טענת הודאה והדחה מבלי להודות בכל העובדות

הלכתו הפסוקה של בית המשפט העליון מורה כי טענת הגנה שאינה מודה בכל העובדות המרכיבות את עילת התביעה, איננה טענה מסוג "הודאה והדחה" המעבירה את נטל הראיה אל הנתבע ע"א 777/80שרייבר נ' שטרן, פ"ד לח(2) 341, 641ה'-ו').

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא טענת הודאה והדחה מבלי להודות בכל העובדות:

.1המערערים הניחו בפנינו ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בתל-אביב
(כבוד השופטת דפנה גבע) מיום .11.1.96לפי פסק דין זה נתקבלה תביעתה של המשיבה (להלן:נ החברה) למתן צו מניעה, האוסר על המערערים לעשות שימוש בשיק שנמשך לטובת המערער 1(משה קינן) על ידי החברה. יחד עם זאת נדחתה תובענה שכנגד, שהוגשה על ידי המערערים נגד החברה, לפירעון אותו שיק.
.2הדיון בתיק זה, על שתי התביעות שבו, הובא תחילה בפני כבוד השופטת הניה שטיין בבית המשפט השלום בתל אביב, והיא נתנה בו פסק דין. הוגש ערעור על פסק הדין ובעת הדיון בו הוחלט, בהסכמת הצדדים, לבטל את פסק הדין ולהחזיר את הדיון לערכאה הראשונה, על מנת שתכתוב פסק דין חדש לפי ההנחיות הבאות אשר ניתנו לה:ב
א. משה קינן (המערער 1בענייננו והתובע בתביעה שכנגד) אינו אוחז כשורה
בשטר נשוא הדיון ואיננו נהנה מחזקה כלשהי העומדת לטובתו.
ב. כל אחד מהתובעים בתביעה העיקרית ובתביעה שכנגד נושא בנטל השכנוע של
תביעתו.
ג. התביעה שכנגד מבוססת על עסקת היסוד ולא על העילה השטרית.
.3באי כוח הצדדים הגיעו להסכמה דיונית שלפיה לא יובאו ראיות נוספות, וכל
צד יגיש את סיכומיו לערכאה הראשונה בהסתמך על חומר הראיות שהוגש בגלגולו הקודם של הדיון. התיק הוחזר, אם כן, אל בית משפט השלום, והשופטת הנכבדה קבלה כאמור את התובענה העיקרית למתן צו מניעה ודחתה את התובענה-הנגדית הכספית.
.4מהממצאים העובדתיים, אשר נקבעו בבית משפט השלום, עולה כי החברה (המשיבה) עוסקת בקבלנות בניין ומנוהלת בידי מר דוד רז. חברה זו החלה לבנות שכונת קוטג'ים באשקלון בסוף שנת 1981ותחילת .1982
המערערים ניהלו משא ומתן לרכישת קוטג' באותה שכונה, וביום 6.1.92נכרת
חוזה רכישה בין החברה לבין המערערים. ראוי להדגיש כי עוד לפני כריתת חוזה הרכישה שלמה משפחת קינן לחברה סך 000, 300שקלים ישנים על חשבון הרכישה. הווה אומר:ו ביום כריתת החוזה כבר שלמו קינן את הסכום האמור על חשבון התמורה בעד הקוטג'.
.5כאן עלינו לשבץ ממצא מרכזי שפרשנותו היא סלע המחלוקת בין בעלי הדין:נ ביום 29.11.81(לפני כריתת חוזה הרכישה) משכה החברה שיק לטובת המערער משה
קינן על סך 000, 300שקלים ישנים והעבירה אליו את השיק האמור. הדיון בערכאה הראשונה נסב על השאלה העיקרית:ב לאיזו תכלית ניתן השיק האמור?
לפי גרסת החברה ניתן השיק על ידה לקינן, כדי להבטיח החזרת אותם תשלומים
אשר שולמו לה לפני כריתת החוזה, אם וכאשר חוזה הרכישה לא ייחתם.
אולם משעה שהחוזה כבר נכרת, נמצא שמשה קינן אוחז שלא כדין בשיק האמור
ועליו להחזירו לחברה.
גרסתו הנגדית של קינן היא שהסכום הכלול בשיק ניתן על ידיו כהלוואה לחברה ולרז באורח אישי. ההלוואה ניתנה במזומן ובמנותק מעסקת הרכישה של הקוטג', והיא (כך טוען קינן) לא הוחזרה לו כל עיקר, ומשום כך הוא זכאי לקבל את תמורת השיק.
.6ובמילים אחרות:ו החברה טוענת כי השיק ניתן כשיק בטחון בלבד עד לחתימת חוזה הרכישה, ומשנחתם החוזה - היה על קינן להחזיר את השיק לחברה. קינן טוען כנגדה כי טענה זו של החברה - טענת "הודאה והדחה" היא; ומכיוון שכך הדבר (לטענתו) עובר נטל השכנוע על שכמה של החברה ועליה להוכיח את העובדות "המדיחות" הנטענות על ידה. כלומר:נ עליה להוכיח כי השיק ניתן לביטחון התשלומים שנפרעו עד חתימת חוזה הרכישה; טענה זו לא הוכחה על ידי החברה, ולכן היה על בית משפט קמא לתת נגד החברה פסק דין לתשלום סכום התביעה.
.7אנו דוחים טענה זו. לפנינו שתי תובענות שהגישו בעלי הדין זה כנגד זה.
כל אחת מהתובענות הללו מבוססת על עילה שונה ונועדה לממש תכלית שונה.
האחת מופנית כלפי קינן, והיא נועדה "להקפיא" את השיק האמור, כדי שקינן לא יוכלו לעשות בו שימוש, ובעיקר לא לסחרו לצד שלישי. השנייה מופנית כלפי החברה, ותכליתה לחייב אותה לפרוע את ההלוואה שניתנה לה לטענת קינן. על כל אחד מבעלי הדין מוטלת החובה להוכיח את כל הטיעונים העובדתיים שהם מהותיים לעמדתו המשפטית. הווה אומר:ב החברה חייבת להוכיח את העובדות המהוות בסיס למתן סעד של צו מניעה, בעוד שקינן חייבים להוכיח כי הסכום הכלול בשיק ניתן כהלוואה ולא לתכלית אחרת.
.8הטענה של "הודאה והדחה" הייתה עומדת בעינה אילו הייתה החברה מודה בכל העובדות הכלולות בתובענה הנגדית, וטוענת "טענה מדיחה"; דהיינו:ו שהיא אמנם קבלה את ההלוואה, אולם החזירה אותה לקינן, או שאיננה חייבת בפירעונה מטעם מבורר כלשהו. וכאן חשוב שנזכיר כי הדיון התנהל בבית משפט השלום - לא לפי העילה השטרית אלא על פי עסקת היסוד. ופירוש הדבר הוא שקינן טוענים למתן הלוואה, בעוד שהחברה כופרת בקיומה וטוענת כי השיק האמור ניתן לביטחון החזרת התשלומים שהיא קבלה מקינן (לפני כריתת חוזה רכישה) למקרה שחוזה הרכישה לא ייכרת.
לנוכח כפירה זו בקבלת ההלוואה מוטל הנטל על קינן להוכיח כי עסקת היסוד נתקיימה, והסך 300אלף שקלים ישנים ניתן לחברה בתור הלוואה אולם הלוואה זו לא הוחזרה.
.9הלכתו הפסוקה של בית המשפט העליון מורה לנו כי טענת הגנה שאינה מודה
בכל העובדות המרכיבות את עילת התביעה, איננה טענה מסוג "הודאה והדחה" המעבירה
את נטל הראיה אל הנתבע ע"א 777/80שרייבר נ' שטרן, פ"ד לח(2) 341, 641ה'-ו'). וכך יהיה גם בענייננו:נ החברה כופרת בקבלת כספים כלשהם לפי השיק האמור, ולנוכח כפירה זו מוטל הנטל על קינן להוכיח את מתן ההלוואה, כפי שכל בעל דין חייב להוכיח את הטענות העובדתיות המהוות בסיס למתן הסעד שהוא מעוניין בו.
.10האם עמד קינן בנטל השכנוע המוטל עליו? התשובה לשאלה זו שלילית היא. עילת התביעה של קינן נסמכת על עסקת הלוואה, לה הוא טוען. כפי שאמרנו:ב
החברה ומר רז אינם כופרים בעצם משיכת השיק לטובת משה קינן, אלא בקבלת כספים מקינן לפי אותו שיק. טענתם היא שהשיק נועד לתכלית אחרת מזו שטוען לה קינן, אלא שאין הם חייבים להוכיח מהי אותה "תכלית אחרת" לה נועד השיק. פירוש הדבר הוא כי החברה לא הודתה בכל העובדות של עילת התביעה שהוגשה על ידי קינן, ומטעם זה אין לקינן פטור מהנטל להוכיח קיומה של הלוואה.
.11בא כוחו של קינן (עו"ד נבון) מוסיף וטוען כי בית משפט קמא לא פעל על
פי הנחייתה של ערכאת הערעור בדבר נטל השכנוע הרובץ על כל תובע בתביעתו בכל אחת מהתביעות. לטענת עורך דין נבון היה על בית משפט השלום לדון תחילה בתביעה העיקרית של החברה (למתן צו מניעה) ולהטיל עליה את נטל השכנוע להוכחת תביעתה, כלומר:ו שקינן מחזיקים בשיק שלא כדין.
אולם, כפי שעולה מפסק הדין, בחר בית המשפט בדרך אחרת שהוצעה לו על ידי בא כוח החברה עו"ד לוינבוק, ודן תחילה בתביעה הנגדית של קינן. הנימוק לכך הוא שאם תתקבל התביעה הנגדית (של קינן) - כי אז תתמוטט ממילא התביעה העיקרית (של החברה) ולא יהיה מקום וצורך להעניק את צו המניעה המבוקש. בסופו של דיון דחתה הערכאה הראשונה את התובענה העיקרית וכתוצאה נגזרת מכך קבלה את עתירתה של החברה למתן צו מניעה. בית משפט השלום ערך בחינה נכונה ושקולה של כל הראיות שהונחו בתיק והגיע לתוצאה נכונה וראויה. כדי שהתמונה תהיה שלמה חשוב שנאמר כי החברה מיצתה למעשה את הסעד שבקשה, כאשר השיק נשוא הדיון הוגש כמוצג בתיק, ושוב לא הייתה צפויה לסיכון שקינן יעשו בו שימוש ויסחרו אותו לצד שלישי, גם אם לא היה ניתן צו מניעה כנגד סיחורו של השיק. נראה לנו כי הערכאה הראשונה פעלה כדין, לפי ההנחיות שניתנו לה על ידי ערכאת הערעור, ולא חרגה מהן כאשר הקדימה ודנה בתובענה הנגדית והעניקה את צו המניעה כתוצאה בלתי נמנעת מדחיית התובענה הנ"ל.
.12עיקר הדברים הוא שלא מצאנו מקום להתערב במסקנה המרכזית של בית משפט השלום, לפיה לא הוכח כי הייתה עסקת הלוואה בין קינן לבין החברה, וממילא אין לחברה חוב כספי כלפי קינן. השופטת הנכבדה העלתה שורת נימוקים מפורטים והגיוניים לדחיית התובענה הנגדית (עמ' 12- 9לפסק דינה. נימוקיה מקובלים עלינו, ואין צורך לחזור עליהם בפסק דיננו.
.13ערים אנו לכך שהשופטת גבע לא שמעה את העדויות שהובאו בגלגול הראשון של התיק בפני השופטת שטיין, ונתנה את פסק הדין על פי העדויות שנרשמו בפרוטוקול ועל פי טיעוני הצדדים שהוגשו בכתב.
בית המשפט העליון הורנו הלכה כי למרות ששופט הערכאה הראשונה לא שמע בעצמו את העדויות, אין מקום לברר את נושא מהימנות העדים כאילו ערכאת הערעורים היא הערכאה הראשונה. כשם שאין יתרון לערכאה הראשונה באשר להערכת מהימנות העדים, כך אין יתרון גם לערכאת הערעור. ודי בכך שקביעות בית המשפט קמא בעניין זה הן סבירות, בלתי שגויות ומתיישבות עם החומר שנבדק על ידי בית המשפט (ע"א 6765/93בנק ברקליס דיסקונט נ' ברושי, לא פורסם). הערכת הראיות, כפי שקבלה ביטוי בנימוקי פסק הדין, נעשתה בדרך סבירה ונכונה ואנו לא נתערב בממצאים ובמסקנות שהוסקו. לא נשים את שיקול דעתנו במקום שיקול דעתה של הערכאה הראשונה, גם אם העדויות לא נשמעו בפניה.
.14סיכומו של דבר:נ אנו דוחים את הערעור וקובעים כי פסק הדין של בית משפט קמא יעמוד בעינו.
המערערים במאוחד ובנפרד ישלמו למשיבה שכר טרחת עו"ד בסך 000, 6ש"ח בצירוף מע"מ, הפרשי הצמדה וריבית צמודה ומצטברת של % 5לשנה מהיום ועד התשלום בפועל.

נמצאו 100 נושאים רלוונטיים נוספים

1. בקשה לעיכוב ביצוע החלטה
2. צוואה בכתב יד
3. התפטרות מרצה באוניברסיטה
4. ביטול הסכם לרישום זכויות באתר נופש
5. פורום לא נוח
6. חיוב צד ג הוצאה לפועל
7. עבודות מתכת בגדר ההפרדה
8. מכתב ביטול עסקה
9. גמלאות זקנה ושאירים מיוחדת
10. טעות של עורך דין בשיקול דעת
11. ליקוי קוכליארי
12. אפליית הורים
13. תעודות אקדמיות פיקטיביות
14. קניית מטבח חדש - תביעות קטנות
15. המרצת פתיחה לביטול מימוש משכנתא
16. הפקדת ערובה להוצאות בתיק פלת''ד
17. התפטרות מורה בגין הרעה בתנאי עבודה
18. בקשה למחיקת כתב תשובה
19. גמול מיוחד לגימלאים מורים
20. הרמת מסך חברת בת
21. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי
22. תביעה לדמי תיווך בבית משפט לתביעות קטנות
23. צו הריסה וגם קנס
24. אירוע מוחי ביטוח לאומי
25. ליקויי בניה דירה באשדוד
26. התפטרות לצורך טיפול בילד דמי אבטלה
27. מוות בתאונת עבודה של עובד לא חוקי
28. שתיית חומר ניקוי
29. יפוי כח להעברת זכויות במקרקעין
30. ביטול תנאים מקפחים בחוזה הלוואה משכון וערבות
31. החזר תשלום מופקע
32. דמי שימוש ראויים בגין שימוש חורג
33. ביטול החלטת ועדת המכרזים עקב פגמים
34. מסירת פרטים לא נכונים של מועמד במכרז
35. תאונת דרכים 5% נכות
36. דוקטרינת לא נעשה דבר
37. סמכות בית הדין לעבודה - תביעה נגד אגודת ספורט
38. הסכם חכירה עם המנהל
39. ביטול הסכם אופציות מניות
40. הארכת מועד להגשת תביעת חוב
41. מחלת כבד בצבא
42. חישוב שטח דירה לצורך כפל פטור ממס
43. רשלנות עורך דין באימות הזהות
44. דוקטרינת אובדן סיכויי החלמה
45. תשלום תגמולי ביטוח באיחור
46. סיווג רכב עבודה לצורכי מס
47. הגדרת ''הלכה'' לצורך דיון נוסף
48. עיכוב הגבלת חשבון
49. אחריות מתקין אזעקה לפריצה
50. תקנה 15 פתיחת עסק עצמאי
51. עתירה נגד החלטה לא לנקוט בהליכים פליליים
52. עיכוב ביצוע מאסר עד לערעור
53. צנרת ביוב בקרקע פרטית
54. מקרה ביטוחי 3 חודשים לפני סיום הפוליסה
55. התנהגות שאינה הולמת רופא
56. מימוש משכנתא למרות איחוד תיקים
57. תשלום בגין עבודות פיתוח שלא בוצעו
58. טעות חישוב בפסק דין של בית המשפט המחוזי
59. אי עמידה בתנאי סף במכרז - עתירה מנהלית
60. בקשה לחקירת שמאי
61. אחריות אישית בחברה משפחתית
62. ניסוח כתבי טענות ע''י עו''ד בתביעות קטנות
63. בקשה למסירת החזקה בדירה
64. העונש על התקהלות אסורה
65. נזילה מתחת לכיור - תביעות קטנות
66. הקלה במס במכירת פעילות ייצור
67. הלכת מרגוליס מצב רפואי קודם
68. רישום מוריש בעל זכויות בקרקע כנאמן
69. הקמת קיר ללא היתר
70. החלטה הדוחה בקשה לדחות תביעה
71. מניעת שימוש בסודות מסחריים ע''י עובדים
72. תביעה בגין גניבת עין בתביעות קטנות
73. בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית
74. קיזוז מע''מ - חשבונית מס עסק מהרשות הפלסטינית
75. פציעה במהלך השתלמות למורים
76. תאונת עבודה בזמן תורנות לילה
77. צו מניעה נגד השמעת מוזיקה
78. השלמה לקצבת נכות
79. טעות ביישום הדין - ביטול פסק בורר
80. אי גילוי מפרצת בטנית
81. פציעה בקרסול ועדה רפואית משרד הביטחון
82. אי ביצוע עבודות על פי מפרט
83. דחיית תביעת חוב (על פי פסק דין) ע''י נאמן בפשיטת רגל
84. הוכחת אירוע חריג בעבודה
85. שברים באצבעות היד
86. פיצוי על עוגמת נפש בבית דין לעבודה
87. דחיית גמלת תלויים לאלמנה בביטוח לאומי
88. קיזוז פיקדון בבנק שלא כדין
89. מס רכישה בגין העברת מניות באיגוד מקרקעין
90. צו להשמדת כלב
91. דמי ביטוח לאומי עקר בית
92. אי הסרת משכנתא מדירה - רשלנות עורך דין
93. תאונת עבודה בבית עורך דין עצמאי שעובד מהבית
94. קניית קרקע עם עיקול רשום
95. תסמונת תעלה קרפלית (CTS) - תאונת עבודה, מחלת מקצוע
96. הכרה בפגיעה בגב בעבודה
97. תביעה לתשלום עמלות ביטוח
98. ערעור על דרגת אי כושר - נכות כללית
99. נזק למשאית מענפים של עץ
100. ביטול כתב אישום בגלל סחבת


תוכן עניינים

תאונות דרכים
תאונת אופנוע
דיני תעבורה
דריסת הולך רגל
מוות בתאונה
רשלנות רפואית
תאונות עבודה
תאונות ילדים
תאונה ברחוב
נזקי גוף
דיני בנקאות
רישוי עסקים
דיני מכרזים
תביעה ייצוגית
דיני מיסים
הוצאה לפועל

מוצרים פגומים
חומרים מסוכנים
תקיפה
תקיפת כלב
לשון הרע
נזקי רכוש
פוליסות ביטוח
פגיעה בעבודה
מחלות מקצוע
נכות כללית
הגנת הצרכן
ארנונה
קרן פנסיה
דיני שטרות
משפט פלילי
פשיטת רגל

קצבת ניידות
נפגעי איבה
נפגעי פוליו
נפגעי גזזת
דיני עבודה
דיני חוזים
משפט מסחרי
נדל"ן / מקרקעין
ליקויי בניה
ירושה צוואה
משרד הביטחון
נישואין - גירושין
דיני מזונות
הסכם ממון
משמורת קטינים
תכנון ובניה
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון