נזק במיניסקוס

הברך היא אבר מורכב, הכולל חלקים שונים שלכל אחד מהם יש תפקוד שונה, והוא בנוי בנפרד מהאבר האחר.

הרצועות מיועדות על מנת ליצור יציבות בברך, בעוד שהמניסקוס הוא רקמה שאינה רקמת עצם, אלא רקמה סחוסית, שתפקידה למנוע חיכוך בין עצמות השוק והירך.

כאשר יש קרע במניסקוס או כורתים חלק מהמניסקוס, הרי חלק מן העצם שנותר ללא התמיכה של המניסקוס עשוי להישחק יותר, וממילא נותנים דרגת נכות אפילו אס נכרת חלק מהמניסקוס וחלק אחר נשאר בו.

המניסקוס עצמו מחובר לעצמות שבברך ברצועות משלו, ואילו הרצועות שגורמות ליציבות הברך אלו רצועות אחרות, וראיה לכך שבתוספת לתקנות נקבעת דרגת נכות נפרדת על עניין היציבות, בפרט 48(2)א ו-ב, ואילו לעניין המניסקוס יש מבחנים שלא קשורים כלל במבחנים שבפרט 48(2)א ו- ב, אלא הם מרוכזים בפסקה 48(2)ז, אשר כולם עוסקים במניסקוס בלבד.


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נזק במיניסקוס:

.1המערער נפגע בברך ימיך בשנת 1993, נכותו הוכרה, ונקבעה לו דרגת נכות
של % 10עפ"י המבחן בפרט 48(2)ז , iמהתוספת לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות), תש"ל - .1969 בטבלת הפגימות צוין שדרגת נכות זו ניתנת בעד נזק חלקי במניסקוס וברצועה הצולבת הקדמית.
על מיעוט האחוזים הוגש הערעור.
.2אני סבור שיש ממש בערעור ואפילו לאור הכתוב בטבלת הפגימות, משום שדרגת
הנכות שניתנה ניתנה על שתי פגימות :נ נזק חלקי במניסקוס ונזק ברצועה הצולבת הקדמית.
הברך היא אבר מורכב, הכולל חלקים שונים שלכל אחד מהם יש תפקוד שונה, והוא בנוי בנפרד מהאבר האחר. איני מתיימר לתת הסבר אנטומי פיזיולוגי מקיף על מבנה הברך אולם לפחות דברים כלליים מלמדים כי הרצועות מיועדות על מנת ליצור יציבות בברך, בעוד שהמניסקוס הוא רקמה שאינה רקמת עצם, אלא רקמה סחוסית, שתפקידה למנוע חיכוך בין עצמות השוק והירך.
כאשר יש קרע במניסקוס או כורתים חלק מהמניסקוס, הרי חלק מן העצם שנותר ללא התמיכה של המניסקוס עשוי להישחק יותר, וממילא נותנים דרגת נכות אפילו אס נכרת חלק מהמניסקוס וחלק אחר נשאר בו.
המניסקוס עצמו מחובר לעצמות שבברך ברצועות משלו, ואילו הרצועות שגורמות ליציבות הברך אלו רצועות אחרות, וראיה לכך שבתוספת לתקנות נקבעת דרגת נכות נפרדת על עניין היציבות, בפרט 48(2)א ו-ב, ואילו לעניין המניסקוס יש מבחנים שלא קשורים כלל במבחנים שבפרט 48(2)א ו- ב, אלא הם מרוכזים בפסקה 48(2)ז, אשר כולם עוסקים במניסקוס בלבד.
.3לכן, כאשר יש פגם ברצועות ויש פגם במניסקוס, נדרשות התייחסויות לשתי
פגימות וקביעת דרגות נכות בהתאם.
לא ניתן לקבוע דרגת נכות אחת לשתי הפגימות. החוק והתקנות מורות אחרת,
למשל תקנות 2ו- 3מתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות) תש"ל - .1969
.4המערער טוען לפגימה שלישית והיא, תסמונת פתלופמורלית.
פגימה זו עוסקת בחלק נוסף שבתוך הברך, שאינו לא המניסקוס ולא הרצועות, אלא אותו "כדור" או "בליטה עגולה" שאפשר לחוש בברך - הפיקה (פתלה - בלעז), אשר מתייחסת למנגנון התנועות של המפרק בברך, לכיוון עצם הירך - הפמור.
הועדה אמנם התייחסה לפגימה שלישית זו, אולם כל שכתבה הוא שלא מצאה
קרפיטציות, משמע חריקות.
איני יודע אם כלל הסימפטומים לתסמונת פתלופמורלית מתבטא בקיום או בהעדר חריקות. במילים אחרות, שמא יכולים להיות שינויים בברך באזור הפתלופמורלי, שלא גורמים לחריקות.
הפרוטוקול של הועדה הרפואית העליונה הפעם הוא קצר מאד ולא מספק מספיק
תשובות לכל השאלות.
לכן, ומשיוחזר התיק ממילא לאור הליקוי כפי שפורט בפסקאות הקודמות, מבוקשת בדיקה יותר מקיפה והרחבה רבה יותר בממצאים גם לגבי התסמונת הפתלופמורלית, שעל קיומה נרמז בחווה"ד של ד"ר ששון, מיום 10.2.98, ומרחיב עליה את הדיבור ד"ר לין בחוות הדעת שהוגשה לצורך הערעור.
.5הערה נוספת היא לגבי הרכב הועדה הרפואית העליונה.
ההרכב כלל אורטופד, נוירוכירורג ונוירולוג.
הסוגיה נשוא הדיון, כפי שהוסבר לי, היא אורטופדית.
משכך, נראה כי רצוי תגבור הרכב הועדה בייצוג הדיסיפלינה האורטופדית.
.6שאלה נוספת שהתעוררה לקראת סיום הדיון בערעור היא לגבי הוצאות המשפט. עו"ד ארז (כמו עורכי דין אחרים שמופיעיס בערעורי נכים) נעזרת לקראת הכנת הערעור וההופעה לערעור, ברופאים.
השאלה היא, איך להתייחס לקביעת הוצאות הערעור וההוצאה הנגרמת לנכה, בגלל
הצורך להתייעץ ברופא לקראת הערעור.
שני הצדדים טענו לעניין זה.
טענתו של עו"ד קפשוק, ב"כ קצין התגמולים היא, כי חוו"ד שלא שימשה את הועדה הרפואית, אינה ראויה להיות מוגשת בשלב הערעור, משום שהערעור מוסב על החלטה של ועדה רפואית, תוך בדיקת החומר שהיה בפני הועדה הרפואית, ולא בחומר אחר שהועדה לא היתה יכולה להיות ערה לו.
הטענה היא נכונה, אולם השימוש בחוו"ד רפואית בזמן הערעור הוא לא רק, או
לאו דווקא, כדי לערער את ממצאי הועדה הרפואית, אלא יש לה ייעוד או מטרה
נוספים :ב עזרה לעוה"ד בהכנת הערעור והסברת האספקטים הרפואיים בערעור לביהמ"ש.
ערעורי נכים הם בתחום הרפואה והמשפט, למרות שהם אמורים להיות בנקודה
משפטית בלבד.
על מנת לדון בנקודה משפטית חייבים להבין גם את התשתית העובדתית.
כאשר התשתית העובדתית מבוססת על עניינים מעולם הרפואה (והפרוטוקולים של הועדות הרפואיות משופעים בבדיקות רפואיות, מונחים בתחום הרפואה וכיו"ב, שהאדם "הרגיל" לא מבין ולא מכיר), לא יתכן ששופט ששומע ערעור בשאלות רפואיות יאמר שההיבט הרפואי לא מעניין אותו, הוא לא חייב להבין בו שום דבר והוא בכל זאת חייב לפסוק בעניין.
לכאורה, אין מניעה ששופט ייעזר במומחה רפואי לצורך הבנת ערעור, ובמקרה
שכזה יש לשלם לו לרופא על שיתופו בדיון.
מבחינה זו איני רואה פגם בכך שעו"ד נעזר ברופא ועזרה זו, אם היא כרוכה בתשלום כסף, חייבת להיכלל בהוצאות המשפט. הוצאות משפט אינן רק אגרות אלא גס יציאות שנושאים בהן לצורך המשפט.
אינני סבור שיעוץ שכזה, לרבות המצאת תוצאות הייעוץ בצורת חוו"ד, הם מעשה
שיש לשלול ולהתעלם ממנו.
זאת ועוד, עפ"י הפסיקה כפי שהתגבשה עוד לפני 20שנה לגבי ערעורי נכים,
מטרת פסיקת ההוצאות היתה לפצות את הנכה על ההוצאות בהן הוא נושא לצורך המשפט,
ולכן נקבעה ההוראה שבכל ערעור נכים יש להתייחס לשכ"ט עו"ד.
לא סביר שנכה יזכה בדין, יזכה במספר אחוזים נוספים בדרגת הנכות, אולם
בפועל יאלץ לשלם לפרקליטו סכומי כסף שלא יותירו לו מן האחוזים שיקבל שום דבר
במשך השנה-שנתיים הקרובות.
אותו הגיון חייב לדעתי לפעול גם כאשר נכה או בא כוחו נעזרים ברופא כדי
להציג את עניינם בפני ביהמ"ש בצורה טובה יותר ונכונה יותר.
ישנם רופאים שמתבטאים בצורה בהירה יותר, יש כאלה שמתבטאים בצורה בהירה פחות, יש כאלה שמסתגלים יותר לביהמ"ש וחוות הדעת שלהם יעילות יותר בבתי המשפט מאשר חוו"ד של רופאים אחרים. במקרה הנוכחי חווה"ד של ד"ר לין מאירה את העיניים בסוגיות נשוא הדיון, כך שאי אפשר לומר שזו חוו"ד מיותרת, ולכן ראוי להתעלס מן ההוצאה שהוצאה כדי לקבלה.
במילים אחרות, אני סבור כי לפחות במקרה הנוכחי יש לזכות את הנכה בהוצאה
שנשא לקבלת חווה"ד מד"ר לין לאור התוצאה שהוא זוכה בערעור.
אין צורך לומר שהוא זכאי לפיצוי גם על חווה"ד שהמציא לועדה לצורך תמיכה
בעניינו בדיון בפני הועדה.
הניסיון מורה כי במקרים רביס חוו"ד שממציא נכה לועדות הרפואיות אכן
מועילות לו ומועילות לועדה בעבודתה.
.7בנימוקי הערעור היו טענות על נכות מוסבת, אולם ב"כ המערער הסכימה שהאמירה בועדה הרפואית העליונה אודות הנכות המוסבת היתה מיותרת, משום שלא הועלתה בפני הועדה אלא בפני ועדה רפואית עליונה אחרת, לכן נושא הנכות המוסבת לא אמור היה להיות נושא לדיון בפני הועדה הרפואית העליונה, ולכן, ולפיכך, ולמרות שהביעה דעה כוללנית בסוגיה זו, ייחשב הדבר כאילו לא נאמר ולכן לא יידון גם במסגרת הערעור הנוכחי.
.8אשר על כן נפסק כדלקמן :ו
א. הערעור מתקבל והעניין מוחזר לועדה הרפואית העליונה כדי שתחזור
ותדון בנושא החבלה בברך ימין של המערער, תוך התייחסות ל- 3פגימות :נ המניסקוס, הרצועה הצולבת הקדמית והמפרק הפתלופמורלי.
יש להתייחס לכל אחת מ- 3הפגימות האפשריות, לקבוע עמדה לגבי כל אחת ואחת מהן בנפרד, אם היא קיימת או אינה קיימת, ולכל פגימה קיימת יש לקבוע דרגת נכות נפרדת.
אין מניעה להיעזר במבחנים מותאמים (למשל, אם כתוצאה מפגיעה ברצועה הצולבת הקדמית נוצרה אי יציבות מסוימת בברך למרות שאינה מגיעה למצב של התמוטטות תחת משקל הגוף הנדרשת לצורך קביעת דרגת נכות לפי פרט 48(2)א או ב).
ב. לדיון החוזר יש לזמן את המערער ואת באת כוחו, עו"ד ארז, ויש
להתייחס לחווה"ד של ד"ר לין שאותה אני מעביר מתיק הערעור לתיק הרפואי, לנוחיותה של הועדה. כמובן שיש להתייחס גם לכל חומר אחר שמצוי בתיק ואין מניעה שתוגשנה ראיות רפואיות נוספות, תעשינה בדיקות כפי שיראה לועדה והכל כדי להגיע לתוצאה היותר מבוססת והיותר נכונה.
ג. מבוקש מהממונה על הועדות הרפואיות העליונות לשקול תגבור בתחום
האורטופדיה לצורך הדיון החוזר בועדה (אין מניעה להחליף את אחד הרופאים שאינו אורטופד באורטופד או לצרף אורטופד נוסף לרופאים שנמנו על הרופאים הקודמים בועדה הרפואית).

ד. המשיב ישלם למערער את הוצאות הערעור, לרבות התשלומים ששילס לד"ר
ששון בעת חוות דעתו, מיום 19.2.98ולד"ר לין בעד חוות דעתו מיום 5.3.99, בתוספת הצמדה על הסכומים מיום ששילם עד שיקבל את התשלומים בפועל, ובתוספת שכ"ט עו"ד בסך 000, 4+ מע"מ, בתוספת הפרשי הצמדה על הסכום עד התשלום למעשה.

נמצאו 100 נושאים רלוונטיים נוספים

1. בקשה לעיכוב ביצוע החלטה
2. צוואה בכתב יד
3. התפטרות מרצה באוניברסיטה
4. ביטול הסכם לרישום זכויות באתר נופש
5. פורום לא נוח
6. חיוב צד ג הוצאה לפועל
7. עבודות מתכת בגדר ההפרדה
8. מכתב ביטול עסקה
9. גמלאות זקנה ושאירים מיוחדת
10. טעות של עורך דין בשיקול דעת
11. ליקוי קוכליארי
12. אפליית הורים
13. תעודות אקדמיות פיקטיביות
14. קניית מטבח חדש - תביעות קטנות
15. המרצת פתיחה לביטול מימוש משכנתא
16. הפקדת ערובה להוצאות בתיק פלת''ד
17. התפטרות מורה בגין הרעה בתנאי עבודה
18. בקשה למחיקת כתב תשובה
19. גמול מיוחד לגימלאים מורים
20. הרמת מסך חברת בת
21. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי
22. תביעה לדמי תיווך בבית משפט לתביעות קטנות
23. צו הריסה וגם קנס
24. אירוע מוחי ביטוח לאומי
25. ליקויי בניה דירה באשדוד
26. התפטרות לצורך טיפול בילד דמי אבטלה
27. מוות בתאונת עבודה של עובד לא חוקי
28. שתיית חומר ניקוי
29. יפוי כח להעברת זכויות במקרקעין
30. ביטול תנאים מקפחים בחוזה הלוואה משכון וערבות
31. החזר תשלום מופקע
32. דמי שימוש ראויים בגין שימוש חורג
33. ביטול החלטת ועדת המכרזים עקב פגמים
34. מסירת פרטים לא נכונים של מועמד במכרז
35. תאונת דרכים 5% נכות
36. דוקטרינת לא נעשה דבר
37. סמכות בית הדין לעבודה - תביעה נגד אגודת ספורט
38. הסכם חכירה עם המנהל
39. ביטול הסכם אופציות מניות
40. הארכת מועד להגשת תביעת חוב
41. מחלת כבד בצבא
42. חישוב שטח דירה לצורך כפל פטור ממס
43. רשלנות עורך דין באימות הזהות
44. דוקטרינת אובדן סיכויי החלמה
45. תשלום תגמולי ביטוח באיחור
46. סיווג רכב עבודה לצורכי מס
47. הגדרת ''הלכה'' לצורך דיון נוסף
48. עיכוב הגבלת חשבון
49. אחריות מתקין אזעקה לפריצה
50. תקנה 15 פתיחת עסק עצמאי
51. עתירה נגד החלטה לא לנקוט בהליכים פליליים
52. עיכוב ביצוע מאסר עד לערעור
53. צנרת ביוב בקרקע פרטית
54. מקרה ביטוחי 3 חודשים לפני סיום הפוליסה
55. התנהגות שאינה הולמת רופא
56. מימוש משכנתא למרות איחוד תיקים
57. תשלום בגין עבודות פיתוח שלא בוצעו
58. טעות חישוב בפסק דין של בית המשפט המחוזי
59. אי עמידה בתנאי סף במכרז - עתירה מנהלית
60. בקשה לחקירת שמאי
61. אחריות אישית בחברה משפחתית
62. ניסוח כתבי טענות ע''י עו''ד בתביעות קטנות
63. בקשה למסירת החזקה בדירה
64. העונש על התקהלות אסורה
65. נזילה מתחת לכיור - תביעות קטנות
66. הקלה במס במכירת פעילות ייצור
67. הלכת מרגוליס מצב רפואי קודם
68. רישום מוריש בעל זכויות בקרקע כנאמן
69. הקמת קיר ללא היתר
70. החלטה הדוחה בקשה לדחות תביעה
71. מניעת שימוש בסודות מסחריים ע''י עובדים
72. תביעה בגין גניבת עין בתביעות קטנות
73. בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית
74. קיזוז מע''מ - חשבונית מס עסק מהרשות הפלסטינית
75. פציעה במהלך השתלמות למורים
76. תאונת עבודה בזמן תורנות לילה
77. צו מניעה נגד השמעת מוזיקה
78. השלמה לקצבת נכות
79. טעות ביישום הדין - ביטול פסק בורר
80. אי גילוי מפרצת בטנית
81. פציעה בקרסול ועדה רפואית משרד הביטחון
82. אי ביצוע עבודות על פי מפרט
83. דחיית תביעת חוב (על פי פסק דין) ע''י נאמן בפשיטת רגל
84. הוכחת אירוע חריג בעבודה
85. שברים באצבעות היד
86. פיצוי על עוגמת נפש בבית דין לעבודה
87. דחיית גמלת תלויים לאלמנה בביטוח לאומי
88. קיזוז פיקדון בבנק שלא כדין
89. מס רכישה בגין העברת מניות באיגוד מקרקעין
90. צו להשמדת כלב
91. דמי ביטוח לאומי עקר בית
92. אי הסרת משכנתא מדירה - רשלנות עורך דין
93. תאונת עבודה בבית עורך דין עצמאי שעובד מהבית
94. קניית קרקע עם עיקול רשום
95. תסמונת תעלה קרפלית (CTS) - תאונת עבודה, מחלת מקצוע
96. הכרה בפגיעה בגב בעבודה
97. תביעה לתשלום עמלות ביטוח
98. ערעור על דרגת אי כושר - נכות כללית
99. נזק למשאית מענפים של עץ
100. ביטול כתב אישום בגלל סחבת


תוכן עניינים

תאונות דרכים
תאונת אופנוע
דיני תעבורה
דריסת הולך רגל
מוות בתאונה
רשלנות רפואית
תאונות עבודה
תאונות ילדים
תאונה ברחוב
נזקי גוף
דיני בנקאות
רישוי עסקים
דיני מכרזים
תביעה ייצוגית
דיני מיסים
הוצאה לפועל

מוצרים פגומים
חומרים מסוכנים
תקיפה
תקיפת כלב
לשון הרע
נזקי רכוש
פוליסות ביטוח
פגיעה בעבודה
מחלות מקצוע
נכות כללית
הגנת הצרכן
ארנונה
קרן פנסיה
דיני שטרות
משפט פלילי
פשיטת רגל

קצבת ניידות
נפגעי איבה
נפגעי פוליו
נפגעי גזזת
דיני עבודה
דיני חוזים
משפט מסחרי
נדל"ן / מקרקעין
ליקויי בניה
ירושה צוואה
משרד הביטחון
נישואין - גירושין
דיני מזונות
הסכם ממון
משמורת קטינים
תכנון ובניה
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון