סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות

סעיף 3 לחוק חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) קובע כי מי שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה (א) הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום (ב) נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג הנכס, גדלו או השימוש בו (ג) הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים 1 ו-269 לפקודת העיריות (ד) היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8(ג) לחוק הסדרים התשנ"ג – שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס. סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות קובע כי מי שרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי, תוך 30 יום מיום שנמסרה לו התשובה, לערור עליה לפני ועדת ערר ועל החלטת ועדת ערר רשאים העורר ומנהל הארנונה לערער לפני בית משפט לענינים מינהליים בית המשפט העליון הביאה את עמדתו וקבע כי השיטה שיצר החוק לעניין תקיפת חיוב בארנונה הינה בעייתית. החייב בארנונה המעוניין לתקוף את חיובו הן בטענות שבאות בגדר סעיף 3(א) לחוק הערר והן בטענות שמחוצה לו מוצא עצמו נאלץ ללכת בשני מסלולים. יש לציין, כי שלא כמו ביחס לארנונה, הרי בהליכים אחרים של השגה מנהלית לא הגביל המחוקק את הטענות שניתן להעלות בהליך ההשגה המנהלית אך לטענות מסוימות, על כן הנטייה היא לראות את גופי הערר המנהליים באותם עניינים כמוסמכים לדון בכל טענה המועלית בפניהם.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה נגד רשות מקומית

 2. עורך דין רשויות מקומיות

 3. חשב מלווה לרשות מקומית

 4. פיטורי עובד רשות מקומית

 5. פיטורי גזבר רשות מקומית

 6. נפוטיזם ברשויות המקומיות

 7. הסכם מסגרת עם רשות מקומית

 8. סיווג ארנונה ברשות מקומית

 9. ביטול הבחירות ברשות מקומית

 10. חוב חבר מועצה לרשות מקומית

 11. סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות

 12. פנקס הבוחרים לרשויות המקומיות

 13. ניוד עובדים ברשויות המקומיות

 14. עצימת עיניים מצד הרשות המקומית

 15. פסילת רשימה בבחירות לרשות המקומית

 16. השתתפות חבר מועצה במכרז רשות מקומית

 17. ערעור על תוצאות הבחירות ברשות מקומית

 18. שינוי בעלות בנכס ע''י רשות מקומית על דעת עצמה

 19. סמכות רשות מקומית לנקוט בהליכי גביה ללא תביעה אזרחית

 20. חיוב רשות מקומית במלוא התמורה בגין חוזה שנכרת שלא כדין

 21. איחור במתן תשובה להשגה כנדרש בסעיף 4 (ב) לחוק הרשויות המקומיות

 22. האם לפי חוק הרשויות המקומיות מתווספים לחובות שבפיגור הפרשי הצמדה למדד המחירים ?

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון