פיצוי בגין הפרת הסכם לביצוע עבודות קבלנות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיצוי בגין הפרת הסכם לביצוע עבודות קבלנות:

תביעה כספית אשר במתכונתה המתוקנת הוגשה ב- 19.4.00 ע"ס 77,228 ₪ ועניינה דרישה לקבלת פיצוי עקב נזקים שנגרמו כתוצאה מהפרת הסכם לביצוע עבודות קבלניות שלא בתחום הבניין.

טוענת התובעת כי התקשרה עם הנתבע לביצוע עבודות בקבלנות משנה במספר פרוייקטים בשלהי 97 תחילת 98 תמורת שכר מוסכם וכתוצאה מעבודה רשלנית של הנתבע ו/או הפסקת עבודה באופן חד צדדי נגרמו לה נזקים כדלקמן:


א. עבודת תיקון ושיפוץ מבנה אנטנה של חב' החשמל ברמת השרון - הנתבע קיבל על עצמו את ביצוע עבודת השיפוץ בחלק הצפוני של מבנה האנטנה בעלות של 16,500 ₪ לא כולל חומרים ואולם ביצע עבודה לקויה והתובעת נאלצה לשכור שירותי קבלן חילופי ולהוציא הוצאות נוספות בסכום כולל של 15,508 ₪ נכון ליום הגשת התביעה על מנת לתקן את אשר עיוות הנתבע. לראיה מציגה התובעת -
1. הסכם עם הקבלן החילופי, מר טדגי יעקב, מיום 10.3.98 לביצוע התיקון תמורת 4000 ₪ נטו.

2. חשבונית מיום 11.3.98 עבור רכישת צבע בסכום כולל של 5648 ₪.
3. הסכם שכירות של פיגומים מ- 6.11.97 ולטענת התובעת נאלצה להמשיך ולשכור את הפיגומים כדי לאפשר השלמת עבודות התיקון.

ב. עבודות תיקונים ושיפוצים בסטיל ובצוללת של חיל הים - מדובר במכרז שבו זכתה התובעת באוקטובר 97 לביצוע עבודות תיקונים ושיפוצים בסטיל ובצוללת כאשר העבודות בסטיל אמורות היו להסתיים בפברואר 98 ובצוללת באפריל 98. התובעת התקשרה בהסכם קבלנות משנה עם הנתבע תמורת 17,500 ₪ ואולם הנתבע הפסיק את עבודתו באופן חד צדדי והתובעת נאלצה לשכור את שירותיו של מר טדגי יעקב הנ"ל ולהציב פועלים ועובדים שלה שהועסקו במקומות אחרים על מנת לעמוד בלוח זמנים סביר ולו באיחור להשלמת העבודות. התובעת מסכמת את נזקיה בראש פרק זה לסך של 31,300 ₪ המורכב מן ההפרש בין מחירי עבודת הקבלנים השונים והעלויות הנוספות ששולמו מעבר להסכם עם הנתבע.

לראיה מציגה התובעת -
1. הסכם עם הקבלן מר טדגי יעקב מ- 30.3.98 בקשר לצביעת מיכלים בצוללת בתמורה לסך כולל של 14,000 ₪ נטו.נ

2. חילופי מכתבים עם ב"כ הנתבע בקשר לדרישת הנתבע לשלם לו עבור שיקים שלא כובדו.ב

3. תצהיר של מנהל עבודה אצל התובעת המאשר כי הנתבע הועסק אצל התובעת כקבלן וכי כתוצאה מהפסקת עבודתו נאלצה התובעת להעסיק עובדים משלה על מנת לעמוד בלוח זמנים ולהשלים את העבודות.

ג. ויתור על זכיה במכרז לביצוע עבודות שיפוץ לאניית חיל הים 'תנין' ממאי 98 או בסמוך לכך כאשר היקף העבודות 78,000 ₪ ואובדן הרווח הנקי 23,400 ₪ נכון למאי 98. התובעת מסבירה שנאלצה לוותר על החוזה עקב לחץ מצד גורמים במשרד הבטחון שלא היו מעוניינים בביצוע העבודות על ידה עקב האיחור כמפורט בסעיף ב' הנ"ל.

לראיה מציגה התובעת מכתב מטעם משרד הבטחון שבו מוצע לתובעת לבצע את העבודה בסך 78,000 ₪ במקום ספק זוכה שלא עמד בדרישות המכרז.

הנתבע מכחיש מכל וכל את טענות התובעת וטוען שאין סמכות עניינית לבית משפט זה לדון בתביעה שכן בין הצדדים התקיימו יחסי עובד ומעביד והנתבע עבד אצל התובעת במשך 3 שנים ו- 8 חודשים בין ינואר 95 לספטמבר 98 כאשר ב- 26.3.98 נפגע במסגרת העבודה ונאלץ להפסיק את עבודתו.

הנתבע הגיש כנגד התובעת תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה בתיק עב' 004774/98. התביעה היא לפיצויי פיטורין, תמורת הודעה מוקדמת, דמי הבראה חופשה וביגוד ובסה"כ 46,683 ₪.

את התביעה דנן מסביר הנתבע ברצונה של התובעת ל"גמול" לו על התביעה האחרת שהגיש כנגדה. לראיה לקיום יחסי עובד ומעביד שבין הצדדים מציג הנתבע את תלושי השכר שקיבל באופן שוטף בתקופה שבה הועסק לטענתו כעובד על ידי התובעת וכן הוא מציג את טופס ההודעה על פגיעה בעבודה שהוגש למוסד לביטוח לאומי כדי לקבל את דמי הפגיעה והפיצויים המגיעים, טופס עליו חתמה התובעת המאשרת כי הנתבע הועסק אצלה כעובד בזמן הפגיעה בעבודה. החתימה היא מיום 2.4.98.ו
במסגרת אותו טופס המאושר על ידי התובעת נרשם כי הנתבע הועסק אצל התובעת כפועל וכי הפגיעה היתה מחוץ לשטח המפעל במסגרת עבודתו בתיקון מיכלים בצוללת וכי הועסק כמנהל עבודה וכן נרשם שכרו ב- 4 החודשים אשר קדמו לפגיעה.

אם אכן כך הוא ממילא אין בסיס לטענת התובעת לפיה הועסק הנתבע כקבלן משנה בשכר מוסכם לביצוע העבודות הנ"ל וכי הפסיק את עבודתו באופן חד צדדי.

הצדדים הגיעו להסדר דיוני לסכם את טענותיהם בע"פ ללא חקירות.

ב"כ התובעת מסביר שמעולם לא התקיימו יחסי עובד-מעביד בין התובעת לבין הנתבע ותלושי השכר אינם אלא הסוואה לצרכי מס ולבקשת הנתבע שלא למסור לו חשבוניות כאשר הסכום הכולל המגולם בתלושי השכר הינו השכר הקבלני המוסכם. לראיה מפנה התובעת את תשומת הלב לכך שכך גם נרשם בספחי השיקים אשר נהגה התובעת למשוך לפקודת הנתבע והרישום כולל את הפרוייקטים בגינם משולם השכר. יש גם לשים לב לכך שהשיקים נמשכו בלוחות זמנים שאינם מתיישבים עם טענה לשכר חודשי ולמעשה לא היה הנתבע נתון לשליטה ולפיקוח של התובעת והעסיק עובדים בעצמו לביצוע הפרוייקטים.

ההסכמים המוצגים בין התובעת לבין הקבלן החילופי מר טדגי יעקב מדברים בעד עצמם והם מוכיחים שהיה צורך בשכירת קבלן חילופי על מנת לבצע עבודות שהנתבע קיבל על עצמו לבצע.

עוד הוכח כי התובעת זכתה בהצעה לביצוע עבודות באניית חיל הים 'תנין' והעובדה שהעבודות לא בוצעו על ידה מוסברת ברתיעת הגורמים המוסמכים מלהתקשר עם התובעת עקב הכשלון בביצוע עבודות השיפוצים בסטיל ובצוללת בלוח זמנים מוסכם.

הנתבע מבקש לדחות את התביעה שכן לתיק בית המשפט הוצגה הודאה בכתב של התובעת בדבר יחסי עובד ומעביד בין הצדדים. טענת הנתבע כי בבסיס התביעה דנן עומד יצר של נקמנות בלבד נתמכת מעצם העובדה שהתביעה דנן לא הוגשה אלא לאחר שהגיש הנתבע את תביעתו בבית הדין לעבודה בחיפה.

תמיכה נוספת לעמדת הנתבע ניתן למצוא מן העובדה שהתובעת אשר טוענת כי עוד בתחילת מרץ 98 נאלצה לשכור שירותי קבלן חילופי לתיקון נזקים שגרם הנתבע, מוסיפה וחותמת לטובת הנתבע על מסמך ב- 2.4.98 לצורך הגשתו למוסד לביטוח לאומי להוכחת תביעת עובד בדבר פגיעה בעבודה.נ
מכאן מתבקשת המסקנה שההסכמים המוצגים עם מר טדגי יעקב אינם אלא הסכמים שגרתיים המשמשים את התובעת בהתקשרותה עם קבלני משנה מפעם לפעם.

התובעת איננה מציגה הסכמים עם הנתבע להוכחת טענתה כי קיבל על עצמו לבצע בקבלנות משנה עבודות בפרוייקט של חב' חשמל ברמת השרון או בפרוייקט של חיל הים כטענת התובעת.ב

החשבונית אשר צירפה התובעת להוכחת רכישת צבע במרץ 98 עבור ביצוע עבודות תיקונים במתקן אנטנה ברמת השרון כביכול איננה אלא חשבונית שגרתית אשר לכל היותר ניתן להסיק ממנה שבתאריך כלשהו נרכש צבע.
גם הסכם לרכישת פיגומים אין בו כדי לתמוך בגירסת התובעת שכן על פי תוכנו הוא מסתיים בינואר 98 בעוד שלטענת התובעת בוצעו עבודות התיקונים בסוף מרץ 98.

טענת התובעת בדבר מניעת רווח עקב אי קבלת עבודה בסכום כולל של 78,000 ₪ עבור חיל הים נסתרת מעצם העובדה שמשרד הבטחון הוא זה אשר פנה אל התובעת בבקשה לקבל על עצמה את ביצוע העבודה. יוזמה זו איננה מתיישבת עם טענת התובעת בדבר הפגיעה במוניטין.

לאחר שבחנתי טיעוני הצדדים אני בדעה כי דין התביעה להדחות.
הנתונים הבסיסיים הדרושים להוכחת התביעה לא הוכחו. התובעת לא הצליחה להוכיח בראיות בלתי תלויות כי התקשרה בהסכם לביצוע עבודה בקבלנות משנה עם הנתבע לשיפוץ מבנה אנטנה ברמת השרון וממילא לא הצליחה להוכיח כי התמורה המוסכמת עבור ביצוע העבודה היתה 16,500 ₪ ואף לא הוכיחה כי נכרת הסכם לפיו התחייב הנתבע כקבלן משנה לשפץ ולתקן בסטיל ובצוללת של חיל הים בתמורה מוסכמת של 17,500 ₪. נתוני היסוד הללו לא הוכחו בראיות בלתי תלויות לבד מגירסת התובעת ע"י אנשיה, גירסה של בעל דין נוגע בדבר. הנתונים אותם מציגה התובעת הינם שני הסכמים עם הקבלן מר טדגי יעקב, האחד בעניין ביצוע עבודות במבנה האנטנה והשני בעניין ביצוע עבודות שיפוצים בצוללת של חיל הים. נתונים אלה אינם מספיקים על מנת להניח תשתית למכלול הנתונים הטעונים הוכחה על מנת לגבש עילת תביעה שכן כשהם עומדים בפני עצמם אינם אלא נתונים סתמיים. התובעת אף לא טרחה להציג את גירסת מר טדגי יעקב בעניין זה.

חוסר יכולתה של התובעת להציג בראיות אובייקטיביות את עמדתה נובע מהתנהגותה הקלוקלת כאשר על פי הודאתה בחרה לשתף פעולה עם הנתבע ביצירת מצג כוזב כלפי שלטונות המס וכלפי ביטוח לאומי כאילו בינה ובין הנתבע התקיימו יחסי עובד ומעביד. גם אם טענתה לגופה נכונה בעניין אי קיום יחסי עובד ומעביד, הרי במצג אשר הציגה שמטה היא את הבסיס לתביעתה שכן לא ניתן לדלות מתוך הנתונים המוצגים על ידה את העובדות המשמשות בסיס לעילת התביעה והתובעת איננה יכולה להלין בעניין זה אלא על עצמה.
תמה אני כיצד למרות התנהגות פסולה זו בחרה התובעת להגיש את תביעתה כפי שהוגשה ולבקש סעד.

אם בעניין שני הפרוייקטים הראשונים הנקובים בכתב התביעה לא הוצגה תשתית ראויה מטעם התובעת על אחת כמה וכמה נכונים הדברים ככל שהם נוגעים לטענה בעניין מניעת רווח כתוצאה מאובדן זכיה לביצוע עבודות באנית חיל הים 'תנין'. בנוסף לכל האמור לעיל התובעת אף לא הצליחה להוכיח את טענתה כי בלחץ גורמים כלשהם במשרד הביטחון נאלצה לוותר על ביצוע העבודה כתוצאה מן הפגיעה במוניטין שלה עקב מעשים ו/או מחדלים של הנתבע. נכונה בעיני טענת הנתבע שגירסת התובעת איננה מתיישבת עם העובדה כי הפניה אל התובעת לבצע את העבודה היתה יוזמה של משרד הביטחון.

אני דוחה איפוא את תביעת התובעת.

אני מחייב התובעת לשלם לנתבע שכ"ט עו"ד בסכום כולל של 10,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קבלן לא רשום

 2. ערר רשם הקבלנים

 3. העסקת קבלן עצמאי

 4. הסכם עם קבלן שלד

 5. חוב לקבלן בפירוק

 6. לשון הרע נגד קבלן

 7. רישיון קבלן שירות

 8. תשלום לקבלן פיתוח

 9. ביטול חוזה עם קבלן

 10. מחיקה מפנקס הקבלנים

 11. רטיבות בדירה מקבלן

 12. זכות עיכבון של קבלן

 13. הסכם לרישום קבלנים

 14. חוזה עם קבלן בפירוק

 15. החזר תשלום יתר לקבלן

 16. זכות התיקון של הקבלן

 17. השוואת תנאי עובדי קבלן

 18. העלמת מס של קבלן בניין

 19. פירוק שותפות בין קבלנים

 20. עורך דין רכישת דירה מקבלן

 21. תביעה של קונים נגד קבלן

 22. עובד שכיר או קבלן עצמאי

 23. איחור במסירת דירה מקבלן

 24. בקשה לרישיון קבלן שירות

 25. יחסי עובד מעביד קבלן משנה

 26. קבלן משנה יחסי עובד מעביד

 27. עובד מדינה או קבלן עצמאי

 28. עורך דין קניית דירה מקבלן

 29. תאונת עבודה של קבלן עצמאי

 30. הסכם עם קבלן כפוף למשכנתא

 31. תביעה לפי חוק חוזה קבלנות

 32. ערר על רישום בפנקס הקבלנים

 33. יחסי עובד מעביד קבלן עצמאי

 34. פיצוי מקבלן בגין אי נוחות

 35. התקנת תשתית גז ע''י הקבלן

 36. ליקויים בדירה מקבלן בחולון

 37. יחסי קבלן עצמאי מזמין עבודה

 38. תביעה נגד קבלן - דירה חדשה

 39. רישום קבלנים - עתירה לבג''צ

 40. בקשה לקבלת רישיון קבלן שירות

 41. סכסוך עם קבלן משנה - בוררות

 42. אישור מהבנק לקבלן למכירת דירה

 43. יחסי קבלן לקוח או עובד מעביד

 44. בעיות בריצוף בדירה חדשה מקבלן

 45. סתימה בצנרת בדירה חדשה מקבלן

 46. חשבוניות מס פיקטיביות של קבלן

 47. נטישת קבלן משנה באמצע העבודה

 48. טענת ביצוע עבודה רשלנית של קבלן

 49. תביעה של קבלן עבודות אלומיניום

 50. חשבוניות קבלן שיפוצים לא רשום

 51. הודעת מזמין לקבלן על פגם בעבודה

 52. גמלאות שירות המדינה לעובדי קבלן

 53. תאונת עבודה באתר בניה - רשלנות קבלנים

 54. סכסוך בין מזמין עבודה לבין קבלן

 55. ביטול זכרון דברים עם קבלן בניה

 56. רכישת מחסן מקבלן - שינויים בגודל

 57. דירה מקבלן שלא נרשמה על שם הקונים

 58. פיצוי מקבלן על אי התקנת קו טלפון

 59. זכויות קבלן עצמאי שעובד לפי עמלות

 60. מסירת דירה לא ראויה למגורים מקבלן

 61. הקשר בין בנק מלווה לבין קבלני משנה

 62. פיטורי עובד קבלן סמוך לפני 9 חודשים

 63. תביעה נגד קבלן במסגרת תביעות קטנות

 64. תביעה כספית לתשלום קבלן לקבלן משנה

 65. ביטול צ'ק לקבלן עקב אי השלמת העבודה

 66. קרבה משפחתית לקבלן בעסקת קומבינציה

 67. איחור במסירת דירה מקבלן של 5 חודשים

 68. קבלן פושט רגל - סכסוך על מקומות חניה

 69. אי תשלום שכר לקבלן ע''י מזמין העבודה

 70. קבלת דירה מקבלן ללא חיבור לחשמל ומים

 71. יחסי עובד מעביד קבלן עצמאי פועלי בניין

 72. תביעה נגד קבלן בגין אי אספקת מחסן בדירה

 73. איחור במסירת דירה מקבלן בעסקת קומבינציה

 74. פיצויי פיטורים לעובד קבלן בחילופי מעבידים

 75. תביעת רוכשי דירות נגד הקבלן בתביעות קטנות

 76. פיצוי בגין הפרת הסכם לביצוע עבודות קבלנות

 77. אחריות בנק מלווה עקב קשיים כלכליים של הקבלן

 78. כישלון עסקת קומבינציה בגלל קשיים כלכליים של הקבלן

 79. דחיית מועד תשלום חובות קבלנים עבור החזר הוצאות פיתוח

 80. הסכמה חוזית עם קבלן הכוללת הסכמה לביצוע דבר שהוא מעבר לנדרש

 81. תביעה בגין נזקי הוצאות מימון לחברה הקבלנית כתוצאה מעיכובים בתשלום

 82. תשלום לקבלן משנה כאשר לא נערך הסכם בכתב ואף לא הוצאה הזמנת עבודה

 83. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון