סמכות בית המשפט לבטל צו הריסה

סמכות בית המשפט לבטל צווי הריסה או להתלותם מעוגנת בסעיף 238 א' (ח) לחוק התכנון והבנייה, תשנ"ה1965- -הקובע לאמור:
"לא יבטל ולא יתלה בית המשפט צו הריסה מינהלי אלא אם הובטח לו שהבנייה שבגללה ניתן הצו בוצעה כדין או שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת".


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סמכות בית המשפט לבטל צו הריסה:

1. שלושת המערערים מבקשים כי בית המשפט יבטל או יתלה את צווי ההריסה המינהליים שהוצאו כנגדם על-ידי יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז ירושלים, וזאת מן הטעם שהצווים הוצאו בשנים 1996 ו1997-, וניתנו למערערים אורכות לפי בקשותיהם לביצוע צווי ההריסה.

2. סמכות בית המשפט לבטל צווי הריסה או להתלותם מעוגנת בסעיף 238 א' (ח) לחוק התכנון והבנייה, תשנ"ה1965- -הקובע לאמור:ב
"לא יבטל ולא יתלה בית המשפט צו הריסה מינהלי אלא אם הובטח לו שהבנייה שבגללה ניתן הצו בוצעה כדין או שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת".

3. אין מחלוקת כי הבנייה לא בוצעה כדין בעת שבוצעה, ואף היום אין לה היתר בנייה לגבי שלושת המערערים, ולפי מצב העניינים היום - אין סיכוי כי בנייה זו תאושר בתקופה הנראית לעין.

4. ב"כ המערערים טוען כי הסיפא של אותו סעיף דן במצב העכשווי ולא במצב בעת שהצו הוצא.

5. טענה זו היא טענה אבסורדית, שכן אם בית המשפט יקבל אותה יהיה בכך כדי להכשיר כל בנייה בלתי חוקית, ויתרה מזו - לעודד עבריינים להפר צווי בית משפט על מנת שבעת שבית המשפט ידון בבקשתם לביטול צו ההריסה המינהלי - יוכלו לטעון שבעת הדיון הבנייה גמורה.

6. אין ספק כי הסיפא של סעיף 238 א' (ח) מתייחס לשאלה אם בעת מתן הצו הבנייה הייתה מושלמת אם לאו, לפי ההגדרה בדין.

7. המערערים אינם יכולים לטעון היום בפני בית משפט זה כי הבנייה הייתה מושלמת קודם מתן הצו, משום שהם הגישו כבר לבית המשפט קמא בקשה לביטול הצו מאותה עילה, הטענה נדחתה והם חזרו בהם מטענה זו.

8. גם טענת המערערים כאילו המשיב נהג בחוסר תום לב היא טענת סרק.
המשיב בא לקראת המערערים בבקשותיהם לדחיות ואין לראות זאת כחוסר תום לב אלא היפוכו של דבר.

9. אין המערערים יכולים להיתלות בעובדה שחלפו 3 שנים מעת מתן הצווים לפני ביצועם בשל בקשות דחייה מטעמם - על מנת לבקש את ביטול הצווים לחלוטין או את התלייתם.

10. אין כל מקום לדחות או להתלות את הצווים - אפילו היינו מוסמכים לעשות כן - משום שהמערערים עצמם ישנו על זכויותיהם ולא פעלו בדחיפות לשינוי התב"ע באופן שיאפשר להם להגיש בקשות להיתרי בנייה כדין.

11. אפילו רצה בית משפט זה לבוא לקראת המערערים - לא יכול היה לעשות כן נוכח הדברים המפורשים בחוק.

12. לאור כל האמור - הערעורים נדחים.

13. שקלנו הטלת הוצאות נכבדות על המערערים בשל טענות הסרק, אולם מאחר שממילא יהיה צורך בהריסת בתיהם - אנו מוותרים הפעם על ההוצאות.

14. מניין 30 הימים לביצוע צווי ההריסה המנהליים לגבי המערערים יחל מהיום.

*הערת השופט א"צ בן זמרה:ו
עד כאן החוק, מעכשיו אני מבקש להעיר, לפנים משורת הדין :נ
חוסר האפשרות להשיג היתרי בנייה בשכונת עיסוויה הוא עניין לשנים רבות, ועד היום ניתנו היתרים רק על-פי סעיף 78 לחוק תכנון ובנייה, דבר שהוא חריג ונדיר ביותר, במיוחד כשמדובר בשטח ירוק כבמקרים דנן.
ניסיוני במשך 25 שנות שיפוט הוא שכל צווי ההריסה השיפוטיים שהוצאו על-ידי בית המשפט לענינים מקומיים, למיטב ידיעתי, לא בוצעו במסגרת גזרי דין על בנייה של מבנים שלמים שנבנו ללא היתר, ולא נאכפה הריסה על הנאשמים, והוועדה המחוזית והוועדה המקומית לא עשו שימוש בסמכותם לבצע את ההריסה.

נכון הוא שהמערערים דנן עשו דין לעצמם, ונכון שקיבלו צווים להריסה עוד בשלב הבנייה, אך הם לא קיבלו צווי הריסה שיפוטיים, ולא הוגש נגדם כתב אישום.
צווי ההריסה המינהליים הם מלפני מספר שנים.
על כן נראה לי, שלפנים משורת הדין, ראוי כי הרשויות המינהליות יאפשרו למערערים האלה למצות את זכויותיהם עפ"י סעיף 78 לחוק, ולנסות להשיג היתר בנייה, ועל כן אני ממליץ אישית בפני הרשויות המינהליות להימנע מלבצע את צווי ההריסה, ולדחות את ביצועם עד למיצוי האפשרויות להשגת היתרים כדין.

נמצאו 100 נושאים רלוונטיים נוספים

1. חוב על עבודות חשמל - תביעות קטנות
2. פסק דין בהעדר הגנה נגד ארה''ב
3. צילום מהירות מופרזת - אחריות בעל הרכב
4. תוספת חינוך מיוחד גמלאי משרד החינוך
5. חוב על השכרת רכב
6. בקשה לקבלת שכר על תקופת המעצר
7. ביטול צ'קים תשלום על פרסום
8. טענת סמכות ייחודית לבית הדין הרבני
9. איחור במסירת דירה מקבלן בעסקת קומבינציה
10. דחיית בקשת רישום עמותה
11. בקשה לביטול החלטת מעצר עד תום ההליכים
12. המעבדה הצבאית לתרעולה
13. בקשה למחיקת ערעור ללא הוצאות
14. מעשה בית דין ללא הכרעה פוזיטיבית בטענה
15. תביעה נגד נהג על נזקי רכוש בתביעות קטנות
16. אי הכרה בתאונת דרכים
17. בית הדין לביטוח לאומי
18. התנהגות בלתי נאותה כלפי נוסע אוטובוס
19. הודעה על אי התאמה
20. פסק דין פלילי כראיה בבית הדין למשמעת
21. אפליה בתנאי חכירה
22. פיטורים אחרי תקופת ניסיון
23. התפטרות לאחר חופשה ללא תשלום
24. תאונת דרכים קשישה בת 82
25. בקשה לקיום צוואה בעל פה
26. רשלנות בביצוע עבודות איטום
27. ביטול עסקה לרכישת משאית בגלל תקלות
28. בניית אולם אירועים בקרקע של מינהל מקרקעי ישראל
29. שלילה לחצי שנה
30. תאונה בפניית פרסה
31. סתימה בצנרת בדירה חדשה מקבלן
32. דחיית תביעה מחמת שיהוי
33. האם צד ג' יכול להגיש תביעה שכנגד
34. שאלון לצד שכנגד
35. התנגדות לקיום צוואה
36. משיכת כבל - תאונת עבודה
37. קניית רכב שעבר תאונה קשה ללא ידיעת הקונה
38. ערר היטל ביוב
39. הפרת חוזה נמשכת
40. ניכוי מס על חוב עתידי
41. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי
42. סמכות עניינית סכסוך דת
43. הכרה בנכות נפשית בצבא
44. טענת זיוף חתימה על הסכם תיווך
45. הפרת צו מניעה זמני
46. בצקת ריאות לאחר התקף לב בעבודה
47. מועד ערעור על פסק דין מתוקן
48. ערעור על החלטת רשם בית המשפט העליון - פטור מהפקדת עירבון
49. הפחתת צו תשלומים
50. בקשת רשות ערעור על החלטה של בית הדין האזורי לעבודה
51. בקשה לביטול צו חיפוש
52. דמי היוון למינהל מקרקעי ישראל
53. תאונת דרכים באזור תעשייה
54. הגנת זוטי דברים
55. עיקולים בגלל חובות הבעל שנפטר
56. תביעה בגין איטום גג לקוי
57. דחיית מועד ביצוע צו סגירת עסק
58. תביעה ייצוגית של אגודת החרשים
59. פסק דין הצהרתי האוסר על שינוי תפקיד
60. העברת המרצת פתיחה למתכונת תביעה רגילה
61. התיישנות תביעת פיצוי על זיכוי פלילי
62. קיזוז מקדמות ששולמו לעובד
63. הכרה בנפילה בעבודה כתאונת עבודה
64. עיון חוזר בצו ביניים
65. קצבת שאירים לגרושה
66. אחריות על הפסדים בשוק ההון
67. הגורם היעיל בתיווך
68. פסק דין שניתן בחוסר סמכות מקומית
69. הפקעת מקרקעין לצורך הרחבת כביש
70. החזר כספי לעסק על כרטיסי אשראי גנובים
71. פיצוי על סגירת חשבון בנק
72. חלקי חילוף לא מקוריים
73. זימון עד נוסף
74. רשלנות רפואית בבית חולים הדסה
75. פסילת שופט והעברת תיק למחוז אחר
76. סעיף 7 (3) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים
77. תיקון שנת לידה
78. לשון הרע במכתב מעורך דין
79. עבודות שירות
80. קניית שלד של בית פרטי
81. מצג שווא למשקיעים בחברה
82. בקשה להעברת הדיון לבית משפט לעניינים מנהליים בירושלים
83. רשלנות מקצועית רואה חשבון
84. אכיפת הסכם פרוייקט בניית מלון
85. סעיף 18 ג לפקודת פשיטת הרגל
86. האם ''תגובה לביקורת'' מהווה לשון הרע
87. פסק דין הצהרתי זכאות מינוי דירקטור חברה
88. הארכת המועד להגשת עתירה מנהלית
89. גב תפוס - תאונת עבודה
90. שיהוי בהגשת בקשה להפקדת ערבון בערעור
91. עונש על ניסיון פגיעה בחיילי צה''ל
92. האם ביקורת מסעדות מהווה לשון הרע
93. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים
94. בקשה לדחייה על הסף של תביעה להפרשי פנסיה
95. ביטול הסכם פשרה אחרי 5 שנים
96. זכאות לסיעוד ביטוח לאומי
97. מחלת קרוהן בשירות הצבאי
98. נזק לרכב בתאונה - תביעות קטנות
99. חיסיון שיחה בין עורך דין ללקוח
100. חוזה לקניית דירה - איחור בתשלום האחרון


תוכן עניינים

תאונות דרכים
תאונת אופנוע
דיני תעבורה
דריסת הולך רגל
מוות בתאונה
רשלנות רפואית
תאונות עבודה
תאונות ילדים
תאונה ברחוב
נזקי גוף
דיני בנקאות
רישוי עסקים
דיני מכרזים
תביעה ייצוגית
דיני מיסים
הוצאה לפועל

מוצרים פגומים
חומרים מסוכנים
תקיפה
תקיפת כלב
לשון הרע
נזקי רכוש
פוליסות ביטוח
פגיעה בעבודה
מחלות מקצוע
נכות כללית
הגנת הצרכן
ארנונה
קרן פנסיה
דיני שטרות
משפט פלילי
פשיטת רגל

קצבת ניידות
נפגעי איבה
נפגעי פוליו
נפגעי גזזת
דיני עבודה
דיני חוזים
משפט מסחרי
נדל"ן / מקרקעין
ליקויי בניה
ירושה צוואה
משרד הביטחון
נישואין - גירושין
דיני מזונות
הסכם ממון
משמורת קטינים
תכנון ובניה
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון