הכרה כידועים בציבור בביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הכרה כידועים בציבור בביטוח לאומי:

1. ראשיתו של ההליך, בתביעה שהגישה התובעת בה עתרה כי יקבע שהיא ומר X הינם בגדר ידועים בציבור וכן צו שמונע מהמוסד לביטוח לאומי לגבות ממנה תשלום כלשהו בגין חוב נטען בדמי ביטוח.

2. במקביל לכתב התביעה, הוגשה בקשה למתן סעד זמני שעניינו הליכי הגבייה שנקט המל"ל.
על פי החלטת בית הדין מיום 12.1.09, הליכי הגביה עוכבו עד למתן פסק הדין.

3. לכתב התביעה צורף תצהיר משותף של התובעת ושל מר X, מיום 13.1.02, בו הצהירו כי הם חיים כבני זוג במשותף, בדירת מגורים אחת, מזה כ-18 שנה.
תצהיר נוסף של התובעת, צורף לבקשה למתן סעד זמני.

4. בישיבת 14.4.10 הודיע ב"כ התובעת כי התובעת עברה אירוע מוחי ולכן לא תוכל להעיד.
עוד נטען שבן זוגה של התובעת נמצא בחו"ל ולא יתייצב להיחקר על תצהירו.

5. לאחר שהתאפשר לב"כ התובעת לבחון מסמכים שונים שביקש המל"ל להגיש לתיק בית הדין, הגיש שני תצהירים של מר בן אבו דור גד ושל מר אלברט סבג.
העדים נחקרו בישיבת 31.10.10.

6. לאחר מכן צורפו מסמכים נוספים מטעם התובעת וכן הוגשו סיכומים בכתב.

7. לאחר עיון בחומר שהוגש ושמיעת העדים, להלן פסק הדין.

8. הסוגיה שבמחלוקת היא היות התובעת ומר X, בני זוג ידועים בציבור, כהגדרת מונח זה בחוק הביטוח הלאומי.

9. התובעת לא העידה בפנינו.
בתצהירה נאמר שהיא ומר X חיים ביחד, תחת קורת גג אחת, במשך כ-18 שנה.
משהתצהיר נחתם בשנת 2002, מדובר על תקופה שמתחילה בשנת 1984.

10. משלא התאפשר לחקור את התובעת, עומדים בפנינו המסמכים שהוגשו לתיק.
נבחן את המסמכים והאם יש בהם כדי להעיד על מגורים תחת קורת גג אחת, וכן תלות כלכלית, תנאים הנדרשים להכרה בפני זוג כידועים בציבור.

11. מטעם התובעת הוגש אישור ממשרד האוצר אגף מכס ומע"מ מיום 20.6.04, לפיו מותר למר X לנהוג ברכב שבבעלות התובעת, משהוכח להנחת דעת משרד האוצר, כי השניים הינם ידועים בציבור.

12. נ/2, חקירת התובעת על ידי חוקר המל"ל מיום 20.8.08.
בחקירה סיפר שעלתה לארץ בשנת 2001, תקופת מה לאחר שX הגיע לארץ. השניים גרו במשך כ-6 שנים ברחוב המפרץ 7 בראשון לציון ואח"כ כשנה וחצי ברחוב חיל התותחנים.
על פי דבריה, X נמצא בחו"ל מזה כ-8 חודשים, היא נסעה לבקרו מספר פעמים ובכוונתה לנסוע פעם נוספת.
התובעת מסרה לחוקר שX השאיר לה כסף לשלם מיסים, כי לשניים חשבון בנק משותף, כי X עובד כיום במיאמי.
התובעת הציגה לחוקר תמונות. כן הציגה ציוד של X.

13. נ/1, שאלון לקביעת תושבות של מר X, מיום 31.5.01, בו ציין כי הוא "רווק", אף שבשאלון יש רובריקה מפורשת לידועים בציבור.
בשאלון יש סעיפים מפורשים לעניין יציאה מהארץ של בן הזוג והאם יש לבן הזוג אזרחות זרה.
מר X מילא "לא" על השאלה האם בן הזוג נסע איתו לחו"ל.
את כל הסעיפים האחרים העוסקים בבן זוג, לא מילא כלל.
בסעיף ג(2) לשאלון, העוסק במפורש בבן זוג, ציין שהוא רווק.
כן ציין שהוא חי אצל אחיו.

14. נ/3 – טופס כניסות ויציאות מהארץ של X.
מהטופס עולה שנכנס באפריל 2003 ונסע לחו"ל במהלך שנת 2003 שלוש פעמים ובמהלך 2003 גם כן שלוש פעמים.

15. לסיכומי התובעת צורף חשבון "ברק 013" מחודש 2/08, ע"ש X בכתובת חיל התותחנים 26.

16. כן צורף פירוט שיחות לחו"ל ממספר הטלפון ע"ש "X", בחודשים 7/07 ו-8/07.

17. מסמך נוסף שצורף הוא אישור פרטי חשבון בנק, בו מופיעים בעלי החשבון התובעת ומר X.
תאריך פתיחת החשבון – 24.7.05.

18. טופס ביטוח מקיף לרכב, בו מצוין שבעלי הרשות לנהוג ברכב הם התובעת ומר X.

19. תמונות רבות בהם מצולמים התובעת ומר X וכן אנשים נוספים.

20. העד דוד גד בן אבו הצהיר כי הוא מכיר את התובעת ואת מר X מזה 20 שנה ויודע שהם גרים ביחד כבני זוג. לדבריו, חשב שהשניים נשואים זה לזה, עד ששמע מעורך הדין שאינם נשואים.

21. בחקירה נגדית העיד שהכיר את בני הזוג במשך כ-20 שנה, כשהם באו לארץ לבקר את אימו החולה של X, כי התארח אצלם בראשון לציון כמעט בכל שבת.
לדברי העד, אינו בקשר עם התובעת מזה שנתיים שלוש (העדות נמסרה ביום 31.10.10).

22. העד אלברט סבג הצהיר אף הוא שהוא מכיר את בני הזוג במשך שנים רבות וכי הוא כמו גם שאר הציבור, ראו בהם כבני זוג.
מחקירת העד עלה שהעד לא ידע האם בני הזוג היו נשואים, האם ניהלו משק בית משותף, האם היו בעלי חשבון בנק משותף וכיוצ"ב.

23. סיכום חומר הראיות שהוצג לעיל, מעלה אלה:
בעת שמר X מילא את שאלון התושב החוזר, בשנת 2001, כתב במפורש שאין לו בת זוג.
מר X לא הגיע למתן עדות בתיק זה, אף שלא היתה מניעה כלשהי להעידו.
העובדה שהוא מתגורר בחו"ל דרך קבע, אינה מהווה הצדקה לאי מסירת עדות, במיוחד לאור האמצעים הטכנולוגיים המאפשרים מסירת עדות במקום מושבו.
לא הוגשה כל בקשה בעניין זה ולא ניתנה כל סיבה מוצדקת לכך שמר X לא מסר תצהיר ולא העיד בפנינו.

24. לא הובאה עדות בכתב למערכת היחסים בין התובעת למר X, לפני שנת 2001, למעט העובדה שהכירו האחד את השני.
המסמך היחיד מאותו מועד הוא טופס הדיווח לביטוח לאומי, שבו הצהיר על עצמו מר X כרווק, ללא בת זוג.

25. מטעם זה, לא נוכל לקבוע כי התובעת ומר X הן בבחינת בני זוג "ידועים בציבור", קודם שהגיעו לישראל בשנת 2001.
יתכן שהכירו אחד את השני, יתכן שהיו ביניהם קשרים כאלה או אחרים, אך לא הוכיחו שהיו בגדר בני זוג.

26. בהתייחס לתקופה משנת 2001 ואילך, הובהר שמר X הגיע לישראל בחודש אפריל 2001 וגר אצל אחיו במשך מספר חודשים.
התובעת הגיעה מספר חודשים אחריו, אף היא בשנת 2001.
בשנת 2002 חתמו השניים על תצהיר בו העידו שהם ידועים בציבור.

27. הובאו תימוכין לכך שהשניים חיו ביחד, כבני זוג, במהלך השנים 2005, 2007 ועוד.
כך הוכח באישור משרד האוצר לפיו מר X הינו בגדר ידוע בציבור של התובעת ולכן רשאי לנהוג ברכב שבבעלותה.
כך לעניין חשבוניות טלפון וחשבון בנק משותף משנת 2005.
בביתה של התובעת, שם נחקרה על ידי חוקר המל"ל, נמצאו חפצים של מר X, זאת כפי שעולה מדו"ח החוקר.
עוד ובנוסף, העידו שני העדים שהיו בבית בני הזוג והכירו אותם כבני זוג. עדותם לא נסתרה.

28. על פי מכתב המל"ל מיום 31.1.08 (נספח ג' לכתב התביעה), החוב של התובעת צמח משנת 2002.

29. מצאנו שהתובעת הרימה את הנטל המוטל עליה וכי אף שלא העידה בפנינו, הרי שהוכיחה שיש לראות בה ובמר X בגדר ידועים בציבור, משנת 2002, כפי שכתבו בתצהיר שהוגש למשרד הפנים.

30. סוף דבר, תביעת התובעת מתקבלת.
התובעת ומר X היו בבחינת ידועים בציבור משנת 2002 לפחות, כמשמעות מונח זה בחוק הביטוח הלאומי.

21. אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ידועים בציבור

 2. ידועים בציבור - הלכת השיתוף

 3. אלימות נגד ידועה בציבור

 4. קצבת שאירים ידועה בציבור

 5. פינוי ידועה בציבור מדירה

 6. הכרה בגרושה כידועה בציבור

 7. קצבת שארים לידועה בציבור

 8. מגורים משותפים כראיה לידועים בציבור

 9. היסודות להוכחת קשר של ידועים בציבור

 10. תביעה להכרה כידועה בציבור

 11. זכויות ידועה בציבור בירושה

 12. פנסיית שארים לידועה בציבור

 13. ידועים בציבור שלא גרים ביחד

 14. פסק דין הצהרתי ידועה בציבור

 15. ידועה בציבור שבן זוגה נפטר

 16. ידועה בציבור של עובד הסתדרות

 17. מזונות לידועה בציבור לפי הסכם

 18. ידועה בציבור 3 שנים לפני הפטירה

 19. ידועה בציבור של דייר מוגן שנפטר

 20. ידועים בציבור פסק דין הצהרתי זכויות בדירה

 21. הכרה כידועים בציבור בביטוח לאומי

 22. זכויות ידועה בציבור לחצי מהירושה

 23. המרצת פתיחה להכריז על ידועה בציבור

 24. תביעה לקצבת שאירים של ידועה בציבור

 25. זכויות ידועה בציבור של חייל שנהרג

 26. הגדרת ידועה בציבור בתקנון קרן פנסיה

 27. האם ידועה בציבור זכאית לקצבת שארים ?

 28. צו מניעה נגד כניסה לדירה ידועה בציבור

 29. מזונות שיקומיים (זמניים) לידועה בציבור

 30. ידועה בציבור של משרת משרד הביטחון שנפטר

 31. שוהה בלתי חוקי מאפריקה - ידועים בציבור

 32. פנסיית שאירים מחברת מבטחים כידועה בציבור

 33. זכאות ידועה בציבור לקצבת שאירים קרן פנסיה

 34. זכויות פנסיה לידועה בציבור לאחר פטירת בן הזוג

 35. זכויות ידועה בציבור לקבלת פיצויים בעקבות מוות בתאונת דרכים

 36. זכויות גרושה (ידועה בציבור) של חייל שנספה במערכה

 37. הכרה בידועה בציבור כתלויה של אדם שנהרג בתאונת דרכים

 38. רכוש משותף ידועים בציבור / שיתוף בנכסים ידועים בציבור

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון