים 54 ו - 55 המצויות בתחום חלקה 221 כאמור, בתנאי שיקיימו את שני התנאים אותם פירט עו"ד בן ששון בעדותו כפי האמור לעיל.
 
עמדה זו של הנתבעים מובאת בזה כהצהרת הסכמה של הנתבעים וכחלק בלתי נפרד מפסק הדין.
 
בכפוך לכך, התביעה נדחית.
 
התובעים ישלמו לנתבעים את הוצאות המשפט שלהם לפי הקבוע בתקנה 513 לתקנות סדר הדין האזרחי ובנוסף לכך סך של -.10,000 ₪ בצרוף מע"מ כשכר טרחת עו"ד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קבלן לא רשום

 2. ערר רשם הקבלנים

 3. העסקת קבלן עצמאי

 4. הסכם עם קבלן שלד

 5. חוב לקבלן בפירוק

 6. לשון הרע נגד קבלן

 7. רישיון קבלן שירות

 8. תשלום לקבלן פיתוח

 9. ביטול חוזה עם קבלן

 10. מחיקה מפנקס הקבלנים

 11. רטיבות בדירה מקבלן

 12. זכות עיכבון של קבלן

 13. הסכם לרישום קבלנים

 14. חוזה עם קבלן בפירוק

 15. החזר תשלום יתר לקבלן

 16. זכות התיקון של הקבלן

 17. השוואת תנאי עובדי קבלן

 18. העלמת מס של קבלן בניין

 19. פירוק שותפות בין קבלנים

 20. עורך דין רכישת דירה מקבלן

 21. תביעה של קונים נגד קבלן

 22. עובד שכיר או קבלן עצמאי

 23. איחור במסירת דירה מקבלן

 24. בקשה לרישיון קבלן שירות

 25. יחסי עובד מעביד קבלן משנה

 26. קבלן משנה יחסי עובד מעביד

 27. עובד מדינה או קבלן עצמאי

 28. עורך דין קניית דירה מקבלן

 29. תאונת עבודה של קבלן עצמאי

 30. הסכם עם קבלן כפוף למשכנתא

 31. תביעה לפי חוק חוזה קבלנות

 32. ערר על רישום בפנקס הקבלנים

 33. יחסי עובד מעביד קבלן עצמאי

 34. פיצוי מקבלן בגין אי נוחות

 35. התקנת תשתית גז ע''י הקבלן

 36. ליקויים בדירה מקבלן בחולון

 37. יחסי קבלן עצמאי מזמין עבודה

 38. תביעה נגד קבלן - דירה חדשה

 39. רישום קבלנים - עתירה לבג''צ

 40. בקשה לקבלת רישיון קבלן שירות

 41. סכסוך עם קבלן משנה - בוררות

 42. אישור מהבנק לקבלן למכירת דירה

 43. יחסי קבלן לקוח או עובד מעביד

 44. בעיות בריצוף בדירה חדשה מקבלן

 45. סתימה בצנרת בדירה חדשה מקבלן

 46. חשבוניות מס פיקטיביות של קבלן

 47. נטישת קבלן משנה באמצע העבודה

 48. טענת ביצוע עבודה רשלנית של קבלן

 49. תביעה של קבלן עבודות אלומיניום

 50. חשבוניות קבלן שיפוצים לא רשום

 51. הודעת מזמין לקבלן על פגם בעבודה

 52. גמלאות שירות המדינה לעובדי קבלן

 53. תאונת עבודה באתר בניה - רשלנות קבלנים

 54. סכסוך בין מזמין עבודה לבין קבלן

 55. ביטול זכרון דברים עם קבלן בניה

 56. רכישת מחסן מקבלן - שינויים בגודל

 57. דירה מקבלן שלא נרשמה על שם הקונים

 58. פיצוי מקבלן על אי התקנת קו טלפון

 59. זכויות קבלן עצמאי שעובד לפי עמלות

 60. מסירת דירה לא ראויה למגורים מקבלן

 61. הקשר בין בנק מלווה לבין קבלני משנה

 62. פיטורי עובד קבלן סמוך לפני 9 חודשים

 63. תביעה נגד קבלן במסגרת תביעות קטנות

 64. תביעה כספית לתשלום קבלן לקבלן משנה

 65. ביטול צ'ק לקבלן עקב אי השלמת העבודה

 66. קרבה משפחתית לקבלן בעסקת קומבינציה

 67. איחור במסירת דירה מקבלן של 5 חודשים

 68. קבלן פושט רגל - סכסוך על מקומות חניה

 69. אי תשלום שכר לקבלן ע''י מזמין העבודה

 70. קבלת דירה מקבלן ללא חיבור לחשמל ומים

 71. יחסי עובד מעביד קבלן עצמאי פועלי בניין

 72. תביעה נגד קבלן בגין אי אספקת מחסן בדירה

 73. איחור במסירת דירה מקבלן בעסקת קומבינציה

 74. פיצויי פיטורים לעובד קבלן בחילופי מעבידים

 75. תביעת רוכשי דירות נגד הקבלן בתביעות קטנות

 76. פיצוי בגין הפרת הסכם לביצוע עבודות קבלנות

 77. אחריות בנק מלווה עקב קשיים כלכליים של הקבלן

 78. כישלון עסקת קומבינציה בגלל קשיים כלכליים של הקבלן

 79. דחיית מועד תשלום חובות קבלנים עבור החזר הוצאות פיתוח

 80. הסכמה חוזית עם קבלן הכוללת הסכמה לביצוע דבר שהוא מעבר לנדרש

 81. תביעה בגין נזקי הוצאות מימון לחברה הקבלנית כתוצאה מעיכובים בתשלום

 82. תשלום לקבלן משנה כאשר לא נערך הסכם בכתב ואף לא הוצאה הזמנת עבודה

 83. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון