חוב לקבלן בפירוק

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה בגין חוב לחברה בפירוק / חוב לקבלן בפירוק:


1. התובעת היא חברה קבלנית בפרוק והיא הגישה תביעתה זו באמצעות המפרק הזמני, עו"ד ואנו, לתשלום עבור עבודות בניה שביצעה לטענתה עבור הנתבע וכן להחזר דמי ערבות בנקאית שחולטו ע"י הנתבע, הכל בסכום כולל12937של 646,816 ש"ח נכון ליום 31.3.95.


2. הטענות העובדתיות בכתב התביעה הן אלו:נ נ
א. הנתבע הזמין מהתובעת עבודות בניה במכון הטיהור במפרץ חיפה לפי הסכם שנחתם בין הצדדים ב14.2.94-.

ב. לצורך ביצוע העבודות נעזרה התובעת בקבלן משנה. היא החלה בביצוע העבודה והגישה חשבון חלקי ע"ס 115,000 ש"ח + מע"מ נכון למרץ 1994.
הנתבע אישר מתוך חשבון זה 96,256 ש"ח + מע"מ, אך לא שילם את הסכום.

ג. משנכנסה התובעת להליכי פרוק, פנה המפרק הזמני לנתבע והציע כי קבלן המשנה יסיים את העבודה בתנאי ההסכם המקורי וכן שהוא ימציא ערבות בנקאית תחת הערבות שהמציאה התובעת.

ד. הנתבע התעלם מההצעה והפסיק לשתף פעולה בביצוע ההסכם.
תחת זאת השלים את בצוע העבודה עם אותו קבלן משנה ישירות.

ה. ע"י אי פרעון החשבון החלקי גם בסכוםש אושר ע"י הנתבע כאמור נמנעה מהתובעת האפשרות לשלם לקבלן המשנה את הסך 96,256 ש"ח שהיתה חייבת לו ולכן זה לא המשיך בביצוע העבודה.

ו. ב25.5.94-, חילט הנתבע את הערבות בסך 195,000 ש"ח שלא כדין וללא יסוד.

ז. התביעה נחלקת לכן לשלושה ראשים:ב ב
1] החשבון החלקי שנכון ל31.3.95-, מגיע ל 135,060 ש"ח.
2] דמי הערבות שחולטו שנכון ל31.3.95-, מגיעים לסך 224,843 ש"ח.
3] אבדן הרווח הצפוי מביצוע ההסכם בסך 286,913 ש"ח.


3. הנתבע טען בהגנתו הטענות הבאות:ו ו
א. התובעת כלל לא החלה בביצוע העבודה לפי ההסכם ובכך הפרה את ההסכם מתחילתו כפי שיפורט עוד להלן.

ב. נכון הוא שבעקבות זאת התקשר הנתבע עם הקבלן האחר (שהתובעת טוענת כי מלכתחילה היה קבלן משנה שלה) לביצוע העבודה וחילטה את הערבות כדין.

ג. החשבון החלקי שאושר כן שולם אך לא לתובעת אלא לקבלן שביצע העבודה בפועל וזאת לפי בקשת התובעת עצמה במכתב מיום 20.3.94.

ד. התובעת הפרה את התחייבויותיה לפי ההסכם כבר מראשית הדרך לאחר שזכתה במכרז לביצוע העבודה וב7.3.94-, שלחה לה הנתבעת התראה למילוי התחייבותה להמציא חוזה חתום, ערבות בנקאית, פוליסת ביטוח ולו"ז מוסכם לביצוע העבודות. התובעת נדרשה להמציא האמור עד 9.3.94.


ה. אין זה נכון שהנתבע התעלם מהצעת התובעת להמשיך את בצוע ההסכם המקורי באמצעות קבלן המשנה.
הנתבע השיב ב 12.5.94, והודיע לתובעת כי בהתאם לס' 68 לחוזה שבין הצדדים ולאור זאת שהתובעת נכנסה להליכי פרוק, הוא, הנתבע, החליט "לתפוס את האתר ולמסור המשך ביצוע העבודה לקבלן כראות עיניו".

ו הערבות בסך 194,059 ש"ח אכן חולטה ב 12.5.94-, מפני שתוקפה עמד לפקוע ובפועל הנזקים שנגרמו לה עלו על סכום הערבות, שכן אלו מסתכמים ב 186,000 דולר לפי הפורט הבא:נ נ

1] מניעת רווח ממכירת מי קולחין מטוהרים - 26,000 דולר.
2] תוספת התייקרות - 33,700 דולר.
3] תוספת הוצאות חגורה,פקוח ובקרה - 126,300 דולר.

הנתבע צירף לכתב הגנתו חוות דעת מומחה, מר אברהם סנדובסקי, בענין הנזקים הנטענים.4. בישיבה מיום 11.9.97, הצעתי לצדדים להסכים כי התביעה תוכרע על דרך ס' 79 א' לחוק בתי המשפט, כאשר ההנחה הכללית היא שביהמ"ש בבואו לפסוק לפי ס' 79 א', "יראה נגד עיניו את גובה סכום הערבות שחולטה מחד, ואת הנזקים כעולים מחוות הדעת מאידך" (ראה ע' 9 לפר').
בהביאי הצעה זו בפני הצדדים, רמזתי כי לדעתי הנושא היחידי הטעון
בירור והכרעה הוא אם אכן נגרמו לנתבע נזקים ע"י התובעת ואם אכן נגרמו, מה גובהם, על מנת שאם יתברר כי גובהם נמוך מסכום הערבות, יחוייב הנתבע להחזיר ההפרש, ביתר פרטי תביעת התובעת לא ראיתי ממש.5. ב"כ הנתבע הסכים להצעת ביהמ"ש וגם ב"כ התובעת הסכים לה, ובלבד שיאופשר לו להגיש חוות דעת נגדית ולחקור את המומחה של הנתבע.
אישרתי איפוא הסכמה זו של הצדדים בהחלטתי מיום 11.9.97.


6. בסופו של דבר לא הגישה התובעת חוות דעת מומחה משלה, היא הסתפקה
בחקירת המומחה מטעם הנתבע ולאחר מכן סיכמו הצדדים את טענותיהם בכתב ופס"ד זה ניתן כאמור על דרך ס' 79 א' לחוק בתי המשפט לאחר עיון בסיכומים אלו והעולה מהן.


7. אני מחייב את הנתבע להשיב לתובעת 75% מדמי הערבות שחולטו כאמור בסעיף 3 ו' לעיל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום החילוט עד ליום ההשגה.

עוד מחייב אני את הנתבע לשלם לתובעת מחצית מאגרת התביעה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום תשלום האגרה עד ליום ההחזרה ועוד סך 10,000 ש"ח + מע"מ כדין כשכ"ט עו"ד.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קבלן לא רשום

 2. ערר רשם הקבלנים

 3. העסקת קבלן עצמאי

 4. הסכם עם קבלן שלד

 5. חוב לקבלן בפירוק

 6. לשון הרע נגד קבלן

 7. רישיון קבלן שירות

 8. תשלום לקבלן פיתוח

 9. ביטול חוזה עם קבלן

 10. מחיקה מפנקס הקבלנים

 11. רטיבות בדירה מקבלן

 12. זכות עיכבון של קבלן

 13. הסכם לרישום קבלנים

 14. חוזה עם קבלן בפירוק

 15. החזר תשלום יתר לקבלן

 16. זכות התיקון של הקבלן

 17. השוואת תנאי עובדי קבלן

 18. העלמת מס של קבלן בניין

 19. פירוק שותפות בין קבלנים

 20. עורך דין רכישת דירה מקבלן

 21. תביעה של קונים נגד קבלן

 22. עובד שכיר או קבלן עצמאי

 23. איחור במסירת דירה מקבלן

 24. בקשה לרישיון קבלן שירות

 25. יחסי עובד מעביד קבלן משנה

 26. קבלן משנה יחסי עובד מעביד

 27. עובד מדינה או קבלן עצמאי

 28. עורך דין קניית דירה מקבלן

 29. תאונת עבודה של קבלן עצמאי

 30. הסכם עם קבלן כפוף למשכנתא

 31. תביעה לפי חוק חוזה קבלנות

 32. ערר על רישום בפנקס הקבלנים

 33. יחסי עובד מעביד קבלן עצמאי

 34. פיצוי מקבלן בגין אי נוחות

 35. התקנת תשתית גז ע''י הקבלן

 36. ליקויים בדירה מקבלן בחולון

 37. יחסי קבלן עצמאי מזמין עבודה

 38. תביעה נגד קבלן - דירה חדשה

 39. רישום קבלנים - עתירה לבג''צ

 40. בקשה לקבלת רישיון קבלן שירות

 41. סכסוך עם קבלן משנה - בוררות

 42. אישור מהבנק לקבלן למכירת דירה

 43. יחסי קבלן לקוח או עובד מעביד

 44. בעיות בריצוף בדירה חדשה מקבלן

 45. סתימה בצנרת בדירה חדשה מקבלן

 46. חשבוניות מס פיקטיביות של קבלן

 47. נטישת קבלן משנה באמצע העבודה

 48. טענת ביצוע עבודה רשלנית של קבלן

 49. תביעה של קבלן עבודות אלומיניום

 50. חשבוניות קבלן שיפוצים לא רשום

 51. הודעת מזמין לקבלן על פגם בעבודה

 52. גמלאות שירות המדינה לעובדי קבלן

 53. תאונת עבודה באתר בניה - רשלנות קבלנים

 54. סכסוך בין מזמין עבודה לבין קבלן

 55. ביטול זכרון דברים עם קבלן בניה

 56. רכישת מחסן מקבלן - שינויים בגודל

 57. דירה מקבלן שלא נרשמה על שם הקונים

 58. פיצוי מקבלן על אי התקנת קו טלפון

 59. זכויות קבלן עצמאי שעובד לפי עמלות

 60. מסירת דירה לא ראויה למגורים מקבלן

 61. הקשר בין בנק מלווה לבין קבלני משנה

 62. פיטורי עובד קבלן סמוך לפני 9 חודשים

 63. תביעה נגד קבלן במסגרת תביעות קטנות

 64. תביעה כספית לתשלום קבלן לקבלן משנה

 65. ביטול צ'ק לקבלן עקב אי השלמת העבודה

 66. קרבה משפחתית לקבלן בעסקת קומבינציה

 67. איחור במסירת דירה מקבלן של 5 חודשים

 68. קבלן פושט רגל - סכסוך על מקומות חניה

 69. אי תשלום שכר לקבלן ע''י מזמין העבודה

 70. קבלת דירה מקבלן ללא חיבור לחשמל ומים

 71. יחסי עובד מעביד קבלן עצמאי פועלי בניין

 72. תביעה נגד קבלן בגין אי אספקת מחסן בדירה

 73. איחור במסירת דירה מקבלן בעסקת קומבינציה

 74. פיצויי פיטורים לעובד קבלן בחילופי מעבידים

 75. תביעת רוכשי דירות נגד הקבלן בתביעות קטנות

 76. פיצוי בגין הפרת הסכם לביצוע עבודות קבלנות

 77. אחריות בנק מלווה עקב קשיים כלכליים של הקבלן

 78. כישלון עסקת קומבינציה בגלל קשיים כלכליים של הקבלן

 79. דחיית מועד תשלום חובות קבלנים עבור החזר הוצאות פיתוח

 80. הסכמה חוזית עם קבלן הכוללת הסכמה לביצוע דבר שהוא מעבר לנדרש

 81. תביעה בגין נזקי הוצאות מימון לחברה הקבלנית כתוצאה מעיכובים בתשלום

 82. תשלום לקבלן משנה כאשר לא נערך הסכם בכתב ואף לא הוצאה הזמנת עבודה

 83. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון