התחייבות אישית על חוב של חברה

התובעת טוענת גם לחיובו האישי של הנתבע, שכן הסחורה סופקה כאמור ללא בטחונות, לאור התחייבותו האישית של הנתבע
הנתבע מכחיש כי התחייב באופן אישי בפני מנהל התובעת, לפרעון החוב.ו


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התחייבות אישית על חוב של חברה:

התובעת Vegotex international N.V. (להלן: "התובעת") הינה תאגיד בלגי העוסק ביבוא, יצוא ומסחר בינלאומי של ביגוד ומוצרי טקסטיל, אשר מקום מושבו באנטוורפן שבבלגיה.

הנתבעת 2, עליון טקסטיל וטכנולוגיה בע"מ (להלן: "הנתבעת") הינה חברה רשומה בישראל, אשר עסקה בזמנים הרלוונטיים לתביעה במסחר במוצרי טקסטיל ומקום מושבה בגבעתיים.הנתבע 1, (להלן: "הנתבע") הינו מנהל ובעל מניות בנתבעת.נ

התובעת תובעת את הנתבעים לשלם לה יתרת חוב בסך 20,602.80$, בגין סחורה שסופקה ע"י התובעת על פי הזמנת הנתבעים.ב

התובעת טוענת כי הנתבעת הזמינה סחורה בשווי 29,467.60$, הסחורה סופקה כמבוקש, ולאחר תשלום מקדמה בסך 8,864.80$ נותרה יתרת חוב בסך 20,602.80$, אשר בתוספת ריבית ופיצוי, מהווה את סכום התביעה.ו

התובעת טוענת גם לחיובו האישי של הנתבע, שכן הסחורה סופקה כאמור ללא בטחונות, לאור התחייבותו האישית של הנתבע למנהל התובעת דאז, מר ז'אק גוטליב ז"ל.נ

הנתבעים מכחישים את טענות התובעת: הנתבעת טוענת כי כל תפקידה הסתכם בתיווך ויצירת הקשר בין התובעת כספק הסחורה, לבין חברת Valdek L.T.D (להלן: "ולדק") אשר ביצעה תשלום חלקי בגין הסחורה וגוף בשם Elyon International Ink (להלן: "עליון אינק") ממוסקבה, אשר קיבל בפועל את הסחורה.ב

הנתבע מכחיש כי התחייב באופן אישי בפני מנהל התובעת, לפרעון החוב.ו

עוד טוענים הנתבעים טענת קיזוז, על פיה חלק מהסחורה שסופקה ע"י התובעת, לא תאם את ההזמנה.נ

דיון:

1. באשר ליתרת החוב, אין מחלוקת אמיתית בין הצדדים, ומוסכם כי יתרת החוב שטרם נפרעה בגין העסקה, עומדת על סך של 20,602.80$.ב

2. בשאלת אחריות הנתבעת לפרעון החוב:
כזכור הנתבעת טוענת כי בהתאם לתנאי העסקה, הקונה היא ולדק ומקבל הסחורה הוא עליון אינק וכל תפקידה של הנתבעת התמצה בתיווך בין הצדדים הרוכשים לבין ספקית הסחורה, היא התובעת.ו

בטענה זו הנתבעת תוקעת יתדותיה במסמך ב' שצורף לכתב התביעה, בו רשומה ולדק בשם הקונה ועליון אינק בשם מקבל הסחורה.נ

ואולם עיון נוסף במסמך ב' האמור מגלה כי המסמך נשלח על ידי מר שאול קפלן, שהינו שכיר של הנתבעת, המסמך נרשם על נייר הנושא לוגו של הנתבעת, ומציין כי תשובה יש לשלוח למשרד הנתבעת אשר בגבעתיים.ב

לא זאת אף זאת, ממסמכי הנתבעת (נספח א' לתצהירו של מר יעקב וידר מיום 28.3.01) עולה באופן מפורש כי ביום 8.12.94 הנתבעת שילמה (ונוקבת בלשון מפורשת - We Have Paid ) לתובעת בעבור סחורה שסיפקה התובעת לולדק, לכתובת במוסקבה.ו

גם מסמך זה נשלח ע"י מר קפלן, ממשרדי הנתבעת אשר בגבעתיים, על נייר לוגו של הנתבעת.נ

בעניין זה לא למותר לציין כי מר שאול קפלן הינו שכיר בנתבעת (עובדה אשר אושרה בעדותו של מר קפלן עצמו וגם בעדות הנתבע), ופעולותיו נעשות בשם ועבור הנתבעת.ב

מר קפלן בעדותו בפני, מתייחס באופן מפורש לעסקאות המגולמות במסמך נספח א' לתצהירו של מר וידר, מאשר כי התשלום הנזכר במסמך א' דנן אכן בוצע על ידי הנתבעת לזכות התובעת, ועוד מציין מר קפלן, כי התשלום בוצע בהתאם להוראותיו המפורשות של הנתבע, אשר שימש מנהל הנתבעת במועד הרלוונטי (עמ' 35 לפרוטוקול מיום 23.11.03 שורה 14).ו

זאת ועוד, הנתבע עצמו, בעדותו, מודה כי הוא זה שביצע את התשלום המפורט באותו נספח א' (עמ' 26 לפרוטוקול מיום 22.1.02 שורה 15).נ

מכאן שמהמסמך נספח א' נמצאנו למדים, כי במסגרת העסקה להספקת סחורה למוסקבה - באמצעות ולדק - שילמה הנתבעת סכומי כסף לתובעת.ב

יצויין כי המסמך - על הפרטים הרשומים בו - לא נסתר.ו

לפיכך הצליחה התובעת להוכיח, כי סיפקה סחורה על פי הזמנת הנתבעת ובהתאם להוראותיה, וכי בתמורה קיבלה תשלום חלקי מידיי הנתבעת (גם אם הכתובת למסירת הסחורה הינה אצל ולדק ו / או עליון אינק – במוסקבה).נ


3. באשר לטענת הנתבעים כי תפקידם בעסקה התמצה בתיווך בלבד, הרי שטענה זו לא הוכחה כלל.ב

המדובר בטענה עובדתית, העומדת בסתירה למסמכים אשר הוצגו בפני בית המשפט, במיוחד נספח א' לתצהירו של מר וידר. הטענה עומדת בסתירה לעדותו של מר קפלן, המועסק כשכיר אצל הנתבעת, אשר העיד בנוגע לנהלי העבודה של הנתבעת, במיוחד בנוגע לאופן קשירת העיסקאות ואופן ביצוע התשלומים בכלל, והתייחס באופן ספציפי גם לעסקה נשוא כתב התביעה וביצוע התשלום עבורה.ו

מר שאול קפלן העיד על אופן ביצוע העסקאות, כאשר הנתבע הינו הגורם הנותן את ההוראות – מאיזה חשבון לשלם לספק, ואילו קפלן הינו איש הביצוע, הוא הגורם המבצע את ההוראות, כאשר שני הגורמים גם יחד, שניהם, פועלים במסגרת הנתבעת (עמ' 12 לפרוטוקול מיום 6.9.01 שורות 18 – 20 וכן עמ' 13 – 14).נ

עיון במסמכים אשר הוצגו בפני בית המשפט מגלה כי בכל המסמכים אשר התייחסו לעסקאות שבוצעו, לא היה קשר עם גורם מזמין אחר, אלא עם הנתבעת.ב

יתר על כן, ישנה הודאה מפורשת של הנתבע, לפיה לא התקבלו דמי תיווך בגין העסקה (עמ' 29 לפרוטוקול מיום 22.1.02 שורות 1 – 8).ו

בחינת מסגרת הפעילות של הנתבעים, כעולה מהמסמכים והעדויות, מביאה למסקנה כי לא הוכחה טענת התיווך, שכן מעבר לעצם העלאת הטענה, היא לא הוכחה ונותרה בסתמיותה.

סיכומו של דבר, לאחר בחינה מדוקדקת של חומר הראיות, שקילתו וביצוע האיזונים הנדרשים, מצאתי כי התובעת עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח כי הנתבעת היא שהזמינה את הסחורה, כי על הנתבעת מוטל הנטל לתשלום התמורה, ומשעל חשבון התמורה שולמה מקדמה ונותרה יתרת חוב בסך 20,602.80$, על הנתבעת עול הפירעון.נ

4. באשר לאחריות הנתבע לפרעון החוב:
לא הוכחה אחריותו האישית של הנתבע לפרעון החוב של הנתבעת לתובעת.ב
הוכח בפניי בעדויות כי כל פעילותו של הנתבע, על פי אופיה, היתה במסגרת תפקידו בנתבעת.ו

קל וחומר לא הוכיחה התובעת כי הנתבע התחייב באופן אישי, במסגרת העסקה הספציפית, בפני מנהלה המנוח של התובעת, לפרוע את חובות הנתבעת.נ

5. באשר לטענת התובעת לפיצוי מוסכם בגובה 15%, וריבית מצטברת בשיעור 12% לשנה, הרי שהתובעת לא הוכיחה הסכם בין הצדדים המתייחס לרכיבים אלה, גם לא הביאה ראיות מתאימות בנוגע לנוהג הנוהג בעסקאות דומות בין הצדדים ובכלל.ב

לסיכום:
הנתבעת, עליון טקסטיל וטכנולוגיה בע"מ, תשלם לתובעת Vegotex International N.V., סכום של 20,602.80$ בצירוף הפרשים כחוק (על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה תשכ"א – 1961) מיום הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל.ו
הנתבעת גם תישא בהוצאות התובעת ושכ"ט עו"ד, בסך כולל של 15,000 ₪ ובתוספת מע"מ.נ
התביעה נגד הנתבע – אהרון משה שרייבר – נדחית.ב

נמצאו 100 נושאים רלוונטיים נוספים

1. חריגים לחסינות עובדי מדינה
2. השגה על דמי היתר בגין מגרשים
3. ידועה בציבור 3 שנים לפני הפטירה
4. שבר ביד במהלך הלידה
5. זיכוי מעבירת מהירות
6. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות
7. תביעה לאכיפת הסכם בע''פ
8. פיצוי על אי ניצול ימי מחלה
9. בקשה לעיון חוזר בתנאי ערובה
10. ימי פגרה בבקשה לביטול פסק בוררות
11. מוות עקב נפילה מסוס
12. שחרור מסתנן ממשמורת
13. מוות מהתקף לב בעבודה
14. סילוק התביעה על הסף בהעדר סמכות עניינית
15. תיקון רישום מקרקעין
16. תביעה בגין ריצוף דירה
17. תביעת פיצויים בגין כליאת שווא
18. הכחשת עסקה
19. תביעה נגד יועץ מס
20. תביעה בגין הזמנת דלת
21. הפקעת קרקע חקלאית
22. ערעור מעסיק על גובה פיצויי פיטורים
23. הארכת מעצר על החזקת סמים
24. פסק דין על דרך הפשרה
25. ערעור שכנגד בית הדין לעבודה
26. תביעה אישית נגד בעל מניות בבית דין לעבודה
27. פיטורי התייעלות בעירייה
28. ביטוח גניבת ספינה
29. תביעה לביטול עיקול על חשבון בנק
30. מינוי רואה חשבון חוקר ע''י בית המשפט
31. טריקת דלת על אצבע - תאונת דרכים
32. הפרת חוזה עבודה לפני תחילת העבודה
33. בקשה להחזיר עובד לעבודה
34. תשלום בשחור לעורך דין
35. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בזק
36. זכות הציבור לדעת את תנאי הפרישה של עובדי מדינה
37. בדיקה בטחונית במזוודות בנתב''ג
38. גוש 3650 רחובות
39. נטישת דירה שכורה ללא הודעה מוקדמת
40. בקשה ליישוב סכסוך קיבוצי באמצעות בוררות
41. הלנת שכר לנבחר ציבור
42. הצמדה בבית משותף
43. פיצויים מוגברים בגין לשון הרע
44. מס ששולם בחסר
45. ביטול הסכם החלפת חלקות
46. התנייה חוזית על דיני חדלות פרעון
47. חבלה בכוונה מחמירה - שחרור ממעצר
48. ביטול פיטורי מנהל בית ספר
49. המשך חיוב כספי לאחר התנתקות מהכבלים
50. בריחת קונה רכב בלי לשלם
51. אישור חריגות בניה
52. סטייה מקביעת ביטוח לאומי
53. ניכוי הוצאות השקעה בנכס לאחר סיום תקופת השכירות
54. מעצר על החזקת הרואין
55. ערר על החלטת קצין התגמולים בעניין אובדן כושר עבודה
56. עיכוב ביצוע הליכי תביעה ייצוגית
57. חוק שוויון זכויות נכים
58. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות
59. גוש 10005 חדרה
60. הסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל
61. קובלנה נגד שופט
62. נפילה בגלל חבל שהיה על הרצפה
63. אפוטרופוס גירושין - מי אפוטרופוס קטין לאחר גירושים של ההורים
64. אימות חתימה על ייפוי כוח בקונסוליה
65. פגיעה מבור ביוב בחצר בית משותף
66. עיכוב ביצוע צו הפסקה
67. ערעור על גובה הפיצוי - מוות בתאונת דרכים
68. תאונה עם נהג מונית
69. בדיקת פוליגרף בבית משפט לתביעות קטנות
70. תאונת דרכים בגלל פנצ'ר בגלגל
71. כתב ויתור על סודיות רפואית - סירוב למסור מידע רפואי
72. רשלנות עורך דין בניסוח הסכם
73. כיב בתריסריון - תביעה נגד משרד הביטחון
74. פיצוי על רעש דיסקוטק
75. תביעה להפרשי קצבה לפי חוק שירות המדינה
76. אחריות חברת הביטוח של המזיק
77. אחריות נושא משרה בתאגיד על העסקת עובד זר
78. תזכיר תביעה
79. רישום פלילי של עד
80. פסק דין בסדר דין מהיר
81. המרת עיקול בערובה
82. פשרה בתביעה ייצוגית נגד בית חולים בילינסון
83. סעד כספי במסווה של סעד הצהרתי
84. פרשנות צוואה
85. רכב רפואי לנכי צה''ל
86. ניצול לרעה של מסך ההתאגדות
87. תקנות טיסות שכר - דחיית בקשה לדיון נוסף
88. אשפוז כפוי פלילי
89. אישור עירייה החכרת דירות
90. פסילת חוות דעת מומחה רפואי
91. התיישנות ביטול הסכם מכר מקרקעין
92. בקשה למינוי מומחה נוסף בבית הדין לעבודה
93. מעבר עובד מעיתון מעריב לעיתון ידיעות
94. בדיקת נישואים במסגרת הסדרת מעמד לבן זוג
95. הוצאת כספים על קניות ע''י החייב בפשיטת רגל
96. אי ציות להוראת שוטר ברמקול לעצור רכב
97. צוואה לא כשרה
98. עיקול צד ג' בגין חוב מזונות
99. תביעת שכר טרחת עורך דין
100. עתירה נגד העברת אסירים לבית סוהר אחר


תוכן עניינים

תאונות דרכים
תאונת אופנוע
דיני תעבורה
דריסת הולך רגל
מוות בתאונה
רשלנות רפואית
תאונות עבודה
תאונות ילדים
תאונה ברחוב
נזקי גוף
דיני בנקאות
רישוי עסקים
דיני מכרזים
תביעה ייצוגית
דיני מיסים
הוצאה לפועל

מוצרים פגומים
חומרים מסוכנים
תקיפה
תקיפת כלב
לשון הרע
נזקי רכוש
פוליסות ביטוח
פגיעה בעבודה
מחלות מקצוע
נכות כללית
הגנת הצרכן
ארנונה
קרן פנסיה
דיני שטרות
משפט פלילי
פשיטת רגל

קצבת ניידות
נפגעי איבה
נפגעי פוליו
נפגעי גזזת
דיני עבודה
דיני חוזים
משפט מסחרי
נדל"ן / מקרקעין
ליקויי בניה
ירושה צוואה
משרד הביטחון
נישואין - גירושין
דיני מזונות
הסכם ממון
משמורת קטינים
תכנון ובניה
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון