תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

סעיף 391(א)(3) לחוק הביטוח הלאומי, עליו נסמכת הבקשה, קובע:
"לבית דין אזורי כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, תהיה סמכות ייחודית לדון ולפסוק בכל תובענה למעט בתובענה לפי פרק ח' - ...


(3) של מבוטח או של מי שהיה מבוטח, של הנתבע לשלם דמי ביטוח או של הטוען שהוא מבוטח, נגד ביטוח לאומי בכל ענין הנוגע לביטוח לפי חוק זה".

הנה כי כן, הסעיף דן בתביעת העובד המבוטח נגד ביטוח לאומי, ובתביעת ביטוח לאומי נגד העובד. אין המעביד בא בכללם.

אמנם ברע"א 9124/09 ביטוח לאומי לביטוח לאומי נגד צימבלר, נפסק כי "סעיף זה יש לפרש במבט רחב", אולם האמירה שם כוונה למונח "העניין הנוגע לביטוח לאומי", אותו אין לפרש בצמצום.

נפסק שבית הדין לעבודה מוסמך לדון בטענה לפיה רשאי היה ביטוח לאומי לקזז מקצבת הילדים של המבוטחת את תשלומי קצבת הבטחת הכנסה, משזו נשללה ממנה, עניין שעל פניו אכן נראה בסמכותו של בית הדין.

סעיף 391(א)(4) לחוק הביטוח הלאומי, ואשר גם עליו נסמכת הבקשה, קובע כי הסמכות הייחודית של בית הדין תשתרע גם על תובענה:
"של מבוטח נגד מעביד לתשלום תמורת דמי פגיעה, וכן של ביטוח לאומי ושל מעביד בכל ענין הנובע מהוראות סעיף 94"

הסעיף עוסק בתביעת עובד נגד מעבידו לתשלום יתרת דמי פגיעה, וכן בתביעות הן של ביטוח לאומי והן של המעביד "בכל עניין הנובע מהוראות סעיף 94".
ומה קובע סעיף 94?
(1) היה הנפגע עובד -
(א) המעביד יחזיר למוסד את סכום דמי הפגיעהשביטוח לאומי שילם לנפגע בעד תקופת הזכאות הראשונה וכן כל סכום שביטוח לאומי ניכה מדמי הפגיעה האמורים לפי כל דין (בסעיף זה - הסכום ששילם ביטוח לאומי); הרשה ביטוח לאומי למעביד לשלם בשמו דמי פגיעה לעובדיו - יהיה אותו מעביד חייב לשלם לעובד גם את דמי הפגיעה בעד תקופת הזכאות הראשונה, ולא יהיה זכאי להחזר הסכומים ששילם בעד תקופת הזכאות הראשונה;
(ב) (1) היה הנפגע עובד אצל מעבידים שונים, יחזיר כל אחד מהם למוסד, חלק יחסי מהסכום ששילם ביטוח לאומי בעד תקופת הזכאות הראשונה;
(2) ביטוח לאומי יקבע את החלק היחסי האמור בפסקה (1), בהתאם לחלקו היחסי של סכום שכר העבודה הרגיל של העובד אצל אותו מעביד לעומת הסכום הכולל של שכר העבודה הרגיל של העובד אצל כל מעבידיו;
(ג) מועד תשלום ההחזר למוסד כאמור בפסקאות משנה (א) ו- (ב) יהיה היום ה- 15 בחודש שחל בתכוף לאחר החודש שבו הודיע ביטוח לאומי למעביד על הסכום שעליו להחזיר למוסד; ההודעה תכלול פירוט של הסכום שעל המעביד להחזיר למוסד;
(ד) דין סכום ההחזר לפי סעיף זה כדין דמי ביטוח, והוראות פרק ט"ו והתקנות שהותקנו לפיו יחולו לענין החזר הסכום האמור, בשינויים המחויבים, כאילו היו דמי ביטוח;
(ה) החזיר המעביד למוסד את הסכום ששילם ביטוח לאומי או חלק ממנו, יחזיר לו ביטוח לאומי חלק יחסי מהפיצוי על דמי הפגיעה שקיבל ביטוח לאומי לפי סימן ד' לפרק י"ד;
(ו) השר רשאי לקבוע כללים והוראות בדבר דרכי חישוב הסכום שעל מעביד להחזיר למוסד לפי סעיף זה וכן בדבר דרכי חישוב הסכום שעל ביטוח לאומי להחזיר למעביד לפי סעיף קטן (ה), ובדבר המועדים לתשלום ההחזר למעביד לפי אותו סעיף קטן.

הנה כי כן, סעיף 94 דן בחובת ההשבה המוטלת על מעביד להשיב למוסד דמי פגיעה ששילם ביטוח לאומי לעובד, ואינו מתייחס כלל לתשלומי ביטוח לאומי שעל פי הנטען שולמו ביתר.


לעניין תשלום דמי ביטוח בריאות
סעיף 54(ב) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד- 1994, קובע:
"לבית הדין לעבודה תהיה סמכות ייחודית לדון בכל תובענה למעט תביעת נזיקין, שבין מבוטח או מי שהוא טוען שהוא מבוטח לבין שר הבריאות, המנהל, ביטוח לאומי, קופת חולים, נותן שירותים לפי חוק זה, או הועדה שהוקמה לפי סעיף 3א, או שבין ביטוח לאומי לבין קופת חולים או לבין מי שחייב בתשלום דמי ביטוח בריאות."

לכאורה, לשון החוק סובלת את הפרשנות המרחיבה לפיה צריך חלק זה של התביעה, המתייחס לתשלום מס בריאות ביתר להתברר בבית הדין לעבודה לאור היות התובע "מי שחייב בתשלום דמי ביטוח בריאות", אולם מהפסיקה ניתן להסיק כי אין הדבר כך.
בע"ע 1229/01, מכבי שרותי בריאות נ. שרה וקסלר, פד"ע לז 241, נדונה תביעתה של חולת סרטן לחייב קופת חולים מכבי לספק לה את תרופת ההרצפטין. מכבי בקשה להוציא הודעת צד שלישי נגד המדינה וגופים אחרים על מנת שישפו אותה באופן כספי במקרה שאכן תחוייב לספק את התרופה. בית הדין לא אישר משלוח הודעת צד שלישי, וקבע:

"ככלל, ניתן לומר, כי הסמכות הייחודית המוקנית לבית-הדין לעבודה מתוקף חוק הבריאות, סובבת על הציר המרכזי המסדיר את זכויות המבוטחים ותביעותיהם אל מול קופות החולים שבהן הם חברים...
...סיכומו של דבר, חוק הבריאות מקנה לבית-הדין לעבודה סמכות דיון ייחודית המשתרעת על התחום הרחב אשר נועד להסדיר את זכויות המבוטחים להן הם זכאים על-פי דין, לאור ההיבטים הנורמטיביים שמתחום דיני הביטחון הסוציאלי, המגולמים בחוק הבריאות...
...ההתדיינות שבין מכבי לבין המשיבים בדבר החבות הכספית העלולה לצמוח ביניהן כתוצאה מהיענות לתביעתה של החולה. התדיינות זו, בין אותם גופים לבין עצמם פנימה מרחיקה לכת אל המעגל החיצוני שמעבר לגבולותיה של סמכותנו העניינית...
... אין אנו סבורים כי נסיבותיו של המקרה שבפנינו מצדיקות הרחבת היריעה מעבר להכרעה הנדרשת בתביעתה העיקרית של החולה בכל הנוגע לתרופה שהיא מבקשת לקבל, על-פי דין. מה גם שספק אם היינו נדרשים לתביעתה של מכבי נגד המשיבים באותה עילה, אף אילו הוגשה כתביעה עיקרית העומדת בפני עצמה, לבית-דין זה."

בית הדין לא הרחיב את תחומי סמכותו אל עבר הסכסוך הכספי שבין הגופים השונים הנושאים בנטל, ומיקד את סמכותו בבירור זכויותיו של המבוטח אל מול הקופה בה הוא חבר.
 1. הרניה ביטוח לאומי

 2. תקנה 15 ביטוח לאומי

 3. חתך ביד ביטוח לאומי

 4. בית הדין לביטוח לאומי

 5. צלקת ביד ביטוח לאומי

 6. דמי תאונה ביטוח לאומי

 7. מענק פטירה ביטוח לאומי

 8. סיוע משפטי ביטוח לאומי

 9. תאונה בבית ביטוח לאומי

 10. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 11. סמכות רופא ביטוח לאומי

 12. דמי ביטוח לאומי עקר בית

 13. רישום עובד ביטוח לאומי

 14. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 15. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 16. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 17. ביטוח לאומי תסמונת rsd

 18. פוסט טראומה ביטוח לאומי

 19. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 20. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 21. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 22. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 23. חוב מביטוח לאומי בירושה

 24. ביטוח לאומי תסמונת pdd

 25. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 26. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 27. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 28. זכאות לשיקום ביטוח לאומי

 29. הכרה כעצמאי בביטוח לאומי

 30. אי הכרה כנכה בביטוח לאומי

 31. רישום עצמאי בביטוח לאומי

 32. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 33. סמכויות מנכ''ל ביטוח לאומי

 34. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 35. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 36. אוטם שריר הלב ביטוח לאומי

 37. הכרה בהתקף לב בביטוח לאומי

 38. פטור מדמי ביטוח לאומי נכה

 39. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 40. קצבה מחו''ל דמי ביטוח לאומי

 41. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 42. החזר דמי ביטוח לאומי סטודנט

 43. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 44. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 45. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 46. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 47. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 48. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 49. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 50. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 51. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 52. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 53. זכויות אלמנה נכה ביטוח לאומי

 54. מוות מהתקף לב - ביטוח לאומי

 55. תשלום דמי ביטוח לאומי בטעות

 56. חוות דעת סותרות בביטוח לאומי

 57. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 58. רישום עובד עצמאי בביטוח לאומי

 59. ניתוח כריתת רחם - ביטוח לאומי

 60. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 61. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 62. קצבה מיוחדת לנכה מביטוח לאומי

 63. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 64. דמי ביטוח לאומי עובדת משק בית

 65. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 66. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 67. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 68. שיקום מקצועי לנכה בביטוח לאומי

 69. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 70. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 71. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 72. אלמנה שנישאה בשנית ביטוח לאומי

 73. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 74. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 75. איחור בתשלום קצבה מביטוח לאומי

 76. תשלום ביטוח לאומי על עובד עצמאי

 77. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 78. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 79. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 80. איחור רישום כעצמאי בביטוח לאומי

 81. חישוב קצבת תלויים מביטוח לאומי

 82. בדיקת אחות ביטוח לאומי ילד נכה

 83. תנאים להיוון קצבה מביטוח לאומי

 84. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 85. פסילת שופט בתביעות ביטוח לאומי

 86. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 87. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 88. ביטול מינוי לתפקיד בביטוח לאומי

 89. דמי ביטוח לאומי על הכנסה מדיבידנד

 90. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 91. תסמונת התעלה הקרפלית ביטוח לאומי

 92. דמי ביטוח לאומי על הכנסה מדיבידנד

 93. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 94. מימון תואר שני לנכה בביטוח לאומי

 95. קצבה מיוחדת לנכה 75% מביטוח לאומי

 96. הגדרת ''עובד עצמאי'' ביטוח לאומי

 97. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 98. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 99. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 100. דמי תאונה - עקרת בית- ביטוח לאומי

 101. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 102. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 103. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 104. תשלום מביטוח לאומי על ירידה בשמיעה

 105. נפילה על הברך בעבודה - ביטוח לאומי

 106. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 107. חובת ביטוח לאומי ליידע על תיקון חוק

 108. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 109. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 110. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 111. אישור רפואי שמירת הריון ביטוח לאומי

 112. אי ידיעה על זכאות לקצבה מביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. גובה הוצאות משפט תביעות ביטוח לאומי

 115. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 116. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 117. קיזוז תשלום מילואים מחוב לביטוח לאומי

 118. דחיית גמלת תלויים לאלמנה בביטוח לאומי

 119. פסיקת הוצאות משפט בתביעות ביטוח לאומי

 120. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 121. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 122. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 123. סירוב ביטוח לאומי להכרה בליקוי שמיעה

 124. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 125. תעודת זהות ישראלית תושבות בביטוח לאומי

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 128. ניכוי סכום גמלאות תיאורטי מביטוח לאומי

 129. חישוב שכר ביטוח לאומי לפי הכנסה כעצמאי

 130. בקשה לפסיקת מומחה שעובד עם ביטוח לאומי

 131. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 132. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 133. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 134. תשלום דמי ביטוח לאומי ישראלי השוהה בחו''ל

 135. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 136. מימון קורס במסגרת שיקום מקצועי ביטוח לאומי

 137. פיצוי מביטוח לאומי על דחיית תביעה ללא הצדקה

 138. הפסקת קצבה מביטוח לאומי בגין פיצויים מגרמניה

 139. מימון טיפול רפואי לילד נכה ע''י ביטוח לאומי

 140. שלילת דמי לידה עקב פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 141. התיישנות תביעה לביטוח לאומי בגין בעיות שמיעה

 142. מועד חישוב הכנסה לצורך חישוב קצבה בביטוח לאומי

 143. דחיית תביעה להכרה באוטם שריר הלב בביטוח לאומי

 144. פטור מדמי ביטוח לאומי על תגמולי מילואים לעובדים

 145. פיצויים לניצולי שואה המקבלים קצבאות מביטוח לאומי

 146. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 147. האם פיצויים לניצולי שואה נחשבים כהכנסה בביטוח לאומי

 148. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 149. מינוי מומחה בית הדין לעבודה שנותן שירותים לביטוח לאומי


תוכן עניינים

תאונות דרכים
תאונת אופנוע
דיני תעבורה
דריסת הולך רגל
מוות בתאונה
רשלנות רפואית
תאונות עבודה
תאונות ילדים
תאונה ברחוב
נזקי גוף
דיני בנקאות
רישוי עסקים
דיני מכרזים
תביעה ייצוגית
דיני מיסים
הוצאה לפועל

מוצרים פגומים
חומרים מסוכנים
תקיפה
תקיפת כלב
לשון הרע
נזקי רכוש
פוליסות ביטוח
פגיעה בעבודה
מחלות מקצוע
נכות כללית
הגנת הצרכן
ארנונה
קרן פנסיה
דיני שטרות
משפט פלילי
פשיטת רגל

קצבת ניידות
נפגעי איבה
נפגעי פוליו
נפגעי גזזת
דיני עבודה
דיני חוזים
משפט מסחרי
נדל"ן / מקרקעין
ליקויי בניה
ירושה צוואה
משרד הביטחון
נישואין - גירושין
דיני מזונות
הסכם ממון
משמורת קטינים
תכנון ובניה
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון