חובת תשלום לוועד הבית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא חובת תשלום לוועד הבית

א. מהות העתירה
זהו ערעור על פסק דינו של המפקח לפי חוק בתים משותפים (מר ד. גדול) על שקיבל את טענות המשיבה, נציגות הבית ברח' סוקולוב 95הרצליה, וחייב את המערער לשלם לנציגות תשלומים שוטפים בגין השתתפות בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף של הבית בתקופה המתחילה במאי 1989ומסתיימת בחודש אפריל .1995
במסגרת הרכוש המשותף נכללו תשלומים בגין:ב מעלית, גינון, חשמל ונקיון.

ב. עובדות רלוונטיות
המדובר בבית שהוקם לפני כ- 20שנה ועדיין אינו רשום כבית משותף.
בכניסה לבית יש חנויות ומחסנים שהם נשוא המחלוקת בערעור שבפנינו (להלן -
"הנכס").
המערער הינו הבעלים של כל המקרקעין עליהם נבנה הבית. הוא מכר את המקרקעין בעיסקת קומבינציה, כשהוא מותיר לעצמו את הנכס.
לטענת המערער, הן בבית משפט קמא והן בפנינו, המדובר בבית מורכב, שאין כל קשר בין המחזיקים בנכס לבין הדיירים באותו בית, ולכן אין לחייבו בתשלומים
לענין הרכוש המשותף.
כמו כן הוא טוען, שמכיוון שמאז הקמת הבית ועד יום הגשת התביעה עברו כ- 15שנה בהן הוא לא נתבע לשלם הוצאות כאלה, לא ניתן לעשות כן עכשיו וכי המשיבה מנועה מלעשות זאת.
טענה נוספת שהעלה המערער היתה, שאין התאמה בין החיוב בהוצאות לעומת שטח השטחים שלו ולעומת הקבלות שהציגה המשיבה. הוא טען גם להפליה, במובן זה שחיובו נעשה לפי שטח הנכס, ואילו חיוב הדיירים בבנין נעשה לפי יחידות. במהלך הדיון בפנינו הציג המערער פסק דין של השופט גורן בע"א 529/97שניתן בתאריך .14.1.98
משום מה, לא הוצג פסק דין זה בערכאת קמא, שפסק הדין שלה ניתן ב-29.10.96; משום מה, גם פסק דין זה לא צורף לעיקרי הטיעון.
מפסק דין זה רוצה עו"ד שרם עתה ללמוד, ששומה היה על המפקח להכריז על הבית כעל בית מורכב ולעשות זאת בדיעבד, לאור הזמן הרב שחלף מאז ייסוד הבית ועד התובענה הנוכחית.

ג. דיון
לענין בית מורכב:ו
עיינו בפסק הדין של השופט גורן ואיננו סבורים שניתן ליישם אותו לענייננו.
שם היה מדובר בבית שאכן המפקח לא התייחס אליו כאל בית מורכב במהלך הדיון; נתבעו תשלומים בגין הוצאות של הרכוש המשותף וכנגדם נטענה טענת קיזוז.
השופט גורן החליט ברמה העקרונית שלמפקח קיימת סמכות במהלך דיון עצמו להכריע בסכסוכים, ובמידה ונושא שאלת הבית המורכב הינו חלק מהסכסוך, יכול גם יכול להכריע בכך, גם מבלי שתוגש עתירה מיוחדת לענין זה. בעמ' 18לפסק הדין, מציין השופט גורן מפורשות, שהכרזה כזו אין לה תוקף רטרואקטיבי.
אם נעצור בשלב זה בהשוואה בין נסיבות ע"א 529/97למקרה שבפנינו, נגיע למסקנה, שענין ההכרזה על בית מורכב, כן או לא במהלך הדיון, אין לה חשיבות לנשוא התובענה.
הנציגות תבעה תשלומי עבר בגין שימוש ברכוש המשותף. כנגד תביעה זו, לא
נטענה שום טענת קיזוז או תביעה שכנגד.
כל שנטען הוא, שהמדובר בבית מורכב, ולכן אין בסיס לתביעה.
העולה מפסק הדין של השופט גורן, הוא שאפילו אם היה בית המשפט מכריע בשאלה ומחליט, שהמדובר בבית מורכב, אזי הכרעה זו היתה מכאן ולהבא. הווה אומר, היא לא תחול על תשלומי העבר. אם היא לא תחול על תשלומי העבר, נושא הסכסוך שעמד בפני המפקח, אין גם טעם לדון בשאלה (מה גם שהיא לא הוצגה כשאלה להכרעה אלא רק כטענת הגנה) אם המדובר בבית מורכב אם לאו, אפילו אם עולה מהחלטת השופט גורן שלמפקח יש שיקול דעת לעשות כן, דבר שהמפקח סבר שאין לו.
לעניו חישוב השטחים:נ
ב"כ המשיבה המציא לבית משפט קמא וגם לבית משפט זה את נספח מס' 4, שזו
רשימת נכסים ושטחים שהוצאה על ידי עירית הרצליה. כנגד מסמך זה המהווה רשומה
מוסדית, לא הוצג כל מסמך אחר.
אשר על כן, יכול וחייב היה בדין המפקח להסתמך על נתונים אלה, כדי לקבוע את גובה ההוצאות.
אמרנו חייב, מאחר ועל פי חוק המקרקעין החישוב של השתתפות מחזיקים ברכוש
המשותף, הוא לפי שטח הנכס ולא לפי מספר היחידות.
טען המערער להפליה בענין זה.
הפליה צריכה להראות שמצבו שונה לרעה.
כל שהוכח בפני בית המשפט, זה שמצבו שונה. שינוי לרעה לא הוכח.
אשר על כן, אנו דוחים את הטענה בראש פרק זה.
לענין הרכוש המשותף:ב
על פי ע"א 238/83נציגות הבית המשותף נ. פנחס וחיה מרכוס (פ"ד מא (2) 561) ברור הוא, שחלקים מהרכוש המשותף מפסיקים להיות כאלה, אם הוצאו ממנו במפורש. ברור ממנו גם, שמעלית, אפילו אם משרתת רק חלק מהדיירים, דלת כניסה נפרדת בקומת עמודים, אליה מוביל גרם מדרגות נפרד שמגיע עד הדירה, עדיין נמצאים במסגרת הרכוש המשותף.
קל וחומר גינה, חניה, חשמל ונקיון שמשרתים את כל הדיירים בבית ולא משנה
מאיזה צד הם נכנסים אליו.
אשר על כן, בצדק קבע המפקח שעל המערער לשלם בגין מלוא הרכוש המשותף;
כמובן, יחסית למטראג' שהוא מחזיק בו.
לעניו גובה הסכומים:ו
טען ב"כ המערער, שאין התאמה בין הקבלות שהוצגו לבין הסכום שנפסק בחלקו
היחסי של המערער בהשתתפות בהוצאות הרכוש המשותף.
אחרי שבדקנו את החשבון, הגענו לתוצאה הבאה:נ
לפי ת/ 2סך הכל השטחים בכל הבנין 280, 1מ"ר.
שטח הנכס שבו מחזיק המערער הוא 417מ"ר כשיתרת הדיירים מחזיקים ב- 863מ"ר. סך הכל ההוצאות לפי ת/3, ועל כך אין מחלוקת, זה 176, 45ש"ח. על נתון זה התבסס הסכום שנתבע.
הפועל היוצא הוא, שעל מנת לחשב את אחוז השתתפותו של המערער ברכוש המשותף, יש לחשב את האחוז שלו בשטחים וכתוצאה מאחוז זה, נגזר גובה השתתפותו גם בגין התשלומים.
אחוז השטחים של המערער בסה"כ השטחים הוא %32, כך שהתוצאה היא 456, 14ש"ח. בסעיף 6של כתב התביעה נתבעו הפרשי הצמדה וריבית כמפורט שם בגובה של 328, 10ש"ח. סך הכל הסכום הוא 045, 25ש"ח.

בכתב ההגנה שהוגש אין הכחשה של הפרשי הצמדה וריבית.
אשר על כן, הגענו למסקנה שהחשבון של המפקח היה נכון.
הערעור נדחה. המערער ישלם למשיבה הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום של 000, 10ש"ח + מע"מ.

נמצאו 100 נושאים רלוונטיים נוספים

1. סעיף שכר טרחת עורך דין בהסכם פשרה בתביעה ייצוגית
2. ארנונה לפני טופס 4
3. דמי שימוש באולם מתנ''ס
4. הרמת מסך הסכם שכירות
5. יחסי עובד מעביד ללא תשלום שכר
6. חיוב קופת חולים לספק תרופה
7. העלאת טענת בוררות בהזדמנות הראשונה
8. מטרד ריח - תביעה נגד העירייה
9. התחייבות למימון טיפולים רפואיים
10. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי
11. בקשה להפרדת אישומים
12. האם תאונה בזמן הכשרה מקצועית מהווה תאונת עבודה
13. עבודות שירות על תקיפת בת זוג
14. תשלום מס רכוש ביתר
15. פיטורים עקב התנכלות פוליטית
16. המשך עבודה לאחר תאונת עבודה
17. הסכם שיווק בלעדי
18. ביטול הסכם מכר בגין מצג שווא
19. חריגים לזכות העיון של נאשם
20. חובת הגילוי בבקשת עיקול זמני
21. החלטת ראש ההוצאה לפועל - מעשה בית דין
22. דמי אבטלה מתחת לגיל 20
23. ערבות להוצאות משפט - פלסטינים
24. חיוב בעל שליטה בחברה בחובות עבר
25. ביזיון בית המשפט על הפרת צו הצהרתי
26. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים
27. גילוי מומים בעובר
28. פסק דין הפרת הבטחת נישואין
29. ייצוג עורך דין בזמן השעייה
30. אחריות העירייה על הצפת רכב בגלל גשם
31. חוות דעת מומחה בית משפט המבוססת על מידע לא נכון
32. הפרת חובת הנאמנות
33. ביטול עסקה מזגן
34. ערעור על פסיקת מזונות זמניים
35. פיצוי על הסגת גבול במקרקעין
36. סעיף 5(ג) לחוק הבוררות
37. בקשה לאישור חלוקה - סעיף 303
38. איחור בתשלום משכורת נבחרי ציבור
39. נוהג פיצויי פיטורים מוגדלים
40. ליקויי בניה בדירה במזרח ירושלים
41. ביטול חבילת נופש לאנשים מבוגרים
42. הפרת הסכם עקב אי תשלום מס שבח
43. ביטול צו ביניים עיכוב עבודות בנייה
44. הוצאת חבר מהקיבוץ
45. סעיף 71 לחוק המקרקעין
46. פיטורים משיקולים לא ענייניים
47. כפל מס בגין חשבונית מס פיקטיבית
48. הפקעה לצורך בניית כביש לצורכי ציבור
49. העלמת מס של קבלן בניין
50. התראה לפני התפטרות
51. הודאה והדחה
52. חובת המתווך לבדוק את הנכס
53. בקשה למתן צו זמני לביטול פיטורים
54. בקשה לתיקון פגם בצוואה
55. קבלת כסף מהבנק בטעות
56. שוחד בוחן רכב במשרד הרישוי
57. תפיסת כלב משוטט - תביעת פיצויים
58. מי יכול להיות נהג מלווה
59. מיצוי הליכים בעניין תכנון ובניה לפני פניה לבית המשפט
60. כתיבת מילים האוסרות על העברת צ'ק
61. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד
62. הפרת הסכם עקב הפסקת מימון
63. ערעור תביעות קטנות על נזילת מים
64. שהייה בחו''ל ביטוח לאומי - קצבת ילדים
65. ביטול פסק בורר בטענת זיוף
66. הגדרת סכסוך עבודה
67. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל
68. לשון הרע בכרוז בחירות
69. התיישנות עילת תרמית
70. נפילה במדרגות בדרך לעבודה
71. תשלום על חומרי בניין
72. נפילה בגלל אבן במדרכה עקב צפיפות
73. שכר טרחת עורך דין בגין טיפול חלקי בתיק
74. תיווך ללא רישיון
75. בקשה לאישור תביעה נגזרת
76. המחאת זכות על דרך המכר מול שעבוד רשום קודם
77. שעות נוספות לעובדי מס הכנסה
78. אכיפת חוזה בניה
79. העברת דיון בסכסוך קיבוצי לבית דין אחר
80. החלפת מקום עבודה ע''י עובד זר
81. ערעור לועדת הערר לפי הרשויות המקומיות ביוב
82. מהו סעד זמני
83. חריגה מהרשאה בשיק
84. מעבר ממעמד תושב האזור למעמד תושב ארעי
85. חישוב שכר ביטוח לאומי לפי הכנסה כעצמאי
86. פרשת האזנות הסתר
87. מוות בתאונת דרכים במהלך שירות צבאי
88. תביעה נגד עיתון בגין הפרת זכויות יוצרים
89. הפחתת עונש לקטין בגין עבירות מין
90. ערעור על חומרת העונש בתאונת פגע וברח
91. עדות חוזרת בערעור
92. תיקון כתב התביעה לאחר התיישנות
93. דחיית בקשה לאישור תובענה ייצוגית על הסף
94. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית
95. עזיבה פתאומית של דירה בשכירות
96. חופשה מהעבודה לצורך דיון בבית הדין לעבודה
97. הפרשי שכר לשוטרים
98. משפט על אי מתן זכות קדימה
99. איחור בהגשת ערעור לבית הדין הארצי לעבודה
100. ביטול צו הפסקה מינהלי ללא מועדים


תוכן עניינים

תאונות דרכים
תאונת אופנוע
דיני תעבורה
דריסת הולך רגל
מוות בתאונה
רשלנות רפואית
תאונות עבודה
תאונות ילדים
תאונה ברחוב
נזקי גוף
דיני בנקאות
רישוי עסקים
דיני מכרזים
תביעה ייצוגית
דיני מיסים
הוצאה לפועל

מוצרים פגומים
חומרים מסוכנים
תקיפה
תקיפת כלב
לשון הרע
נזקי רכוש
פוליסות ביטוח
פגיעה בעבודה
מחלות מקצוע
נכות כללית
הגנת הצרכן
ארנונה
קרן פנסיה
דיני שטרות
משפט פלילי
פשיטת רגל

קצבת ניידות
נפגעי איבה
נפגעי פוליו
נפגעי גזזת
דיני עבודה
דיני חוזים
משפט מסחרי
נדל"ן / מקרקעין
ליקויי בניה
ירושה צוואה
משרד הביטחון
נישואין - גירושין
דיני מזונות
הסכם ממון
משמורת קטינים
תכנון ובניה
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון