תשלום מביטוח לאומי על ירידה בשמיעה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תשלום מביטוח לאומי על ירידה בשמיעה:

1. לפנינו תביעה להכיר בליקוי השמיעה ממנה סובל התובע כתאונת עבודה ולשלם לו דמי פגיעה בגין הירידה בשמיעה.
עובדות המקרה נקבעו בהחלטה מיום 14.12.99 בה מונה ד"ר ברקו לשמש מומחה של
בית הדין וליתן חוו"ד באשר לקשר הסיבתי הרפואי בתביעה הנדונה.2. עובדות המקרה כפי שנקבעו בהחלטה הן כדלקמן:
התובע עובד במפעל עשות אשקלון. במהלך התקופה שמחודש נובמבר 85 ועד אוגוסט 93
עבד בין היתר בחדר חישול, שם עוצמת הרעש שנמדדה הינה 101.6 דציבלים. התובע עבד
45 שעות בשבוע. מעת לעת הועבר התובע לעבוד במחלקות אחרות במפעל בהם לא נמדד
רעש מזיק. להערכתו, בתקופה הנ"ל (משנת 85 עד שנת 93), היה כשני שליש מהזמן בחדר
חישול ואילו יתרת הזמן במחלקות האחרות. משנת 93 הוא אינו חשוף בעבודתו לרעש
מזיק. התובע מתלונן על צפצופים באוזניים וירידה בשמיעה.

3. המומחה התבקש להשיב על השאלות הבאות:

א. האם קיים קשר סיבתי רפואי בין העבודה, אותה ביצע התובע, כמתואר לעיל,
לבין ליקוי השמיעה ממנו הוא סובל כיום?

ב. האם ליקויי השמיעה מהם סובל התובע, הם בגדר "מחלת מקצוע"?

ג. האם ניתן לומר שליקויי השמיעה מהם סובל התובע, התפתחו על רקע של
"פגיעות זעירות מצטברות" בעלות אופי בלתי הפיך שהצטברותן גרמה לליקויי
השמיעה מהם סובל התובע- בהתאם "להילכת המיקרוטראומה"?

ד. במידה והמצב הקיים נגרם גם בגין תהליך תחלואתי טבעי וגם בגין פגיעות
זעירות באופן בלתי הפיך (מיקרו-טראומה) מה מידת ההשפעה שהיתה לכל אחד
מהגורמים על המצב הקיים?

4. חוות דעתו של המומחה התקבלה ביום 7.3.00. לצדדים הודע ביום 12.3.00 כי הם רשאיים לשאול שאלות הבהרה ואם לא כן לסכם בכתב.
ב"כ התובע הגיש שאלות הבהרה ביום 29.3.00 ואלה הועברו למומחה שהשיב עליהם ביום 23.7.00.
ב"כ הנתבע הגישה סיכומיה בכתב ביום 27.9.00. התובע לא הגיש סיכומים.נ


5. מחוות הדעת של המומחה עולה כדלקמן:
מר עטיה נחשף בין השנים 1985-1993 למפלסי רעש מזיקים. מתלונן על ליקוי שמיעה
וטינטון (טינטון-תלונה ראשונה ב-1991). בדיקת סקר מ-1981, מועד קבלתו לעבודה,
מראה שמיעה שמורה בתדירויות הדיבור וירידה בשמיעה בתדירויות הגבוהות. בדיקות
שמיעה עוקבות בתאריכים שונים, עד 1998, מראות שבמשך השנים שמיעתו, לפחות
בתדירויות הדיבור, לא החמירה. במספר בדיקות שמיעה, כולל האחרונה, הופיעו
בתדירויות הגבוהות שקעים אופייניים לפגיעת רעש לשמיעה. כלומר, שמיעתו של מר
עטיה בתדירויות הדיבור לא נפגעה אלא רק בתדירויות הגבוהות וזה, כנראה, היווה
טריגר להופעת הטינטון.ב


6. בתשובותיו לשאלות ביה"ד אומר המומחה:

א. קיים קשר סיבתי רפואי בין העבודה, אותה ביצע התובע, לבין ליקוי השמיעה ובעיקר הטינטון ממנו סובל כיום.ו

ב. לגבי ליקוי השמיעה - זה עומד בהגדרה של "מחלת מקצוע", אך ללא פגיעה בתדירויות הדיבור. הטינטון הנובע ממנו הוא העיקר.נ

ג. פעלה כאן, חלקית, "הילכת המיקרו-טראומה".ב

ד. פעל כאן גם תהליך תחלואי רגיל, שכן ליקוי שמיעה מסויים היה כבר קודם ולמעשה ההחמרה בשמיעה, עקב חשיפתו לרעש, הייתה מזערית. העיקר מבחינת השינוי במצבו - הופעת הטינטון, כלומר, חשיפתו לרעש הביאה להופעת הטינטון.

7. שאלות ההבהרה שהועברו למומחה היו כדלקמן:

א. אבקש לתאר את ההחמרה - השוני בעקומות מול השמיעה - משנת 1981 מול
1998?

ב. האם קיימת ירידה נוספת בשמיעה במהלך עבודתו משנת 1981 ועד היום?

ג. אם אין ירידה נוספת בשמיעה - מדוע אתה מייחס את הטינטון עליו טוען התובע
לעובדה זו ולא למצבו הקודם?
8. לשאלות ההבהרה ענה המומחה כדלקמן:

א. ב-5.3.81 בוצעה בדיקת סקר שמיעתי. בבדיקה זו השמיעה היתה בתדירויות
הדיבור. בתדירות 4000 ליקוי שמיעתי של 25 דציבל באוזן אחת ו-40 דציבל
באוזן השנייה, בתדירות 8000 ליקוי שמיעה של 60 דציבל ב-2 האוזניים.

ב. ב-20.5.98 בוצעה בדיקת שמיעה מלאה. בבדיקה זו נמצא ליקוי שמיעה עצבי ב-2
האוזניים, מעט יותר משמאל (יתכן וגם בבדיקה קודמת האוזן השמאלית היתה
יותר פגועה בתדירות 4000). תדירויות הדיבור עדיין שמורות ב-2 האוזניים,
אולם מופיע "שקע" אופייני לפגיעת רעש, שלא היה קיים בבדיקת הסקר ב-1981,
והשמיעה בתדירות 4000, שהיא התדירות העיקרית הנפגעת מרעש יורדת באוזן
אחת ל-50 דציבל ובשנייה ל-80 דציבל. קיימת החמרה גם בתדירויות 6000-8000
ב-2 האוזניים.

מכאן שקיימת החמרה בשמיעתו מ-1981 ועד היום, עם הופעת "שקע" טיפוסי
לפגיעת רעש. ההחמרה בשמיעה מתבטאת רק בתדירויות הגבוהות.

במקרים בהם החולה מתלונן על טינטון וישנה תשתית שמיעתית להוכחת
טענותיו, ובמקרה שלפנינו ישנה החמרה בתשתית השמיעתית, יש לקבל את
תלונתו על טינטון כפי שהיא, שכן טינטון היא תלונה סובייקטיבית ואין כל דרך
או מבחן אובייקטיבי היכול להוכיח או לשלול את תלונת החולה.9. בסיכומיה טענה ב"כ התובע כי אין להכיר בירידה הקלה בשמיעה כ"מחלת מקצוע"
מאחר וזו לא הביאה לירידה בכושר השמיעה בתדירות הדיבור. בהתאם לתקנה 7
לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) תשי"ד-1954, אין להכיר בירידה
בשמיעה כמחלת מקצוע כאשר אין פגיעה בתדירות הדיבור. במקרה דנן אין פגיעה כזו
ולכן אין להכיר לנוכח תקנה זו בהחמרה בשמיעה עקב חשיפה לרעש כתאונת עבודה.
אכן צודקת בעניין זה ב"כ הנתבע. התקנות בעניין זה הינן ברורות וחד משמעיות.
נקבע בהן שרק כאשר יש ירידה בשמיעה בתדירות הדיבור, ניתן להכיר בכך כמחלת
מקצוע , לפיכך, לא ניתן להכיר במקרה דידן כמחלת מקצוע.

10. חרף האמור לא נכון לומר כי התקנה הנ"ל חלה בסוגיית המיקרו-טראומה.
במקרה דידן אכן ישנה ירידה קלה בשמיעה וירידה כזו אכן יכולה להחשב לתאונת עבודה
עפ"י עקרון המיקרו-טראומה אף אם לא מדובר בירידה בשמיעה בתדירות הדיבור.
יתר על כן אף עניין הטינטון אינו כפוף לתקנה הנ"ל ויכול להיגרם עת חלה פגיעה
בשמיעה כפי שציין בצדק המומחה. אף בעניין זה מקובלת עלינו חוו"ד המומחה.

11. בכפוף לאמור לעיל בסעיף 9 מקובלת עלינו חוו"ד המומחה ולפיה חלה החמרה במצב
שמיעת התובע בעקבות הרעש המזיק אליו היה חשוף, הן בהתאם לעיקרון המיקרו-
טראומה והן לעניין הטינטון. יש כמובן לזכור כי עת התקבל התובע לעבודה בשנת 1981
נמצא שהוא סובל מליקוי שמיעה. לנוכח זאת יהיה מקום לערוך חשבון עובר ושב
כמקובל.

12. סוף דבר - אנו מכירים איפוא בכך שבמקרה זה ארעה לתובע תאונת עבודה עפ"י עיקרון
המיקרו-טראומה שגרמה להחמרה קלה מאד בשמיעתו וגרמה לטינטון ממנו הוא סובל.
שיעור הנכות שיש לקבוע בגין זאת יעשה ע"י הוועדות המוסמכות לכך.

13. הנתבע ישלם הוצאות משפט בסך 750 ₪.

נמצאו 100 נושאים רלוונטיים נוספים

1. חיוב אישי של בעל מניות תשלום שכר לעובד
2. הפרת הבטחה שלטונית לקיבוץ
3. נזקי רכוש לרכב עקב עבודות בכביש
4. זכאות מתווך לדמי תיווך
5. חבלה אקסונלית מפושטת בתאונה
6. הערה על אי התאמה תקנה 29
7. הפרעות שמיעה בצבא
8. רשות בלתי הדירה
9. אי הפעלת מונה במונית
10. הפקעת קרקעות בכפר ערבי
11. חוק נכסי נפקדים - מה מטרתו
12. שווי הנכס לצורך מס שבח
13. אי קיום פסק דין של המפקחת על המקרקעין
14. סעד זמני שמירה על המצב הקיים
15. ועדת עררים לילד נכה
16. העדר ראיות לכאורה
17. צירוף שותף לחשבון הבנק לפני פטירה
18. ליקויי בניה במעלה אדומים
19. נפילה בהחלקה על הקרח
20. פדיון ימי מחלה לעובדי מדינה
21. כתב ויתור על תביעות
22. כאבי ברכיים ללא ממצא פתולוגי
23. חובת מתווך להוציא נסח טאבו
24. קבלת מעמד פליט בישראל
25. דחיית בקשה להפקדת ערובה
26. ביטול תוקף תכנית מתאר מקומית
27. תאונת עבודה עם מקדחה
28. ערעור על הארכת אשפוז כפוי
29. שוהה בלתי חוקי 10 שנים בארץ
30. הוצאות דין וטורח
31. העברת כספי מימוש שעבוד לקופת הפירוק
32. ערעור על הרשעה בחבלה בנסיבות מחמירות
33. קיום דיון בהעדר התובע
34. היתר בניה למבנה
35. הדרכת עובד הרמת משקל
36. ניתוב אוניות בנמל
37. תביעה נגד רואה חשבון
38. הפסקת קצבת ניידות מביטוח לאומי
39. עתירה נגד הרחקת תלמיד מבית הספר
40. מס שבח על מכירת זכות חכירה ל-3 שנים
41. החזרת סכומים ששולמו ביתר - תביעת חברת ביטוח נגד המל''ל
42. פציעה בגדנ''ע
43. ביטול מינוי לתפקיד מבקר העירייה
44. אמנת האג ערובה
45. תפיסת החזקה בדירה ע''י המשכיר
46. בוררות בנושא פיטורים של עובד
47. גירוש עובד זר מסין
48. בקשה לצו מניעה זמני ללא הגשת תביעה עיקרית
49. הזכות לדיור ציבורי
50. שחרור עובד זר סיני ממעצר
51. פיצויים על ניתוק מהאינטרנט במשרד
52. הלכת השיתוף דירת מגורים
53. פינוי פולש מקרקע בבעלות המדינה
54. גובה פיצויים על תאונת דרכים קשה עם אופנוע
55. תוספת תלויים נכות כללית על ילדים מנישואים שניים
56. טענת מסירה על תנאי וטענת פרעתי
57. תביעת שחקן כדורגל לקבלת מענק ניצחון
58. מאזן הנוחות עיקול זמני
59. ביטוח ציוד צילום מקצועי מפני גניבה
60. דמי אבטלה בחגים
61. ביטוח נהג מתחת לגיל 24 תאונת דרכים
62. שחרור ממעצר על מכירת סמים לשוטר סמוי
63. תביעה בגין תיקון שמשות לרכב
64. דריסת ילד בן שנתיים
65. פריצה לחנות בגדים
66. שטר ביטחון שכירות חנות
67. שמירת הריון בגלל כאבי גב תחתון
68. תעוקת לב בעבודה
69. שכר ראוי עבור שימוש בנכס
70. תאונת דרכים אדם בן שבעים
71. סעיף 45 לתקנות סדר הדין האזרחי
72. מעשים מגונים בילדים של מורה פרטי
73. תאונה בליגה למקומות עבודה
74. הגשת כתבי בי דין בפקס
75. פציעה קשה בקרסול
76. פסק דין פוליטי
77. סעיפי חוק בכתב התביעה בבית הדין לעבודה
78. היתר להובלת חומרים מסוכנים
79. חובת הזהירות של עורך דין
80. ביטול אישור תוספת אחוזי בניה
81. תביעה אזרחית על הריגה
82. אותות המרמה
83. ערעור על זיכוי הנאשם - נסיעה באור אדום
84. שימוש חורג לגן ילדים
85. ביטול עיקול זמני על מקרקעין
86. פיצויים בגין הפרת הבטחת נישואין
87. הגדלת שטח לחיוב ארנונה
88. סיכונים בצנתור לב
89. מהימנות ראיות לכאורה
90. פגיעה בעמוד השדרה מיקרוטראומה
91. הפרת תנאי מעצר בית
92. פוליגרף לבדיקת עדות שקר
93. גוש 3640 נס ציונה
94. הובלת ביצים
95. גובה דמי שכירות של דייר מוגן בעסק
96. ליקויי בניה בשכונת תלפיות מזרח בירושלים
97. אשם תורם בדיני ביטוח
98. פטור מאגרת בית משפט
99. תביעה נגד הוט בתביעות קטנות
100. עבירות מין במשפחה בקיבוץ


תוכן עניינים

תאונות דרכים
תאונת אופנוע
דיני תעבורה
דריסת הולך רגל
מוות בתאונה
רשלנות רפואית
תאונות עבודה
תאונות ילדים
תאונה ברחוב
נזקי גוף
דיני בנקאות
רישוי עסקים
דיני מכרזים
תביעה ייצוגית
דיני מיסים
הוצאה לפועל

מוצרים פגומים
חומרים מסוכנים
תקיפה
תקיפת כלב
לשון הרע
נזקי רכוש
פוליסות ביטוח
פגיעה בעבודה
מחלות מקצוע
נכות כללית
הגנת הצרכן
ארנונה
קרן פנסיה
דיני שטרות
משפט פלילי
פשיטת רגל

קצבת ניידות
נפגעי איבה
נפגעי פוליו
נפגעי גזזת
דיני עבודה
דיני חוזים
משפט מסחרי
נדל"ן / מקרקעין
ליקויי בניה
ירושה צוואה
משרד הביטחון
נישואין - גירושין
דיני מזונות
הסכם ממון
משמורת קטינים
תכנון ובניה
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון